Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

60 Ad 6/2012 - 5Usnesení KSLB ze dne 12.07.2012

Prejudikatura

5 Afs 16/2003 - 56


přidejte vlastní popisek

60Ad 6/2012-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Trejbalovou v právní věci žalobce L.K., bytem J. xx, xx, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o žalobě ze dne 4. 6. 2012,

takto:

I. Žaloba ze dne 4. 6. 2012 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se dne 4. 6. 2012 podáním označeným jako žaloba proti rozhodnutí ČSSZ o nepřiznání částečného invalidního důchodu obrátil na podepsaný soud. S ohledem na to, že z podání nebylo beze všech pochybností zřejmé, proti kterému správnímu rozhodnutí žalobce brojí, když žalobce nesouhlasil s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení o zamítnutí jeho žádosti o částečný invalidní důchod ze dne xx, v rozporu s tím ale hovořil i o odnětí dříve přiznaného invalidního důchodu pro II. stupeň invalidity, odkazoval na posouzení zdravotního stavu učiněné v roce 2010, ale zároveň vyslovil nesouhlas s postupem posudkové komise ze dne 14. 2. 2012, tedy provedené až po zmiňovaném rozhodnutí ze dne 20. 12. 2011, postupoval soud dle § 35 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „ s. ř. s.“), a uložil žalobci, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení usnesení odstranil vady žaloby a doplnil veškeré zákonné náležitosti žaloby dle § 71 odst. 1 s. ř. s. a soudu předložil opis napadeného správího rozhodnutí dle § 71 odst. 2 s. ř. s. tak, aby soud mohl posoudit splnění podmínek řízení (včetně včasnosti žaloby a vyčerpání opravných prostředků). Soud přitom žalobce vedl k odstranění vad žaloby a doplnění zákonných náležitostí žaloby konkrétním způsobem a žalobce také poučil o jeho právu požádat o ustanovení zástupce, včetně zástupce z řad advokátů.

Žalobce však na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagoval, ačkoli mu usnesení soudu ze dne 5. 6. 2012, č.j. 60 Ad 6/2012-4, bylo doručeno dne 11. 6. 2012 do vlastních rukou. V usnesení byl žalobce poučen o následcích nevyhovění výzvy k odstranění vad žaloby.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen. Pokračování
2
60Ad 6/2012

S ohledem na to, že podaná žaloba měla vady, žalobce ve stanovené lhůtě vady žaloby dle konkrétního návodu soudu neodstranil a nedal především jednoznačně najevo, jaké konkrétní správní rozhodnutí žalobou napadá, nebylo možno pro daný nedostatek v řízení pokračovat a soud proto žalobu odmítl postupem dle § 37 odst. 5 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. Žaloba byla odmítnuta, soud proto vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 12. července 2012.

Mgr. Lucie Trejbalová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru