Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

65 Af 92/2016 - 99Rozsudek KSOL ze dne 12.06.2019


přidejte vlastní popisek

65 Af 92/2016-99

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Zuzany Šnejdrlové, Ph.D., a soudců Mgr. Barbory Berkové a Mgr. Michala Rendy ve věci

žalobce: K., a. s., IČO X

sídlem B. H. 869, Č. T. zastoupený advokátem JUDr. Petrem Mrázkem sídlem Pod Klaudiánkou 4a, Praha 4

proti žalovanému: Generálnímu ředitelství cel sídlem v Budějovická 1387/7, Praha 4

o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 25. 1. 2016, č. j. 1287-2/2016-900000-302, a ze dne 26. 1. 2016, č. j. 1714-2/2016-900000-302, ve věci sazebního zařazení zboží,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce požádal dne 9. 11. 2015 Celní úřad pro Olomoucký kraj o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží ve vztahu ke zboží: vývodka L35-32 a vývodka T74-32 a T40-32, zboží navrhl zařadit pod kód kombinované nomenklatury (dále jen „KN“) 7 322 19 00 (Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (včetně rozvaděčů. které rovněž mohou rozvádět čerstvý nebo upravený vzduch), nevytápěné elektricky, s vestavěným motoricky poháněným ventilátorem nebo dmychadlem, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli: - radiátory a jejich části a součásti: - Ostatní).

2. Posuzované zboží je ocelový svařovaný díl, vyráběný do radiátorů pro ústřední topení, nevytápěných elektricky. Tyto díly jsou tvořeny dvěma nebo třemi vývody (vývodka L35-32 má jedno rameno, vývodka T74-32 a T40-32 má dvě ramena), u nichž lze rozlišit jedno či více ramen upravených tak, aby mohla být spojena s deskou radiátoru svařením na tupo, a dále vývod s hrdlem opatřeným závitem, které slouží ke spojení s odvzdušňovačem či regulačním ventilem nebo jiným zařízením anebo ke spojení s jakoukoli trubkou vedoucí ke zdroji vytápění.

3. Celní úřad pro Olomoucký kraj vydal dne 24. 11. 2015 Závaznou informaci o sazebním zařazení zboží CZ 40-1414-2015 a CZ 40-1412-2015, kterou zařadil vývodky pod kód 7 307 93 12 KN (Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli – Radiátory a jejich části a součásti – Ostatní). Proti těmto rozhodnutím podal žalobce odvolání, která byla zamítnuta rozhodnutími žalovaného ze dne 25. 1. 2016, č. j. 1287-2/2016-900000-302 a ze dne 26. 1. 2016, č. j. 1714-2/2016-900000-302 (opravené rozhodnutím ze dne 3. 3. 2016, č. j. 1714-5/2016-900000-302).

4. Zařazení zboží celním úřadem a žalovaným je založeno na existenci nařízení Komise EU 2015/23 ze dne 5. 1. 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury.

5. Rozhodnutí žalovaného jsou předmětem nynějšího přezkumu před krajským soudem, přičemž usnesením ze dne 29. 3. 2018, č. j. 65 Af 92/2016-34, byly věci spojeny ke společnému projednání.

6. Žalobce předně namítá, že posuzované zboží nelze v žádném případě považovat za příslušenství, což je podpoložka, do níž je zboží zařazováno předmětným nařízením. Dle názoru žalobce jde v případě předmětného zboží o pevnou a neoddělitelnou vnitřní součást konstrukce deskového radiátoru, bez kterého by deskový radiátor nemohl existovat, protože by vůbec nedržel pohromadě. Zboží je jedním nebo dvěma vývody svařeno s tělem radiátoru. Zboží zároveň nelze použít na nic jiného než jako (sou)část deskového radiátoru, nemá konečnou povrchovou úpravu, neboť se lakuje spolu s ostatními částmi radiátoru. Je jeho funkční (sou)částí, zajišťuje správnou cirkulaci topného média a zajišťuje i tuhost a tvarovou stálost tělesa. Nejedná se pouze o součásti určené k připojení radiátoru k otopnému systému, ale o části deskových radiátorů vykonávající popsané funkce, které jsou pro existenci a řádné fungování radiátoru nepostradatelné. Předmětné zboží je specifickou (sou)částí radiátorů vyráběnou pro žalobce na zakázku podle technické dokumentace, jedná se o přesné svařence, rozměrově odpovídající konkrétním typům těles radiátorů, vyráběné podle technické dokumentace zpracované výrobcem radiátorů. I z tohoto důvodu je všeobecná použitelnost předmětného zboží, tj. použitelnost i k jinému účelu než je výroba konkrétního deskového radiátoru, vyloučena. Zboží nelze využít k dalšímu prodeji či jinému užití, nejedná se o výběr z nabídky standardizovaných výrobků. Je tak neoddělitelnou a nepostradatelnou součástí radiátoru a zároveň se nemůže jednat o části a součásti všeobecně použitelné.

7. Žalobce dále poukazuje na poznámku 2 písm. a) třídy XV KN, kde odkazy na „části a součásti“ mimo jiné v čísle 7322 KN nezahrnují „části a součásti všeobecně použitelné“. KN nedefinuje pojem „části a součásti“ ve smyslu čísla 7322 KN. Z judikatury Soudního dvora Evropské unie rozvinutými v souvislosti s jinými kapitolami KN však vyplývá, že pojem „části a součásti“ předpokládá existenci celku, pro jehož existenci jsou tyto části nebo součásti nepostradatelné. Z této judikatury vyplývá, že výrobek musí být kvalifikován jako „část a součást“ pokud je prokázáno, že bez tohoto výrobku nemůže stroj nebo přístroj plnit potřeby, pro které je určen, a dále pokud je prokázáno, že fungování dotčeného stroje nebo přístroje je podmíněno uvedeným výrobkem. Soudní dvůr při rozhodování o významu těchto pojmů ve vztahu k číslu 8473 KN (za účelem zařazení inkoustových kazet pro tiskárnu) uvedl, že pojem „části, součásti“ implikuje existenci celku, pro jehož funkci jsou tyto části nebo součásti nepostradatelné, a že pojem „příslušenství“ předpokládá existenci vyměnitelných částí nebo zařízení, které jsou určeny k přizpůsobení přístroje pro určitou operaci nebo k tomu, aby vykonávaly příslušnou službu vztahující se k jeho základní funkci nebo aby rozšířily rozsah vykonávaných operací.

8. S ohledem na tuto argumentaci je žalobce přesvědčen, že předmětné zboží nelze zařadit do podpoložky 7 307 93 19 KN, a proto namítá neplatnost předmětného prováděcího nařízení z toho důvodu, že v něm popsané výrobky zařadilo do podpoložky 7 307 93 19 KN a nedovoleným způsobem tak změnilo obsah sazebníkových čísel a položek KN a navrhuje předložení předběžných otázek Soudnímu dovru Evropské unie.

9. Žalovaný se žalobou nesouhlasí a navrhuje její zamítnutí. Žalobce v žalobce v podstatě zopakoval své námitky, které uvedl již v odvolání proti rozhodnutí celního úřadu. Žalovaný má za to, že se se všemi námitkami dostatečně vypořádal a dostatečně vysvětlil způsob zařazení zboží do příslušných položek celního sazebníku, na odůvodnění svého rozhodnutí odkazuje.

10. Dále uvádí, že mezi ním a žalobcem není sporu o zjištěném skutkovém stavu, ztotožňuje se se základní tezí, že posuzované zboží je vnitřní, funkční a specifickou (sou)částí radiátorů pro ústřední topení nevytápěné elektricky, nicméně posuzované zboží označuje jako komponent, prvek či díl, aby bylo zřetelné, kdy se jedná o část a součást ve smyslu nařízení Rady EHS 2658/87, a kdy se jedná o komponent apod., který však nemá charakter části a součásti ve symslu nařízení o celní nomenklatuře. Žalovaný v řízení nejprve zhodnotil, zda je posuzované zboží natolik podobné se zbožím uvedeným v prováděcím nařízení, aby se prováděcí nařízení na něj mohlo přímo vztahovat. Po zjištění, že tomu tak je, bylo posuzované zboží zařazeno dle prováděcího nařízení, coby lex specialis. Dále uvedl, že mu nepřísluší se vyjadřovat k námitce žalobce napadající neplatnost prováděcího nařízení, avšak k otázce předložení věci Soudnímu dvoru EU jako předběžnou otázku se staví pozitivně především proto, že prováděcím nařízením byla narušena správní praxe celních orgánů ČR ve věci zařazování výrobků stejných či podobných posuzovanému zboží.

11. Krajský soud usnesením ze dne 29. 3. 2018, č. j. 65 Af 92/2016-36, předložil Soudnímu dvoru Evropské unie tyto předběžné otázky:

„1. Je prováděcí nařízení Komise EU 2015/23 ze dne 5. 1. 2015, v němž je zboží, popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze, zařazené do položky 7 307 93 19 KN, platné?

2. Je-li toto nařízení neplatné, mohou být dotčené výrobky zařazeny do podpoložky 7 322 19 00 KN?

3.Je-li toto nařízení platné, musejí být dotčené výrobky zařazeny do podpoložky 7 307 93 19 KN?“

12. Soudní dvůr Evropské unie rozhodl ve věci dne 15. 5. 2019 rozsudkem C-306/18, přičemž v bodě 34 rozsudku uvedl, že je na krajském soudu, aby provedl zařazení zboží, o něž jde ve věci v původním řízení, s ohledem na informace, které mu v rámci odpovědi na položenou otázku poskytl Soudní dvůr.

13. Soudní dvůr EU předeslal (bod 35-53 rozsudku), že: „všeobecná pravidla pro výklad KN stanoví, že pro zařazení zboží jsou směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační. Vysvětlivky HS a KN jsou sice nezávazné, výrazně však přispívají k výkladu dosahu jednotlivých celních čísel (rozsudek ze dne 12. června 2014, Lukoil Neftohim Burgas, C-330/13, EU:C:2014:1757, body 33 a 35 a citovaná judikatura).

14. Podle ustálené judikatury Soudního dvora platí, že za účelem zajištění právní jistoty a usnadnění kontrol je třeba hledat rozhodující kritérium pro sazební zařazení zboží obecně v jeho objektivních charakteristikách a vlastnostech, jak jsou definovány zněním čísla KN a poznámek ke třídám nebo kapitolám (rozsudek ze dne 25. února 2016, G. E. Security, C-143/15, EU:C:2016:115, bod 44 a citovaná judikatura).

15. Soudní dvůr rovněž judikoval, že účel použití výrobku může představovat objektivní kritérium pro zařazení, pokud je inherentní uvedenému výrobku, přičemž tato skutečnost musí být posouzena v závislosti na objektivních charakteristikách a vlastnostech výrobku (rozsudky ze dne 13. července 2006, Uroplasty, C-514/04, EU:C:2006:464, bod 42, a ze dne 26. dubna 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C-51/16, EU:C:2017:298, bod 40).

16. Ze znění čísla 7307 KN v tomto ohledu vyplývá, že se vztahuje na příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, jako jsou spojky, kolena či nátrubky, ze železa nebo oceli.

17. Ve vysvětlivce HS k číslu 7307 HS se mimoto upřesňuje, že toto číslo zahrnuje výrobky ze železa nebo oceli, určené především ke spojení nebo propojení dvou trubek nebo trubic či trubky s jiným zařízením nebo k blokování určitých části potrubí.

18. Číslo 7322 KN podle jeho znění zahrnuje radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli.

19. Z toho vyplývá, že pro účely zařazení takových ocelových svařovaných dílů, o jaké jde ve věci v původním řízení, je třeba určit, zda se jedná o „příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky“ ve smyslu čísla 7307 KN, nebo o „části a součásti“ radiátorů ve smyslu čísla 7322 KN.

20. V tomto ohledu je třeba uvést, že i když KN nedefinuje pojem „části a součásti“ ve smyslu čísla 7322 KN, z judikatury vydané Soudním dvorem v souvislosti s kapitolami 84 a 85 třídy XVI a s kapitolou 90 třídy XVIII KN vyplývá, že pojem „části a součásti“ předpokládá existenci celku, pro jehož funkci jsou tyto části nebo součásti nepostradatelné. K tomu, aby mohl být výrobek kvalifikován jako „část nebo součást“ ve smyslu uvedených kapitol, nestačí prokázat, že bez tohoto výrobku nemůže stroj nebo přístroj plnit potřeby, pro které je určen. Ještě je nutné prokázat, že mechanické nebo elektrické fungování dotčeného stroje nebo přístroje je podmíněno uvedeným výrobkem (rozsudek ze dne 12. prosince 2013, HARK, C-450/12, EU:C:2013:824, bod 36).

21. V zájmu soudržného a jednotného použití společného celního sazebníku musí být pojem „části a součásti“ ve smyslu čísla 7322 KN definován tak, jak vyplývá z judikatury vydané k jiným kapitolám KN (obdobně viz rozsudek ze dne 12. prosince 2013, HARK, C-450/12, EU:C:2013:824, bod 37).

22. Ze spisu, který má Soudní dvůr k dispozici, v daném případě vyplývá, že ocelové svařované díly, o které jde ve věci v původním řízení, jsou nepostradatelné pro fungování radiátorů, k nimž jsou připojeny a s nimiž tvoří celek.

23. Proto by mohly být kvalifikovány jako „části a součásti“ radiátorů spadající do čísla 7322 KN.

24. Je však třeba připomenout, že Soudní dvůr již rozhodl, že zařazení určitého výrobku do čísla 7307 KN pod „příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky“, a tudíž pod „části a součásti všeobecně použitelné“ ve smyslu poznámky 2 ke třídě XV KN, vylučuje, aby byl tento výrobek zařazen pod „části a součásti“ spadající do jiného čísla KN (rozsudek ze dne 12. prosince 2013, HARK, C-450/12, EU:C:2013:824, body 40 až 43).

25. Podle poznámky 2 ke třídě XV KN se totiž odkazy na „části a součásti“ uvedené v kapitolách 73 až 76 a 78 až 82 KN nevztahují na „části a součásti všeobecně použitelné“. V poznámce 2 ke třídě XV KN se upřesňuje, že výrobky spadající mimo jiné do čísla 7307 KN tvoří „části a součásti všeobecně použitelné“.

26. Proto je třeba zkoumat, zda takové ocelové svařované díly, o jaké jde ve věci v původním řízení, musí být považovány za „příslušenství (fitinky) pro trouby a trubky“ spadající do čísla 7307 KN, a tudíž za „části a součásti všeobecně použitelné“ ve smyslu poznámky 2 ke třídě XV KN, což by vylučovalo jejich zařazení jako „částí a součástí“ radiátorů spadajících do čísla 7322 KN.

27. V tomto ohledu je nutno zdůraznit, že k tomu, aby byl předmětný výrobek kvalifikován jako „části a součásti všeobecně použitelné“ ve smyslu poznámky 2 ke třídě XV KN, musí být určen – na základě jeho objektivních charakteristických znaků a vlastností a jeho přirozeného určení – k propojení dvou trubek nebo trubic či trubky s jiným zařízením (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. prosince 2013, HARK, C-450/12, EU:C:2013:824, body 41 a 42).

28. Jak bylo uvedeno v bodě 23 tohoto rozsudku, jsou v daném případě ocelové svařované díly, o které jde ve věci v původním řízení, tvořeny dvěma či třemi vývody, u nichž lze rozlišit jedno či více ramen upravených tak, aby mohla být spojena s deskou radiátoru svařením na tupo, a dále vývod s hrdlem opatřeným závitem, které slouží ke spojení s odvzdušňovačem či regulačním ventilem nebo jiným zařízením anebo ke spojení s jakoukoli trubkou vedoucí ke zdroji vytápění.

29. Žalobkyně v původním řízení mimoto na jednání před Soudním dvorem uznala, že vnitřní průměr hrdla se závitem, jímž jsou opatřeny ocelové svařované díly, o něž jde ve věci v původním řízení, odpovídá klasickému průměru obecně používanému pro příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky.

30. Z toho vyplývá, že takové ocelové svařované díly, o jaké jde ve věci v původním řízení, musejí být – s výhradou, že předkládající soud ověří všechny skutkové okolnosti, které má k dispozici – považovány za „části a součásti všeobecně použitelné“ ve smyslu poznámky 2 ke třídě XV KN, a konkrétně za „příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky“ spadající do čísla 7307 KN.“

31. Pokud jde o prováděcí nařízení 2015/23, Soudní dvůr EU rozhodl, že jeho použití není nezbytné, neboť bez ohledu na něj poskytl předkládajícímu soudu všechny informace nezbytné pro zařazení ocelových svařovaných dílů, o něž jde ve věci v původním řízení, do náležitého čísla KN (rozsudek ze dne 26. dubna 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C-51/16, EU:C:2017:298, bod 62), není tedy namístě vyslovovat se k platnosti prováděcího nařízení 2015/23.

32. Žalobce k rozsudku Soudního dvora EU ve vyjádření ze dne 7. 6. 2019 uvedl, že dle jeho názoru nejsou splněny dvě podmínky nezbytné dle Soudního dvora EU k tomu, aby bylo možné zboží zařadit do čísla 7307 KN, a to: 1) nejedná se o všeobecně použitelné výrobky, neboť jsou velmi specificky obrobeny a mohou být určeny pouze a výlučně pro svaření s konkrétními typy panelů radiátorů, 2) neslouží k propojení dvou trubek či trubic nebo trubky s jiným zařízením, ale podstatou vývodky jsou jiné funkce, a to tvorba „páteře“ radiátoru, který spojuje desky radiátoru, jeho tuhost a tvarová stálost a cirkulace otopného média. K prokázání svých tvrzení navrhl důkaz výslechem svědka- zaměstnance žalobce a posudek znalce.

33. Krajský soud přezkoumal napadená rozhodnutí žalovaného, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu [§ 75 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)].

34. Jak uvedl Soudní dvůr EU, pro sazební zařazení zboží je nutné výrobky posuzovat v závislosti na jejich objektivních charakteristických znacích a vlastnostech a jejich přirozeném určení.

35. Co se týče tvrzení žalobce o tom, že vývodka neslouží k propojení dvou trubek či trubic nebo trubky s jiným zařízením, tento závěr musí krajský soud odmítnout. Již ze samotného označení zboží „vývodka“ je zřejmé, že primárním účelem posuzovaného zboží není zajištění tuhosti a tvarové stálosti topného tělesa, jak tvrdí žalobce, ale zajištění správné cirkulace topného média, přičemž bez existence vývodek by deskový radiátor (tepelný výměník ústředního topení) nemohl být připojen na otopnou soustavu (ať už ventil, záslepku či trubku vedoucí ke zdroji vytápění), jak je ostatně výslovně uvedeno v žádostech žalobce o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží ze dne 9. 11. 2015 bod 1 jejich odůvodnění. Krajský soud konstatuje, že podmínka 2) je v případě posuzovaného zboží splněna.

36. Pokud jde o podmínku všeobecné použitelnosti, rovněž posuzovanou v závislosti na objektivní charakteristice předmětných výrobků, krajský soud má za to, že i tato podmínka je splněna, neboť pouhá skutečnost, že vývodky jsou vyráběny na zakázku dle technické dokumentace žalobce, nemůže na všeobecné použitelnosti nic změnit. Pokud by bylo zařazení výrobků závislé na tom, zda jsou vyrobeny na zakázku na základě technické dokumentace objednatele a určené k zapracování do konkrétního typu výrobku, ztratila by poznámka 2 ke třídě XV podstatnou část svého účinku. Hospodářské subjekty by mohly dané ustanovení obcházet s poukazem na to, že výrobek má přesné rozměry podle technické dokumentace objednatele. Objektivní vlastností posuzovaných výrobků je dle technického výkresu vnitřní průměr hrdla se závitem G1/2, což, jak bylo opakovaně konstatováno, odpovídá klasickému rozměru, který se používá pro všechny druhy příslušenství pro trouby a trubky, a lze je tedy připojit k trubkám o standardních rozměrech, ventilům či dalším zařízením. To, zda jsou nebo nejsou tyto výrobky takto skutečně používány, či zda slouží toliko jako součást jednoho konkrétního výrobku, je nemůže s ohledem na jejich zjištěné objektivní vlastnosti zbavit jejich všeobecné použitelnosti. Z hlediska sazebního zařazení zboží nemůže být skutečnost, že dané zboží má jen omezený způsob konečného užití, považována za relevantní, pokud není zřejmá z objektivních charakteristik a vlastností takového zboží při jejich předložení k proclení.

37. Na tomto závěru nemohou ničeho změnit žalobcem ve vyjádření ze dne 7. 6. 2019 tvrzené vlastnosti výrobku, jako je: speciální geometrie tavných hran, specifická konstrukce, kdy na propojovací trubku je odporově navařeno hrdlo se závitem, dále to, že se vždy jedná o dva kusy odporově svařené a nikdy nejsou vyrobeny z jednoho kusu materiálu, či to, že po zavaření do radiátoru se rozvařením tavných hran vývodka zkrátí, neboť tyto tvrzené vlastnosti nečiní z posuzovaného zboží výrobek, který by byl používán nad rámec účelu použití částí a součástí všeobecně použitelných, jak jsou definovány v poznámce 2 k třídě XV jako tomu bylo např. ve výše citované věci Stryker EMEA Supply Chain Services. Dotčené výrobky dle názoru krajského soudu nevykazují žádné objektivní charakteristiky a vlastnosti, které by ukazovaly na jejich zvláštní účel použití a které by je tak z působnosti čísla 7307 i poznámky 2 k třídě XV vyňaly. Ze stejných důvodů krajský soud zamítl důkazní návrhy žalobce (výslech svědka a posudek znalce), které navrhl ve vyjádření ze dne 7. 6. 2019, neboť ani prokázání tvrzených vlastností výrobků by na uvedených závěrech ničeho nezměnilo.

38. Krajský soud konstatuje, že všechny výše uvedené skutečnosti byly známy Soudnímu dvoru EU při úvaze o zařazení posuzovaného zboží (bod 23, 45, 51, 52), který uzavřel, že posuzované ocelové svařované díly musí být zařazeny do 7307 KN jakožto „příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky“.

39. Jak uvedl Soudní dvůr EU (bod 47 rozsudku), pokud lze výrobek zařadit do čísla 7307 KN, vylučuje to jeho zařazení do čísla 7322 KN. Krajský soud posoudil předmětné výrobky v souladu s rozsudkem Soudního dvora EU a s ohledem na vše výše uvedené dospěl k závěru, že posuzované zboží lze zařadit do čísla 7307 93 KN, neboť se jedná podle výše uvedených závěrů Soudního dvora EU o „příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli pro svařování na tupo”, jelikož ve smyslu poznámky 2 ke třídě XV KN je určeno k propojení dvou trubek nebo trubic či trubky s jiným zařízením a jedná se o části a součásti všeobecně použitelné. Za této situace není možné jeho zařazení do 7322 KN.

40. Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ustanovením § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu jako nedůvodnou zamítl.

41. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., když plně procesně úspěšný žalovaný náhradu nákladů řízení neuplatňoval.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Olomouc 12. června 2019

JUDr. Zuzana Šnejdrlová, Ph.D. v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru