Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

64 A 1/2012 - 41Usnesení KSLB ze dne 12.11.2012


přidejte vlastní popisek

64A 1/2012-41

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Karla Kosteleckého a soudců Mgr. Lucie Trejbalové a Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. v právní věci navrhovatelky Š.B., nar. xx, trvale bytem xx, korespondenční adresa: xx a dalších účastníků řízení: 1) xx, se sídlem xx, 2) xx, se sídlem xx, zastoupeni volebním zmocněncem xx, 3) xx, se sídlem xx zastoupená volebním zmocněncem xx, 4) Změna pro Liberecký kraj, se sídlem xx, zastoupená volebním zmocněncem xx, 5) xx, se sídlem xx, zastoupená volebním zmocněncem xx, 6) xx, se sídlem xx, zastoupená volebním zmocněncem xx, o návrhu na vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do zastupitelstva Libereckého kraje konaných ve dnech 12. a 13. října 2012

takto:

I. Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do zastupitelstva Libereckého kraje konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 24. 10. 2012, tedy v zákonné lhůtě, podala navrhovatelka soudu návrh na vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do zastupitelstva Libereckého kraje. Uvedla, že ve volbách konaných ve dnech 12. a 13. 10. 2012 hlasovala v senátním obvodu č. 35 se sídlem v Jablonci nad Nisou. Při hlasování zaměnila obálky, lístek určený pro volby do zastupitelstva Libereckého kraje vložila do obálky určené pro volby do Senátu a naopak hlasovací lístek pro volby do Senátu vložila do obálky určené pro volby do zastupitelstva kraje. V důsledku toho byl její hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva Libereckého kraje prohlášen za neplatný. Zdůraznila, že obálky byly odlišeny pouze nevýraznými barvami žlutou a šedou. Takové rozlišení považuje za natolik nedostatečné, že kvůli tomu došlo k vadě hlasování. Upozornila na skutečnost, že celkový počet neplatných hlasů ve volbách do zastupitelstva Libereckého kraje byl v rámci celého kraje 5%, ale v senátním obvodu č. 35, kde se souběžně hlasovalo i do Senátu, byl počet neplatných hlasů dvojnásobný. Navrhovatelka je přesvědčena, že záměna obálek nemůže být sama o sobě důvodem neplatnosti volebního hlasu. Navrhla proto, aby soud vyslovil neplatnost hlasování v senátním obvodu č. 35 se sídlem v Jablonci nad Nisou pro volby do zastupitelstva Libereckého kraje.

Z vyjádření volebního orgánu soud zjistil, že obec místa trvalého pobytu navrhovatelky, tj. Jablonec nad Nisou, se nachází jak v územním obvodu Libereckého kraje, tak i v územním obvodu senátního volebního obvodu č. xx se sídlem v Jablonci nad Nisou. Navrhovatelka, jakožto oprávněný volič, je uvedena ve výpisu ze stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstva kraje i ve výpisu ze stálého seznamu voličů pro I. kolo voleb do Pokračování
2
64A 1/2012

Senátu v okrsku Jablonec nad Nisou č. xx, přičemž z obou výpisů je zřejmé, že jí ve dnech konání voleb, tj. 12. a 13. 10. 2012, byla vydána úřední obálka jak pro volby do zastupitelstva kraje (šedá), tak i úřední obálka pro I. kolo voleb do Senátu (žlutá). Volební orgán uvedl, že postupoval dle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“). O konkrétním způsobu barevného odlišení předmětných úředních obálek (žlutá – šedá), které bylo jednotné v rámci celé České republiky, bylo rozhodnuto Ministerstvem vnitra ČR. Volební orgán zdůraznil, že voliči byli o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů i do Senátu informování celostátními letáky v rámci distribuce hlasovacích lístků. Pro účely informovanosti voličů města Jablonec nad Nisou Magistrát města Jablonec nad Nisou navíc do modré doručovací obálky, v níž byly voličům před konáním voleb distribuovány sady hlasovacích lístků a výše zmíněné celostátní letáky, přikládal vlastní leták, v němž mimo jiné voliče informoval o tom, že hlasovací lístek pro volby do Senáru je třeba vkládat do žluté úřední obálky a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva kraje do šedé úřední obálky. Volební orgán dále poukázal na vyjádření zapisovatelky okrskové volební komise č. 47 Jablonec nad Nisou, která uvedla, že nad rámec zákonného vybavení volební místnosti při hlasování ve dnech 12 a 13. 10. 2012 byly oba zvláštní prostory určené pro úpravu hlasovacích lístků (zástěny) opatřeny uvnitř vzory obou typů obálek, kdy na šedé obálce bylo velkým písmem uvedeno „KRAJ“ a na žluté obálce bylo velkým písmem uvedeno slovo „SENÁT“. Voliči byli navíc při vydávání úředních obálek členy okrskové volební komise č. xx ústně upozorňováni, do které úřední obálky je třeba vložit ten který hlasovací lístek. Volební orgán vyjádřil přesvědčení, že v průběhu konání voleb do zastupitelstva Libereckého kraje ve dnech 12. a 13. 10. 2012 v okrsku č. xx Jablonec nad Nisou žádné ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů porušeno nebylo. V průběhu voleb byly voličům vydávané úřední obálky pro volby do zastupitelstev krajů (šedé) odlišeny barevně od obálek pro volby do Senátu (žluté), povinnost dalšího označování zákon neukládá.

Další účastník xx a xx ve svém vyjádření uvedl, že nepovažuje za nezbytné vypsání nových voleb pro senátní obvod č. xx – Jablonec nad Nisou mimo jiné proto, že zástupci delegovaní do komisí za xx nezpochybnili jejich průběh a vždy podepsali volební protokol za jednotlivé okrskové volební komise.

Další účastnici xx, xx, xx a xx se k návrhu ve lhůtě stanovené soudem nevyjádřili.

Podle ust. § 90 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů (dále také „volební strana“) návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon o volbách do zastupitelstev krajů, podle jehož ustanovení § 53 odst. 1 se může podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany soudu každý občan zapsan ýdo seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva kraje volen, jakož i každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, přičemž návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí.

Pokračování
3
64A 1/2012

Před přistoupením k vlastnímu meritornímu projednání podaného návrhu ve věci voleb do zastupitelstva Libereckého kraje se soud nejprve zabýval tím, zda nejsou dány nějaké překážky bránící o předmětném návrhu věcně rozhodnout. Dospěl přitom k závěru, že žádné takové překážky dány nejsou, když navrhovatelka byla k podání předmětného návrhu ve věci voleb aktivně legitimována, neboť se jedná o občana zapsaného do seznamu voličů ve volebním okrsku, ve kterém probíhaly volby do zastupitelstva Libereckého kraje, přičemž tento návrh byl navrhovatelkou podán i v zákonné desetidenní lhůtě.

Následně se soud zabýval otázkou účastenství v předmětném řízení. V ustanovení § 90 odst. 2 s. ř. s. je uvedeno, že v řízení o návrhu na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování jsou účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán, politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, na jejichž kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla napadena, nebo nezávislý kandidát. Jak bylo již výše uvedeno, navrhovatel splňuje podmínky účastenství dle zvláštního zákona. Volebními orgány dle § 6 písm. e) zákona o volbách do zastupitelstev krajů jsou mimo jiné i krajské úřady. Dále je v ustanovení § 90 odst. 2 s. ř. s. uvedeno, že v řízení o návrhu na neplatnost voleb je účastníkem politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, na jejichž kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla napadena, nebo nezávislý kandidát. V daném konkrétním případě vzhledem ke skutečnosti, že žalobce navrhuje vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách ze zcela obecného důvodu bez jakéhokoliv vztahu k některému konkrétnímu kandidátovi, dospěl soud k závěru, že účastníkem daného řízení jsou všechny volební strany, na jejichž kandidátní listině byli uvedeni kandidáti, kteří byli zvoleni v předmětných volbách do zastupitelstva Libereckého kraje. Skutečnost, že jsou účastníky řízení volební strany, na jejichž kandidátní listině byli uvedeni kandidáti, kteří byli zvoleni v předmětných volbách do zastupitelstva Libereckého kraje, a nikoli všechny volební strany, které se účastnily voleb do předmětného zastupitelstva, dovozuje soud z formulace ustanovení § 90 odst. 2 s. ř. s., kde je uvedeno, že účastníky řízení jsou volební strany, na jejichž kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla napadena. Aby mohla být

napadena volba nějakého kandidáta, musel být dle názoru soudu v předmětných volbách dle oficiálně vyhlášených výsledků zvolen. Proto nepovažuje soud za účastníky daného řízení volební strany, jejichž kandidáti nebyli dle oficiálně vyhlášených výsledků zvoleni do zastupitelstva Libereckého kraje. Dle oficiálních výsledků voleb do zastupitelstva Libereckého kraje konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 vyhlášených sdělením Státní volební komise ve Sbírce listin pod č. 337/2012 Sb. získali mandáty v zastupitelstvu kandidáti následujících pěti volebních stran: Starostové pro Liberecký kraj (13 mandátů), Komunistická strana Čech a Moravy (10 mandátů), změna pro Liberecký kraj (10 mandátů), Česká strana sociálně demokratická (7 mandátů), Občanská demokratická strana (5 mandátů). Na základě výše uvedeného tedy soud dospěl k závěru, že účastníky řízení jsou i výše uvedené volební strany.

Dále soud uvádí, že v ustanovení § 90 odst. 3 druhé věty je uvedeno, že v daném řízení není nutno nařizovat jednání. Soud dospěl k závěru, že v dané věci nevyvstaly žádné skutečnosti, pro které by bylo nutno jednání ve věci nařídit, neboť jde výhradně o posouzení právní otázky. Proto bylo ve věci rozhodnuto v souladu s výše uvedeným ustanovením bez nařízení jednání.

Pokračování
4
64A 1/2012

Podle ustanovení § 53 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů může návrh na neplatnost hlasování podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování.

Při posuzování návrhu na neplatnost hlasování musí soud tedy na prvním místě zjistit, zda byl porušen zákon. Zjistí-li soud, že došlo k porušení zákona, musí se zabývat tím, zda zjištěná nezákonnost mohla ovlivnit volební výsledky.

Podle ustanovení § 29 odst. 2 téhož zákona musí být úřední obálky neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně s jinými volbami, musí být úřední obálky pro volby do zastupitelstev krajů odlišeny

barevně od obálek pro jiné volby.

Podle ustanovení § 39 odst. 2 téhož zákona neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetrženy, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

V souzené věci navrhovatelka v návrhu podaném v zákonné lhůtě uvedla, že ona sama zaměnila obálky určené pro hlasování do Senátu a zastupitelstva kraje a její hlas se stal z tohoto důvodu neplatným. Pouze barevné rozlišení obálek považuje navrhovatelka za nedostatečné.

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů však stanoví vustanovení § 29 odst. 2 pro případ, že se konají volby do zastupitelstva kraje společně s jinými volbami pouze podmínku barevného odlišení obálek.

Ve volebním okrsku navrhovatelky probíhaly volby do zastupitelstva kraje a do Senátu. Volební místnost byla vybavena řádnými úředními obálkami, jednotnými v rámci celé České republiky. Technickou přípravu a tisk volebních materiálů zajišťuje Ministerstvo vnitra (ustanovení § 9 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů), o konkrétním způsobu barevného odlišení bylo rozhodnuto Ministerstvem vnitra České republiky. Dle volebního orgánu byl každý volič ústně informován o barevném rozlišení obálek, v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků byly informativně vystaveny vzory úředních obálek s označením, pro který druh volby je daná obálka určena.

Na základě výše uvedených zjištění dospěl soud k závěru, že nedošlo k porušení ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů. Nebyly zjištěny chyby při distribuci úředních obálek. Navrhovatelkou tvrzená záměna vyplývá z jejího vlastního pochybení při aktu hlasování, pochybení volební komise soud nezjistil.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ustanovením § 93 odst. 4 s. ř. s., podle kterého v řízení ve věcech volebních a ve věcech místního referenda nemá žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení právo.

Pokračování
5
64A 1/2012

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s. ř. s.) Usnesení nabývá právní moci dnem jeho vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.).

V Liberci dne 12. listopadu 2012

Mgr. Karel Kostelecký, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru