Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

60 Ad 17/2011 - 11Usnesení KSLB ze dne 21.11.2011

Prejudikatura

4 Ads 116/2009 - 40


přidejte vlastní popisek

60Ad 17/2011-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Trejbalovou v právní věci žalobkyně B.K., bytem H. xx F.v Č. – R., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne xx, č.j. xx,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne xx, č.jxx, s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Zdejšímu soudu byla dne 14. 11. 2011 žalovanou Českou správou sociálního zabezpečení postoupena žaloba, jíž se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne xx, č.j. xx, kterým byly zamítnuty její námitky a potvrzeno rozhodnutí žalované ze dne xx o zamítnutí žádosti o sirotčí důchody pro nezletilé děti xx a xx.

Z podacího razítka žalované na žalobě, kterou žalobkyně adresovala a podala žalované, bylo zjištěno, že žaloba byla žalované doručena dne 27. 9. 2011. Z obálky připojené k této žalobě bylo zjištěno, že žaloba byla k poštovní přepravě podána dne 23. 9. 2011. Z dodejky připojené k napadenému rozhodnutí žalované bylo zjištěno, že napadené rozhodnutí bylo žalobkyni do vlastních rukou doručeno dne 22. 7. 2011.

Podáním žaloby proti rozhodnutí žalované bylo zahájeno řízení dle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně.

Dle § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Dle odst. 4 citovaného ustanovení zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Pravidla pro běh lhůt obsahuje § 40 s. ř. s. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání poslední den lhůty předáno soudu, nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence a nebo předáno orgánu, který má povinnost ji doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

V souzeném případě bylo napadené rozhodnutí žalobkyni doručeno dne 22. 7. 2011. Žalobu žalobkyně k poštovní přepravě předala dne 23. 9. 2011. Zákonná dvouměsíční lhůta k podání žaloby proti napadenému rozhodnutí dle § 72 odst. 1 s. ř. s. počala v souladu s § 40 odst. 1 s. ř. s. běžet dne 23. 7. 2011. Posledním dnem této lhůty byl den 22. 9. 2011, neboť tento den se v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty pro podání žaloby a kterým byl den doručení napadeného rozhodnutí, tj. den 22. 7. 2011. Pokud žalobkyně žalobu k poštovní přepravě podala až dne 23. 9. 2011, učinila tak po uplynutí zákonné lhůty k podání žaloby. Soudu tak nezbylo, než žalobu jako opožděnou v souladu s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. usnesením odmítnout.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. Žaloba byla odmítnuta, soud proto vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě 2 týdnů po doručení tohoto rozsudku k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím soudu podepsaného.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel dle § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s., dle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost obsahovat kromě obecných náležitostí označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V Liberci dne 21. listopadu 2011.

Mgr. Lucie Trejbalová, v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Kohútová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru