Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

64 A 16/2014 - 18Usnesení KSLB ze dne 05.11.2014

Prejudikatura

Vol 11/2004 - 31


přidejte vlastní popisek

64A 16/2014-18

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalová a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. a JUDr. Pavla Vacka v právní věci navrhovatele: B.P., nar. XX, bytem XX, proti odpůrcům: 1) Magistrát města Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, 2) Nová budoucnost pro Jablonec, zast. zmocněncem Mgr. L.P, bytem XX, 3) Komunistická strana Čech a M.M., bytem Rádlo 311, 5) Občanská demokratická strana, zast. zmocněncem V.K., bytem XX, 6) TOP 09, zast. zmocněncem Ing. M.R., bytem XX 7) Česká strana sociálně demokratická, zast. zmocněncem J.R., bytem XX, 8) Změna pro Jablonec, zast. zmocněncem V.M., bytem XX, 9) „DOMOV NAD NISOU“, zast. zmocněncem R.S., bytem XX, o návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou konaných ve dnech 10. a 11. 10. 2014,

takto:

I. Návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou konaných ve dnech 10. a 11. 10. 2014 se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhá rozhodnutí o neplatnosti voleb do zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou konaných ve dnech 10. až 11. 10. 2014.

Jako důvod svého návrhu navrhovatel uvedl, že byl v pořadí 1. na kandidátní listině volební strany Česká strana národně sociální. Přestože tato politická strana svojí kandidátní listinou splnila všechny podmínky stanovené pro volební stranu podle zákona č. 491/1990 Sb., Magistrát města Jablonec nad Nisou jí svévolným postupem znemožnil účastnit se svobodné soutěže politických sil, znehodnotil smysl svobodných voleb a odňal navrhovateli základní ústavní právo dle čl. 21 Listiny základních práv a svobod. Jako důkazu se navrhovatel dovolával kandidátní listiny Česká strany národně sociální a svého slyšení.

Magistrát města Jablonec nad Nisou (dále také jen „magistrát“) jako volební orgán v písemném vyjádření k návrhu odkázal na svoje rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny České strany sociálně národní, jež bylo podle jeho přesvědčení vydáno v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. Ani po opravách totiž neobsahovala kandidátní listina volební strany náhradníka zmocněnce s uvedením místa, kde je přihlášen k pobytu. Proto byl zmocněnec vyzván k odstranění vady (výzva ze dne 13. 8. 2014 a předtím ústní upozornění dne 11. 8. 2014), avšak ve stanovené lhůtě nebyla tato vada odstraněna a bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny. Že se nejednalo o svévolný postup, plyne z toho, že se magistrát choval ke všem 14 kandidujícím volebním stranám do zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou stejně, jakož i k ostatním volebním stranám, které předkládaly kandidátní listiny do voleb do zastupitelstev obcí, pro které je magistrát registračním úřadem. V závěru vyjádření magistrát vyjádřil přesvědčení, že jako registrační úřad jednal v souladu se zákonem a návrh je bezpředmětný.

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), se za podmínek stanovených zvláštními zákony může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů návrhem u soudu domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

Podle § 60 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obce podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, přičemž návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí. Podle ustálené judikatury existují v obecné rovině tři základní předpoklady vyhovění volební stížnosti: 1) protizákonnost, tzn. porušení některých ustanovení volebního zákona; 2) vztah mezi touto protizákonností a zvolením kandidáta, jehož volba je napadena volební stížností, a 3) zásadní intenzita této protizákonnosti, která ve svých důsledcích musí přinejmenším výrazně zpochybňovat volbu kandidáta.

Před meritorním posouzením podaného návrhu se soud nejprve zabýval tím, zda nejsou nějaké překážky bránící vlastnímu projednání věci. Soud dospěl k závěru, že navrhovatel je podle § 90 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 60 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí aktivně legitimován k podání návrhu, neboť se jedná o osobu, která byla přihlášena k trvalému pobytu v Jablonci nad Nisou, zapsaná do stálého seznamu voličů pro volební okrsek č. 1, což soud ověřil z předložené části výpisu stálého seznamu voličů pro komunální volby konané ve dnech 10. a 11. 10. 2014.

Dále je třeba uvést, že návrh byl podán písemně dne 24. 10. 2014 v 10,50 hodin u podepsaného soudu jako soudu věcně a místně příslušného, a tedy poslední den zákonné desetidenní lhůty dle § 60 odst. 1, 67 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, když k vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí došlo dne 14. 10. 2014 (pod č. 217/2014 Sb.).

Navrhovatel zjevně neplatnost voleb do zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou shledává v tom, že nebyla registrována kandidátní listina České strany národně sociální, na které byl kandidátem.

Vztahem jednotlivých typů řízení ve věcech ochrany voleb se zabýval Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 9. 12. 2004, č. j. Vol 11/2004-31, publ. ve Sb. NSS 471/2004, a byť tak učinil ve vztahu k volbám do Senátu Parlamentu České republiky, má soud za to, že jeho závěry je nutno aplikovat i ve volebních věcech týkajících se voleb do zastupitelstev obcí. Nejvyšší správní soud v cit. usnesení uvedl: „V rámci řízení ve věcech neplatnosti voleb a hlasování podle § 90 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), nelze brojit proti vadám v registraci přihlášky. K napadání registrace kandidáta slouží samostatné řízení týkající se ochrany ve věcech registrace, upravené v § 89 s. ř. s. a v § 86 volebního zákona. Z citovaných ustanovení vyplývá, že domáhat se vydání rozhodnutí o zrušení registrace je legitimován určitý okruh subjektů, přičemž tak může učinit v poměrně krátké lhůtě. Konkrétně řečeno: návrh je oprávněn podat toliko nezávislý kandidát, politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice, která podala přihlášku k registraci, přičemž tak mohou učinit pouze ve lhůtě do dvou dnů ode dne, kdy jim bylo doručeno rozhodnutí o registraci kandidáta. Po uplynutí této lhůty již proti registraci brojit nelze. …“ Nato Nejvyšší správní soud dodal, že k omezení aktivní legitimace ve věcech registrace se vyslovil také Ústavní soud, který takové omezení neshledal protiústavním.

Z předložené volební dokumentace soud ověřil, že Magistrát města Jablonec nad Nisou jako registrační úřad vydal rozhodnutí ze dne 22. 8. 2014, č. j. 67833/2014, kterým byla odmítnuta kandidátní listina České strany národně sociální pro volby do zastupitelstva Statutárního města Jablonec nad Nisou konané ve dnech 10. a 11. 10. 2014. Z úřední činnosti je soudu známo, že Česká strana národně sociální se u zdejšího soudu domáhala ochrany ve věcech registrace podle § 89 s. ř. s. Jednak brojila proti samotnému rozhodnutí registračního úřadu o odmítnutí její kandidátní listiny (věc vedená u zdejšího soudu pod sp. zn. 64A 3/2014), jednak se domáhala, aby soud rozhodl o zrušení registrace kandidátních listin České strany sociálně demokratické, Občanské demokratické strany, politické strany TOP 09, Komunistické strany Čech a Moravy a sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů „DOMOV NAD NISOU“ (věc vedená pod sp. zn. 64A 4/2014). Návrhy byly v obou případech u soudu podány opožděně, soud je proto odmítl a věcně se jimi nezabýval. Ke zrušení rozhodnutí o odmítnutí registrace kandidátní listiny České strany národně sociální, ani ke zrušení registrace kandidátních listin uvedených volebních stran tedy nedošlo. Věcného přezkumu správnosti postupu registračního úřadu při odmítnutí, resp. registraci kandidátních listin se v řízení o neplatnosti voleb či hlasování dle § 90 odst. 1 s. ř. s. již nelze domáhat. Zbývá dodat, že v samotném předchozím odmítnutí jedné z kandidátních listin nelze bez dalšího spatřovat porušení pasivního volebního práva navrhovatele ve smyslu § 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, jehož se nejspíše zdůrazněním své kandidatury na odmítnuté kandidátní listině dovolával. Nebyl-li sám navrhovatel jako kandidát uvedený na kandidátní listině aktivně legitimován k podání návrhu dle § 89 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 89 odst. 2 s. ř. s., ale ochrana jeho pasivního volebního práva je zprostředkována skrze politickou stranu, na jejíž kandidátní listině byl uveden, tím spíše se nemůže domáhat ochrany svých práv později v řízení o neplatnosti voleb. Proto soud návrh zamítl jako nedůvodný.

V souladu s § 90 odst. 3 s. ř. s. bylo o návrhu rozhodnuto usnesením v zákonné dvacetidenní lhůtě od jeho doručení, a to bez nařízení jednání, neboť soud mohl o návrhu rozhodnout na základě předložených listin a neshledal potřebu provádět další dokazování, včetně slyšení navrhovatele.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 93 odst. 4 s. ř. s., podle kterého ve věcech volebních nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou podle § 104 odst. 1 s. ř. s. opravné prostředky přípustné.

V Liberci dne 5. listopadu 2014.

Mgr. Lucie Trejbalová,

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru