Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

65 A 95/2020 - 28Rozsudek KSOL ze dne 20.04.2021

Prejudikatura

9 As 96/2008 - 44

2 As 19/2009 - 93

5 As 39/2010 - 76

7 Afs 11/2014 - 47


přidejte vlastní popisek

65 A 95/2020-28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda a soudců Mgr. Barbory Berkové a JUDr. Petra Hluštíka, Ph. D., ve věci

žalobce: R. J., narozený dne X

bytem X zastoupený advokátem JUDr. Emilem Flegelem sídlem K Chaloupkám 3170/2, 106 00 Praha

proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje sídlem tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 8. 2020, č. j. X, ve věci námitek proti záznamu bodů v registru řidičů,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

A. Vymezení věci, žaloba a vyjádření žalovaného 1. Žalobce se podanou žalobou domáhal toho, aby soud zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 8. 2020, č. j. X, kterým žalovaný zamítl odvolání a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Vsetín ze dne 12. 6. 2020, č. j. X, kterým Městský úřad Vsetín zamítl jako nedůvodné námitky žalobce proti záznamu bodů v jeho evidenční kartě řidiče provedeným ke dnům 9. 2. 2015, 13. 10. 2015, 17. 2. 2016, 30. 6. 2016. 28. 5. 2018, 21. 2. 2019, 16. 9. 2019 a 14. 10. 2019 a tyto záznamy, jakož i záznam celkového počtu 12 bodů ke dni 14. 10. 2019 potvrdil.

2. Žalobce namítal, že v příkazovém bloku musí být podle § 92 odst. 2 písm. f) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) uvedena právní kvalifikace skutku včetně formy zavinění a ustanovení právního předpisu, na jehož základě je povinnost ukládána. V příkazovém bloku č. D 0294930 není uvedeno, o jaký přestupek se má jednat a jak byl právně kvalifikován, resp. v této části je blok nečitelný. V řádku 6 je totiž nečitelné označení konkrétního ustanovení a označení zákona, kde jsou uvedena jen 3 čísla před lomítkem, první z nich je 3, zbylá dvě čísla jsou nečitelná, za lomítkem jsou dva nečitelné znaky v podobě dvou šikmých čar. Totéž pak namítal žalobce ve vztahu k bloku č. E 2487513, kde v řádku 6 je sice čitelné označení konkrétního ustanovení, není však čitelné číslo zákona, kde jsou uvedeny před lomítkem 3 číslice, první z nich je 3, zbylá dvě jsou nečitelná a za lomítkem jsou tři znaky, přičemž první je nečitelný, zbylé dva jsou 0. V právním řádu ČR jsou zákony označeny za lomítkem čtyřciferným číslem označujícím rok vydání, nikoliv dvou či tříciferným číslem.

3. Na tyto námitky žalovaný reagoval lakonicky tak, že „Na všech pokutových/příkazových blocích je uvedena i právní kvalifikace přestupku, byť v nějaké zkrácené formě, ale ve všech případech je tato právní kvalifikace přestupku správná“. Takové vypořádání námitek je podle žalobce nedostatečné a frázovité.

4. Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 14. 10. 2020 navrhl zamítnutí žaloby. Žalovaný uvedl, že námitky žalobce se shodují s těmi, které uplatnil v rámci podaného odvolání. Proto žalovaný plně odkázal na napadené rozhodnutí.

B. Skutečnosti vyplývající ze správního spisu

5. Krajský soud z předloženého správního spisu pro účely soudního přezkumu zjistil, že přípisem ze dne 21. 10. 2019 Městský úřad Vsetín vyzval žalobce k odevzdání řidičského průkazu a oznámil mu, že ke dni 14. 10. 2019 dosáhl celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče. Žalobce na uvedené reagoval námitkami, které učinil dne 6. 11. 2019. Městský úřad Vsetín si vyžádal jednotlivé pokutové bloky (mezi nimi i bloky č. D 0294930 a č. E 2487513) a rozhodnutím ze dne 12. 6. 2020, č. j. X zamítl jako neodůvodněné námitky žalobce proti záznamu bodů v jeho evidenční kartě řidiče provedeným ke dnům 9. 2. 2015, 13. 10. 2015, 17. 2. 2016, 30. 6. 2016. 28. 5. 2018, 21. 2. 2019, 16. 9. 2019 a 14. 10. 2019 a tyto záznamy jakož i záznam celkového počtu 12 bodů ke dni 14. 10. 2019 potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí brojil žalobce odvoláním, které žalovaný napadeným rozhodnutím zamítl.

C. Posouzení věci krajským soudem

6. Krajský soud přezkoumal v mezích žalobních bodů dle § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“) napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného (§ 75 odst. 1 s.ř.s.) a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Krajský soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání v souladu s § 51 odst. 1 s.ř.s.

7. Z ustanovení § 123f zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) vyplývá, že nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu. Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče. Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí. Podá-li řidič po dosažení celkového počtu 12 bodů námitky proti provedenému záznamu bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí podle odstavce 3 nabude právní moci.

8. Rozsahu přezkumu záznamu bodů v námitkovém řízení se již opakovaně věnoval ve svých rozhodnutích Nejvyšší správní soud. Určující jsou zejména závěry rozsudků Nejvyšší správní soud ze dne 6. 8. 2009, č. j. 9 As 96/2008-44 a ze dne 10. 12. 2009, č. j. 2 As 19/2009-93, podle nichž správní orgán rozhodující v řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů (§ 123f zákona o silničním provozu) je oprávněn zkoumat pouze to, zda existuje způsobilý podklad pro záznam (tj. pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy či soudu ve smyslu § 123b odst. 1 a 2 citovaného zákona), zda záznam v registru řidičů byl proveden zcela v souladu s tímto způsobilým podkladem a zda počet připsaných bodů odpovídá v příloze k citovanému zákonu obsaženému bodovému hodnocení jednání. Jak uvedl Nejvyšší správní soud dále v rozsudku ze dne 24. 8. 2010, č. j. 5 As 39/2010-76, v případě pochybností ohledně oznámení policie je třeba „vyžádat další důkazy prokazující skutečnosti zde uvedené, např. část pokutového bloku prokazující, že přestupek byl v blokovém řízení projednán“.

9. K hodnocení obsahu těchto bloků Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 21. 2. 2019, č. j. 1 As 467/2018-37 uvedl, že „při zohlednění specifik blokového řízení je možno přijmout i strohé a zkratkovité formulace, je-li z nich patrné, komu, kdy a za jaký přestupek byla pokuta v blokovém řízení uložena, jak vyžaduje § 84 a násl. zákona o přestupcích. Podstatné je, aby konkrétní jednání konkrétní osoby bylo v bloku popsáno natolik jednoznačně a určitě, že nebude zaměnitelné s jiným jednáním. Stane-li se tak pomocí zkratkovitých formulací, jsou-li v kontextu dalších údajů srozumitelné, na způsobilosti bloku být podkladem pro zápis bodů to nic nemění. Ke zpochybnění způsobilosti pokutového bloku jako podkladu pro záznam bodů do registru dojde jedině tehdy, nebude-li na pokutovém bloku přestupek jako konkrétní, individualizované jednání vůbec vymezen.“ Obdobně Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 28. 8. 2014, č. j. 4 As 127/2014-39 uvedl, že „s rigidní přísností nelze posuzovat pokutový blok ani po obsahové stránce. Při zohlednění specifik blokového řízení je možno přijmout i strohé a zkratkovité formulace, je-li z nich patrné, komu, kdy a za jaký přestupek byla pokuta v blokovém řízení uložena, jak vyžaduje ust. § 84 a násl. zákona o přestupcích. Podstatné je, aby konkrétní jednání konkrétní osoby bylo v bloku popsáno natolik jednoznačně a určitě, že nebude zaměnitelné s jiným jednáním.“

10. V projednávané věci žalovaný jasně uvedl (str. 4 napadeného rozhodnutí), jaký je obsah sporných bloků. Soud konstatuje, že tento popis obsahu sporných bloků odpovídá blokům tak, jak jsou založeny ve správním spise – tedy blok č. D 0294930, řádek 6 zní: „…dle § 125C/1 f BOD 1 zák. č. 361/00…“ což odpovídá přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 1 zákona o silničním provozu, přičemž tato právní kvalifikace zcela odpovídá popisu skutku uvedeného na předmětném bloku („9. 2. 2015 10:15 Nový Hrozenkov jako řidič vozidla X držel za jízdy hovorové zařízení, § 7/1C z. č. 361/00 Sb.“); blok E 2487513, řádek 6 zní: „…dle § 125c/1F1 zák. č. 361/2000…“, což odpovídá přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 1 zákona o silničním provozu, přičemž tato právní kvalifikace zcela odpovídá popisu skutku uvedeného na předmětném bloku („13. 10. 2015 14:00 hod. Kroměříž, obvodová § 7/1c zák. č. 361/2000 Sb., řidič držel za jízdy v ruce mobilní telefon, RZ X“). Námitka žalobce proto není důvodná.

11. K namítané nepřezkoumatelnosti soud uvádí, že žalobce zcela pominul, že žalovaný předně detailně uvedl, jaký je obsah předmětných bloků (str. 4 napadeného rozhodnutí) a dále se vyjádřil k tomu, že policisté vypisují bloky ve ztížených podmínkách a že lze proto tolerovat určité nedokonalosti (str. 8 napadeného rozhodnutí). Podle názoru soudu žalovaný dostatečně vypořádal námitky žalobce.

D. Závěr a náhrada nákladů řízení

12. Vzhledem k výše uvedenému krajský soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná a proto jí podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

13. O náhradě nákladů řízení mezi účastníky bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovanému nad rámec jeho úřední činnosti žádné náklady nevznikly, proto mu soud náhradu nákladů řízení nepřiznal (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2015 č. j. 7 Afs 11/2014 - 47, č. 3228/2015 Sb. NSS).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu.

Olomouc 20. dubna 2021

Mgr. Jiří Gottwald v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru