Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

60 Ad 7/2012 - 12Usnesení KSLB ze dne 12.07.2012


přidejte vlastní popisek

60Ad 7/2012-12

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Trejbalovou ve věci žalobce: Š.V., bytem xx, xx, SR, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne xx, č.j. xx,

Ta kto:

Věc se postupuje Krajskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 11. 6. 2012 domáhá přezkumu shora označeného rozhodnutí žalovaného správního orgánu ve věci zamítnutí žádosti o plný invalidní důchod. Z údajů uvedených v žalobě jakož i v napadeném rozhodnutí plyne, že žalobce má bydliště na území Slovenské republiky, nic nenasvědčuje tomu, že by se zdržoval na území České republiky.

Žaloby proti rozhodnutím správních orgánů ve věcech dávek důchového pojištění přezkoumávají správní soudy v řízení dle § 65 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s. ř. s.). Podle § 7 odst. 3 s. ř. s. ve znění účinném od 1. 1. 2012 je ve věcech důchodového pojištění k řízení místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, popřípadě, v jehož obvodu se zdrřuje.

Ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, řeší případy, kdy nelze místní příslušnost krajského soudu určit dle cit. ustanovení § 7 odst. 3 s. ř. s. Podle uvedeného ustanovení nelze-li ve věcech důchodového pojištění určit příslušnost krajského soudu k řízení o žalobě proto, že navrhovatel nemá na území České republiky bydliště a ani se na tomto území nezdržuje, je k tomuto řízení příslušný

a) Krajský soud v Brně, má-li navrhovatel bydliště na území Slovenské republiky, b) Krajský soud v Ostravě, má-li navrhovatel bydliště na území Polské republiky, c) Krajský soud v Plzni, má-li navrhovatel bydliště na území Spolkové republiky Německo, d) Krajský soud v Českých Budějovicích, má-li navrhovatel bydliště na území Rakouské republiky,

e) krajský soud určený podle místa posledního bydliště navrhovatele na území České republiky, nelze-li určit příslušnost krajského soudu podle písmen a) až d),

f) Krajský soud v Praze, nelze-li určit příslušnost krajského soudu podle písmen a) až e).

Podle § 7 odst. 5 věty první s. ř. s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému.

V daném případě soud v rámci zkoumání své místní příslušnosti zjistil, že ve věci není místně příslušným. Žalobce nemá na území České republiky bydliště, ani se zde nezdržuje, místní příslušným krajským soudem k projednání podané žaloby je dle § 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. Krajský soud v Brně, neboť žalobce má bydliště na území Slovenské republiky. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému ve smyslu ustanovení § 7 odst. 5 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 12. července 2012.

Mgr. Lucie Trejbalová,v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru