Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

60 Ad 17/2013 - 44Usnesení KSLB ze dne 18.08.2014

Prejudikatura

4 As 17/2004


přidejte vlastní popisek

60 Ad 17/2013 - 44

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Trejbalovou v XX S. s. 3018, Č. L., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o povolení obnovy,

takto:

I. Návrh na obnovu řízení pravomocně ukončeného rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 12. 12. 2013, č. j. 60Ad 17/2013-30, se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se návrhem, doručeným zdejšímu soudu dne 7. 8. 2014, domáhal povolení obnovy řízení ukončeného pravomocným rozsudkem ze dne 12. 12. 2013, č. j. 60Ad 17/2013-30, a to ve smyslu § 117 až § 119 zákona č. 150/2002 Sb. Žalobce uváděl, že má k dispozici výpis z rejstříku trestů, který vyvrací závěry žalované České správy sociálního zabezpečení o době pojištění v letech 1990 až 1997, kdy měl pracovat u podnikatele J. Š.

Rozsudkem ze dne 12. 12. 2013, č. j. 60Ad 17/2013-30, jež nabyl právní moci dne 27. 12. 2014, byla zamítnuta žaloba žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 7. 2013, č. j. XX. Označeným rozhodnutím byly zamítnuty žalobcovy námitky a potvrzeno rozhodnutí žalované ze dne 7. 5. 2013, č. j. XX, jímž žalovaná zamítla žalobcovu žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Jednalo se o rozsudek vydaný v řízení dle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 a násl. s. ř. s.

Podle § 111 s. ř. s. řízení ukončené pravomocným rozsudkem se na návrh účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo důkazy, nebo skutečnosti, které bez jeho viny nebyly nebo nemohly být v původním řízení uplatněny, popř. bylo jinak rozhodnuto o předběžné otázce, jestliže výsledek obnoveného řízení může být pro něj příznivější. Podle § 113 s. ř. s. je k řízení o obnově řízení příslušný soud, který vydal rozhodnutí, proti němuž návrh na obnovu řízení směřuje. Podle § 114 odst. 1 s. ř. s. je obnova řízení přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení a) o ochraně před zásahem správního orgánu, b) ve věcech politických stran a politických hnutí. Podle § 114 odst. 2 s. ř. s. obnova řízení není přípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti, podle § 114 odst. 3 s. ř. s. obnova řízení není dále přípustná, směřuje-li návrh jen proti důvodům rozhodnutí nebo proti výroku o nákladech řízení.

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Z obsahu podaného návrhu se podává, že žalobce se domáhá obnovy řízení před krajským soudem vedeného pod sp. zn. 60Ad 17/2013. Z ustanovení § 114 odst.1 s. ř. s. a contrario vyplývá, že návrh na obnovu řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. s. ř. s. je nepřípustný. Soudu proto nezbylo než podaný návrh žalobce na povolení obnovy řízení, které pravomocně skončilo vydáním rozsudku ze dne 12. 12. 2013, č. j. 60Ad 17/2013-30, jímž bylo rozhodováno o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věci invalidního důchodu, jako nepřípustný odmítnout v souladu s § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2005, č. j. Na 50/2005-25, publ. ve Sb. NSS 1316/2007, rozsudek téhož soudu ze dne 29. 4. 2005, č. j. 4 As 17/2004-55, publ. ve Sb. NSS 626/2005).

Pro úplnost soud dodává, že nepřípustnost obnovy soudního řízení správního, resp. jeho přípustnost pouze ve velmi omezeném rozsahu, vychází z povahy řízení dle s. ř. s. a obnova soudního řízení správního je připuštěna tam, kde soud sám ustanovuje skutkový stav věci ke dni svého rozhodnutí (srov. § 81 odst. 1 s. ř. s. a § 96 s. ř. s.) a kde má nové rozhodnutí vydané z důvodu novot reálnou možnost zjednat nápravu v poměrech účastníků řízení. Naopak v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 a násl. s. ř. s. soud vychází ze skutkového i právního stavu v době rozhodování správního orgánu a nepřípustnost obnovy soudního řízení správního zde byla zákonodárcem přijata z důvodu upřednostnění principu právní jistoty před nápravou skutkových vad, neboť ty leckdy již nemohou být v případě rozhodnutí správního orgánu, přezkoumaného správním soudem, stejně napraveny.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 18. srpna 2014.

Mgr. Lucie Trejbalová,.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru