Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

72 Ad 15/2020 - 28Rozsudek KSOL ze dne 23.07.2020

Prejudikatura

8 As 65/2009 - 111


přidejte vlastní popisek

72 Ad 15/2020-28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Martinou Radkovou ve věci

žalobce: D. B.

bytem H. 13/13, X O. – N. U. adresa pro doručování: S. M. 3, X P. – H. proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5 o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 2. 2020, č. j. X, ve věci invalidního důchodu

takto:

I. Rozhodnutí žalované ze dne 11. 2. 2020, č. j. X, se ruší a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalovaná napadeným rozhodnutím zamítla námitky proti svému rozhodnutí ze dne 25. 11. 2019, X, kterým žalobci zamítla žádost o invalidní důchod. 2. Žalovaná v napadeném rozhodnutí o námitkách uvedla, že byly podány opožděně. Námitky byly podány k poštovní přepravě 29. 1. 2020 a rozhodnutí žalované o zamítnutí žádosti o invalidní důchod bylo podle žalované doručeno žalobci na adresu trvalého bydliště způsobem podle § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném ke dni vydání napadeného rozhodnutí (dále jen „správní řád“), tj. fikcí (uplynutím desetidenní lhůty). Posledním dnem pro podání námitek byl den 8. 1. 2020.

3. Žalobce v žalobě namítal, že v rámci jednání u posudkového lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Olomouci uvedl adresu pro doručování. V posudku pak byla tato adresa jako adresa pro doručování uvedena. Žalovaná však v rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod tuto adresu neuvedla a ani na tuto adresu nedoručovala. Žalobce se o rozhodnutí žalované ze dne 25. 11. 2019 dozvěděl až v průběhu ledna roku 2020.

4. Žalovaná ve vyjádření k žalobě uvedla, že tuto adresu zjistila až ze záznamu o jednání o posouzení zdravotního stavu ze dne 7. 10. 2019 a rozhodnutí soudu ponechala na úvaze soudu. 5. Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále „s. ř. s.“) v mezích žalobních bodů a při přezkoumání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalované (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.), tedy ke dni 11. 2. 2020. 6. Na žádost žalobce soud projednal věc přednostně. Žalobce svou žádost odůvodnil tím, že je v dočasné pracovní neschopnosti a jeho jediným příjmem je dávka nemocenského ve výši necelých 5 000 Kč a je odkázán na podporu rodinných příslušníků.

7. Soud zjistil ze správního spisu, že v žádosti o invalidní důchod žalobce uvedl mimo trvalou adresu také doručovací adresu B. Č. 818, U. 8. Na záznamu o jednání o posouzení zdravotního stavu ze dne 7. 10. 2019 žalobce uvedl korespondenční adresu S. M. 3, H., P. 9. Na posudku o invaliditě ze dne 11. 11. 2019 je uvedena adresa S. M. 3, H., P. (tj. nová doručovací adresa). 10. Žalovaná v rozhodnutí ze dne 25. 11. 2019 vůbec adresu pro doručování neuvedla, a to ani doručovací adresu uvedenou v žádosti o invalidní důchod, a ani adresu uvedenou v záznamu o posouzení zdravotního stavu. Žalovaná toto rozhodnutí doručila na adresu pro doručování uvedenou v žádosti o invalidní důchod. O doručení na novou doručovací adresu se nepokusila.

11. Soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. 12. Podle § 19 odst. 4 správního řádu nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu účastník řízení sdělí, zejména může-li to přispět k urychlení řízení; taková adresa může být sdělena i pro řízení, která mohou být u téhož správního orgánu zahájena v budoucnu.

13. Podle § 20 odst. 1 správního řádu fyzické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování (§ 19 odst. 4), na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, na adresu jejího trvalého pobytu, ve věcech podnikání do místa podnikání, nebo při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na její elektronickou adresu; fyzické osobě lze však doručit, kdekoliv bude zastižena.

14. Skutkově a právně obdobným případem se zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 31. 5. 2018, č. j. 1 As 461/2017-33. Podle zdejšího soudu jsou závěry použitelné i v posuzovaném případě.

15. Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku uvedl, že správní orgán má přednostně doručovat účastníku řízení na adresu pro doručování, kterou má k dispozici. V popsaném případě měly správní orgány doručovací adresu na oznámení o přestupku, který byl bezpodmínečně vždy součástí správních spisů, a správní orgány ji nemohly pominout. Není podstatné, zda oznámení o přestupku bylo podepsáno osobou, která spáchala přestupek.

16. Obdobně v posuzované věci posudek o invaliditě byl součástí správního spisu, nová doručovací adresa v něm byla výslovně uvedena, a proto bylo třeba, aby žalovaná v souladu s § 19 odst. 4 a § 20 odst. 1 správního řádu rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod doručovala na tuto novou doručovací adresu.

17. Právní závěr žalované o opožděnosti námitek byl z uvedených důvodů nesprávný. 18. V dalším řízení žalovaná postaví na jisto, kdy bylo rozhodnutí ze dne 25. 11. 2019 žalobci doručeno a znovu rozhodne o námitkách. Pokud nebude možné datum doručení rozhodnutí ze dne 25. 11. 2019 zjistit, žalovaná rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o invalidní důchod doručí žalobci na poslední známou doručovací adresu opětovně.

19. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 1 věty první a odst. 2 s. ř. s. Žalobce žádné náklady řízení nepožadoval, žalovaná ve sporu nebyla úspěšná a nemá právo na náhradu nákladů řízení ve věcech důchodového pojištění. Proto soud vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Olomouc 23. července 2020

JUDr. Martina Radkova v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru