Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

60 Ad 11/2011 - 17Usnesení KSLB ze dne 14.09.2011

Prejudikatura

4 Ads 37/2004


přidejte vlastní popisek

60Ad 11/2011-17

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Trejbalovou v právní věci žalobkyně L.M. bytem L xx, HnN, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o podání ze dne 14. 7. 2011,

takto:

I. Podání žalobkyně ze dne 14. 7. 2011 s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně zaslala dne 14. 7. 2011 České správě sociálního zabezpečení podání, které označila jako odvolání, uvedla č.j. xx a jako námitku uvedla, že prosí znovu o přezkoumání zdravotního stavu. Téhož dne žalobkyně adresovala Okresní správě sociálního zabezpečení v Liberci podání shodného obsahu, které označila jako odvolání s uvedením č.j. xx, ve kterém také žádala o znovu posouzení zdravotního stavu. Obě tato podání byla soudu postoupena Českou správou sociálního zabezpečení s vyjádřením, že se podle názoru správního orgánu jedná o žalobu proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne xx, č.j. xx, kterým byly zamítnuty námitky žalobkyně proti rozhodnutí o snížení stupně invalidity žalobkyně ze dne 14. 4. 2011.

S ohledem na to, že z podání nebylo zřejmé, zda se žalobkyně skutečně domáhá soudního přezkumu shora uvedených správních rozhodnutí, vyzval soud žalobkyni usnesením ze dne 10. 8. 2011, č.j. 60 Ad 11/2011-9, aby soudu sdělila, zda obsahem jejího podání ze dne 14. 7. 2011, byla skutečně vůle obrátit se na soud, který by ve správním řízení soudním přezkoumal rozhodnutí vydaná Českou správou sociálního zabezpečení. Žalobkyně byla zároveň soudem podle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) vyzvána, aby v případě, že skutečně požadovala, aby soud projednal její podání jako žalobu proti správnímu rozhodnutí, doplnila náležitosti žaloby dle § 71 odst. 1 s. ř. s. a také předložila stejnopis napadeného rozhodnutí podle § 71 odst. 2 s. ř. s., a to v přiměřené lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení. V usnesení byla žalobkyně poučena, aby doplnění svého podání adresovala soudu k uvedené sp. zn. 60 Ad 11/2011 a v souladu s § 37 odst. 5 s. ř. s. byla poučena o nepříznivých následcích nedoplnění podání ze dne 14. 7. 2011. Usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 18. 8. 2011, žalobkyně na usnesení soudu nereagovala, lhůta k doplnění žaloby marně uplynula dne 2. 9. 2011. Žalobkyně ani na výzvu soudu nereagovala v tom smyslu, že by výzvě soudu neporozuměla, ačkoli byla poučena také o svém právu požádat k ochraně svých práv o ustanovení zástupce dle § 35 odst. 8 s. ř. s.

Pokračování
2
60Ad 11/2011

Soud tak má za to, že jsou splněny podmínky pro odmítnutí podání žalobkyně ze dne 14. 7. 2011 podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., podle něhož soud usnesením odmítne návrh, jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat.

V důsledku přísné dispoziční zásady aplikované v řízení o žalobách proti rozhodnutím správního orgánu musí žaloba obsahovat nejen základní náležitosti podání podle § 37 odst. 2 a 3 s. ř. s., ale zejména základní náležitosti žaloby vymezené v § 71 odst. 1 písm. a) až f) s. ř. s. V souzené věci je zřejmé, že nejenže podání žalobkyně ze dne 14. 7. 2011 neobsahovalo náležitosti žaloby ve smyslu § 71 odst. 1 písm. a) až f) s. ř. s., ale zejména z něj ve smyslu § 37 odst. 3 s. ř. s. nebylo zřejmé, čeho se týká a co žalobkyně soudu navrhuje. Tyto vady nebyly přes výzvu soudu odstraněny. Z pouhého vyjádření nesouhlasu s předchozím posouzením zdravotního stavu a požadavku na nové posouzení zdravotního stavu, které je adresované orgánům sociálního zabezpečení nelze dovodit projednatelnost podání jako žaloby se všemi zákonnými náležitostmi.

Soud tedy uzavírá s tím, že žalobkyně přes výzvu soudu neodstranila vady svého podání ze dne 14. 7. 2011 a pro tento neodstraněný nedostatek podmínek řízení (a řádná projednatelná žaloba se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem je takovou podmínkou řízení) soud podání ze dne 14. 7. 2011 odmítnul.

Protože byla žaloba odmítnuta, vyslovil soud současně, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě 2 týdnů po doručení tohoto usnesení, k Nejvyššímu správnímu soudu, prostřednictvím soudu podepsaného.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel podle § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s., podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost obsahovat kromě obecných náležitostí označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V Liberci dne 14. září 2011.

Mgr. Lucie Trejbalová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru