Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

72 Ad 26/2011 - 18Rozsudek KSOL ze dne 29.06.2011

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

72Ad 26/2011-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Martinou Radkovou v právní věci žalobkyně R. N., bytem P., O., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze, Křížová 25, k žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 1. 2011, č.j. x, ve věci odnětí invalidního důchodu,

takto:

I. Rozhodnutí žalované ze dne 7. 1. 2011, č.j. x, se ruší a věc s e žalované vrací k dalšímu řízení. II. Žalobkyni se náhrada nákladů nepřiznává. III. Žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala v zákonné lhůtě proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalované žalobu, ve které namítala, že se žalovaná nezabývala podrobněji jejím zdravotním stavem a podle žalobkyně nevzala v úvahu rozsah zdravotního znevýhodnění a proto špatně posoudila míru ztráty pracovní schopnosti.

Krajský soud požádal o přezkoumání zdravotního stavu žalobkyně posudkovou komisi Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) v Brně, která toto učinila a soudu zaslala posudek ze dne 8. 6. 2011.

Krajský soud provedeným řízením a dokazováním vzal za prokázané, že žalovaná napadeným rozhodnutím odňala žalobkyni invalidní důchod od 20. 10. 2010 s odůvodněním, že podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení Olomouc ze dne 25. 8. 2010 žalobkyně nebyla invalidní, protože u ní nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pokles její pracovní schopnosti o 30%. Toto posouzení potvrdil i lékař žalované v námitkovém řízení s tím, že míru poklesu pracovní schopnosti ohodnotil na 20%.

Dále soud vzal za prokázané, že u žalobkyně se k datu vydání napadeného rozhodnutí jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byla mentální retardace. Stav žalobkyně odpovídal postižení, uvedenému v příloze k vyhlášce č. 359/2009 Sb. kapitole V položce 8b) s poklesem pracovní schopnosti o 35% i s přihlédnutím k páteřním potížím. K datu vydání napadeného rozhodnutí žalobkyně byla invalidní v prvním stupni podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35%. Toto se podává z posudku posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí s pracovištěm v Brně ze dne 8. 6. 2011. Z posudkového hodnocení vyplývá, že zdravotní stav žalobkyně je dlouhodobě stacionární a od posledního posouzení 11. 7. 2007 nedošlo k žádnému zlepšení a stabilizaci, proto nebyl důvod ke změně či oduznání invalidity.

Uvedená skutková zjištění soud opírá o listinné důkazy, a to napadené rozhodnutí žalované a posudek posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí s pracovištěm v Brně ze dne 8. 6. 2011, který byl rozhodujícím důkazem pro rozhodnutí soudu.

Přezkoumává-li krajský soud správní rozhodnutí žalované o nároku na důchodovou dávku podmíněnou zdravotním stavem, je rozhodnutí soudu především závislé na odborném lékařském posudku. V soudním řízení ve věcech důchodového pojištění posuzuje zdravotní stav Ministerstvo práce a sociálních věcí svými posudkovými komisemi (§ 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.). Proto v tomto řízení byl vypracován posudek posudkovou komisí MPSV v Brně. Krajský soud nezpochybnil závěr posudku posudkové komise MPSV pro jeho přesvědčivé odůvodnění a pro své rozhodnutí tento závěr posudku převzal.

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném ke dni vydání napadeného rozhodnutí, pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

Podle § 39 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla

a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity), pro stanovení procentní míry poklesu pracovní schopnosti je nutné určit zdravotní postižení, která jsou příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce, a jejich vliv na pokles pracovní schopnosti pojištěnce.

Podle § 2 odst. 3 poslední věta téže vyhlášky za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se považuje takové zdravotní postižení, které má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti pojištěnce.

Podle § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále „s.ř.s.“), při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.

Po provedeném řízení krajský soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Jestliže u žalobkyně bylo prokázáno, že k datu napadeného rozhodnutí docházelo k poklesu pracovní schopnosti žalobkyně nejméně o 35%, je nutno žalobkyni k datu napadeného rozhodnutí považovat za invalidní v prvním stupni, a to od 11. 7. 2007, tedy i k datu 20. 10. 2010 a datu vydání napadeného rozhodnutí.

Krajský soud proto zrušil rozhodnutí žalované pro vady řízení, neboť žalovaná si ve správním řízení neopatřila důkazy v takovém rozsahu, aby byl prokázán skutečný stav věci. Současně krajský soud vrátil věc žalované k dalšímu řízení. Žalovaná znovu ve věci rozhodne, přičemž bude vycházet z právního názoru krajského soudu, že žalobkyně je invalidní ve druhém stupni od 20. 10. 2010.

Úspěšná žalobkyně žádné náklady řízení neuplatnila a soud ze spisu žádné nezjistil, proto jí je nepřiznal. Žalovaná v tomto řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona (§ 60 odst. 2 s.ř.s., § 118d odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím nadepsaného

soudu, písemně ve dvojím vyhotovení.

V Olomouci dne 29. 6. 2011

JUDr. Martina Radkova
samosoudkyně

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Martinou Radkovou v právní věci žalobkyně R. N., bytem P. 70, O., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze, Křížová 25, k žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 1. 2011, č.j. X, ve věci odnětí invalidního důchodu,

takto:

Písemné vyhotovení rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci, ze dne 29. 6. 2011, č.j. 72Ad 26/2011-18, se v odůvodnění opravuje tak, že na straně tři rozsudku v předposledním odstavci poslední větě namísto slova „druhém“ je slovo „prvním“.

Odůvodnění:

Ve shora uvedeném rozsudku došlo k písařské chybě v uvedení stupně invalidity, proto samosoudkyně tuto chybu v souladu s ust. § 55 odst. 5 ve spojení s § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, opravila.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Olomouci dne 17. 8. 2011

JUDr. Martina Radkova

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru