Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

60 Ad 11/2010 - 33Rozsudek KSLB ze dne 21.09.2010


přidejte vlastní popisek


60Ad 11/2010-33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Trejbalovou v právní věci žalobce Ing. K.V. bytem D. XX, L.XX, zast. Mgr. Janem Hraškem, advokátem se sídlem Revoluční 123/17, Liberec 4, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované č.j. XX ze dne XX

takto:

I. Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení č.j. XX ze dne XX se pro vady řízení zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna žalobci k rukám jeho právního zástupce Mgr. Jana Hraška, advokáta se sídlem Revoluční 123/17, Liberec 4, nahradit náklady řízení ve výši 2.880,- Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalované, kterým bylo k námitkám žalobce změněno rozhodnutí žalované II. č.j. XX ze dne XX tak, že žalobci se přiznává starobní důchod ve výši 14.503,-Kč.

V odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí žalovaná konstatovala, že žalobce na formuláři příloha k žádosti o důchod uvedl, že v období od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2005 byl společníkem a zároveň zaměstnancem společnosti T. a.s. Tato skutečnost rovněž vyplývá z prohlášení v žádosti o starobní důchod ze dne 27. 7. 2009. Z obchodního rejstříku bylo zjištěno, že žalobce byl od 28. 8. 2000 členem představenstva uvedené společnosti. Z evidence žalované bylo ověřeno, že žalobce byl společníkem společnosti T. a.s. a zároveň byl u společnosti zaměstnán v pracovním poměru, a to v období od 1. 7. 2002 do 31. 10. 2005. Ze sdělení OSSZ Liberec a následného telefonického ověření bylo zjištěno, že společnost T. a.s. od 31. 1. 2003 do dnešního dne neodvedla za žalobce pojistné na důchodové pojištění. Žalovaná odkázala na § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., Pokračování
2
60Ad 11/2010

o důchodovém pojištění, a uvedla, že protože T. a.s., ve které byl žalobce v období od 1. 7. 2002 do 31. 10. 2005 společníkem i zaměstnancem, neodvedla od 31. 1. 2003 dosud za účastníka řízení pojistné na důchodovém pojištění, nemohlo být období od 31. 1. 2003 do 31. 10. 2005 započítáno jako doba pojištění. Tato skutečnost neměla vliv na zahrnutí doby dočasné pracovní neschopnosti žalobce od 1. 11. 2005 do 31. 12. 2005, která vznikla v ochranné lhůtě, a započítává se jako doba vyloučená.

Žalobce namítal, že oba uvedené důvody pro nevyhovění jeho námitkám jsou nesprávné. Namítal, že za něj pojistné na důchodové pojištění odváděla společnost T. a.s. v konkurzu a navrhoval vyžádání zprávy od tohoto subjektu o placení důchodového pojištění. Žalobce dále namítal, že nebyl v rozhodném období členem statutárního orgánu, navrhoval provést důkaz výpisem z obchodního rejstříku. Protože nebyl naplněn ani jeden z důvodů pro nezahrnutí žalovanou uvedeného období jako doby pojištění, navrhoval zrušení žalobou napadeného rozhodnutí a požadoval náhradu nákladů řízení.

K podané žalobě se žalovaná písemně vyjádřila. Uvedla, že T. a.s., ve které byl žalobce v období od 1. 7. 2002 do 31. 10. 2005 společníkem i zaměstnancem, neodvedla od 31. 1. 2003 dosud za žalobce pojistné na důchodové pojištění, proto období od 31. 1. 2003 do 31. 10. 2005 nemohlo být započítáno jako doba pojištění v souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Tyto skutečnosti vyplývají z prohlášení v žádosti o starobní důchod ze dne 27. 7. 2009 a z přílohy k žádosti o důchod a ze zprávy OSSZ o neodvedení pojistného společností T. a.s.

Ze správního spisu předloženého žalovanou vyplynuly tyto rozhodné skutečnosti:

Dne 27. 7. 2009 podal žalobce žádost o starobní důchod s datem uplatnění nároku 27. 7. 2009. V žádosti uvedl, že v období od 1. 1. 2004 do 31. 10. 2005 byl v pracovním poměru u společnosti T.a a.s. v konkurzu a v období od 1. 11. 2005 do 31. 12. 2005 byl nemocen v ochranné lhůtě. K žádosti o důchod vyplnil přílohu, ve které uvedl, že v období od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2005 byl podle § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. společníkem obchodní společnosti, členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady a současně zaměstnán v pracovním poměru. Žalobci byl dne 25. 9. 2009 vydán informativní list důchodního pojištění. Dne 5. 10. 2009 uplatnil žalobce výhrady k nezapočtení doby, dne 4. 11. 2009 se žalobce bránil nezapočtení roků 2004 a 2005 jako doby pojištění. Ve správním spise jsou založeny evidenční listy důchodového pojištění za roky 2004 a 2005.

Rozhodnutím ze dne 15. 10. 2009 žalovaná přiznala žalobci starobní důchod ve výši 13.950,-Kč s tím, že v odůvodnění uvedla, že dobu 2003 až 2005 nelze hodnotit jako dobu pojištění, neboť T. a.s. nezaplatila pojistné. Uvedla, že za období ledna 2003 se došetřuje přesný vyměřovací základ.

Rozhodnutím I. ze dne 30. 12. 2009 žalovaná rozhodla na základě žádosti žalobce o změnu data přiznání důchodu, že se mu přiznává starobní důchod ve výši 13.950,-Kč od 1. 10. 2010.

Rozhodnutím II. č.j. 470 927 160 ze dne 30. 12. 2009 žalovaná žalobci od 1. 10. 2009 přiznala podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. starobní důchod ve výši Pokračování
3
60Ad 11/2010

14.473,-Kč. V odůvodnění žalovaná uvedla, že dodatečně započetla nově prokázanou dobu pojištění a nově prokázaný vyměřovací základ.

Proti tomuto rozhodnutí podal dne 26. 2. 2010 žalobce námitky, v nichž odkázal na osobní list důchodového pojištění, v němž byly uvedeny vyměřovací základy také za roky 2003, 2004 a 2005. Tyto vyměřovací základy však nebyly v osobním listu důchodového pojištění pro vydání napadeného rozhodnutí započteny. Žalobce uvedl, že dohledával evidenční listy důchodového pojištění za tyto roky a byly na OSSZ Liberec zaslány opravné evidenční listy za tyto roky. O těchto námitkách rozhodla žalovaná žalobou napadeným rozhodnutím.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení jeho vydání předcházející v řízení dle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního, zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen ,,s.ř.s.“), v rozsahu a mezích žalobních námitek podle § 75 odst. 2 s.ř.s. s tím, že vycházel ze skutkového stavu a právního stavu v době rozhodování správního orgánu v souladu s § 75 odst. 1 s.ř.s. K přezkoumání žaloby soud nařídil ústní jednání. Při ústním jednání žalobce setrval na své žalobě, trval na doplnění dokazování tak, jak navrhoval.

V souladu s § 77 odst. 2 s.ř.s. soud ke zjištění skutkového stavu, který tu byl v době vydání napadeného správního rozhodnutí, provedl další důkazy. Z výpisu z obchodního rejstříku ke dni 30. 8. 2010 a z usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 4. 5. 2010, č.j. F10334/2010-585, z rejstříkové spisu společnosti T. a.s. vyplývá, že žalobce byl členem představenstva společnosti T. a.s. v období od 28. 8. 2000 do 16. 7. 2001. Po 16. 7. 2001 již nebyl ani členem představenstva, ani členem dozorčí rady této společnosti. K výmazu zápisu jeho členství v představenstvu došlo 8.6. 2010. Právní zástupce žalobce při ústním jednání předložil protokoly OSSZ v Liberci o kontrole pojistného a provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Z protokolu OSSZ v Liberci č. 88/04 o kontrole ze dne 3. 6. 2004 vyplývá, že u společnosti T. a.s. byla provedena kontrola za období od 1. 9. 2003 do 30. 4. 2004 tím, že bylo konstatováno, že k 30. 11. 2003 byl vystaven výkaz nedoplatků č. 27 a bylo uvedeno, že za kontrolované období u organizace nebyly zjištěny přeplatky a nedoplatky na pojistném. Z protokolu OSSZ v Liberci č. 106607 o kontrole ze dne 28. 5. 2007 bylo zjištěno, že u společnosti T. a.s. byla provedena kontrola za období od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2007 tím, že bylo konstatováno, že nebyly za kontrolované období zjištěny přeplatky a nedoplatky a subjektu nebylo uloženo nápravné opatření.

V souzeném případě žalovaná nezahrnula jako dobu pojištění u žalobce období od 31. 1. 2003 do 31. 10. 2005 s odkazem, že za tuto dobu nebylo za žalobce odvedeno pojistné a žalobce byl zároveň zaměstnancem a společníkem společnosti T. a.s. v souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

Podle § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. se za dobu pojištění uvedenou v odst. 1 písm. a) u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a), d), f), w) a x) nepovažuje kalendářní měsíc, za který jejich zaměstnavatel neodvedl pojistné, které byl povinen odvést, je-li tímto zaměstnavatelem obchodní společnost nebo družstvo a tyto osoby byly v takovém kalendářním měsíci současně společníky této společnosti anebo členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady této společnosti nebo družstva. Z cit. ustanovení vyplývá, že pro jeho Pokračování
4
60Ad 11/2010

aplikaci je nutné splnění obou zákonných podmínek, a to jednak neodvedení pojistného za daný kalendářní měsíc a jednak to, že osoba, o jejíž posouzení doby pojištění jde, byla zároveň členem statutárního orgánu, dozorčí rady či společníkem obchodní společnosti nebo družstva.

Soudem provedenými důkazy bylo zjištěno, že skutkový stav, ze kterého žalovaná ve svém rozhodnutí o námitkách žalobce vyšla, byl zjištěn nesprávně. Provedenými důkazy výpisem z obchodního rejstříku a shora citovaným usnesením soudu bylo prokázáno, že v období, které žalovanou nebylo podle § 11 odst. 2 zákona č. 155/1999 Sb. zahrnuto jako doba pojištění podle § 11 odst. 1 písm. a) cit. zákona, žalobce nebyl členem představenstva společnosti T. a.s., tedy členem statutárního orgánu ani dozorčí rady ani společníkem ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Jeho funkční období člena představenstva skončilo ke dni 16. 7. 2001. Rovněž nebylo prokázáno, že by byl společníkem v této společnosti. Byly tak vyvráceny skutečnosti, ze kterých žalovaná při vydání napadeného rozhodnutí vycházela. Na obranu žalované je nutno uvést, že v době vydání napadeného rozhodnutí nemohla údaj o zániku členství žalobce v představenstvu jeho zaměstnavatele zjistit, tato skutečnost ze zápisů v obchodním rejstříku nevyplývala. Nicméně soud již k této skutečnosti musel přihlédnout vzhledem k tomu, že zápis do obchodního rejstříku ohledně zániku funkce člena představenstva akciové společnosti má deklaratorní, nikoli konstitutivní účinky.

Ohledně splnění druhé podmínky pro aplikaci § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., žalovaná pouze uvedla, že z evidence OSSZ v Liberci vyplynulo, že pojistné nebylo placeno, a že toto bylo ověřeno telefonicky. Ve správním spise se žádné dokumenty, výpisy z evidence OSSZ či jiné písemnosti ohledně placení či neplacení pojistného za žalobce jeho zaměstnavatelem nenacházejí. Žalobce ovšem soudu předložil protokoly OSSZ v Liberci o kontrole pojistného a provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění, v nichž bylo konstatováno, že za období od 1. 9. 2003 do 30. 4. 2004 a za období od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2007 nebyly při kontrole pojistného a provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění společností T. a.s. zjištěny za kontrolované období přeplatky a nedoplatky. Tyto důkazy jsou opět v rozporu s tím, co v odůvodnění uvedla žalovaná o neplacení pojistného od 31. 1. 2003 dosud.

Ze shora uvedeného vyplývá, že skutkový stav, ze kterého žalovaná vycházela při vydání žalobou napadeného rozhodnutí, byl zjištěn nesprávně. Důkazy doplněnými v souladu s § 77 odst. 2 s.ř.s. zjistil soud, že skutkový stav ke dni vydání napadeného rozhodnutí byl jiný a žalovaná vycházela z nesprávně zjištěných podmínek pro aplikaci § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Uvedené pochybení soud považoval za vadu řízení ve smyslu § 76 odst. 1 písm. b) s.ř.s. a z tohoto důvodu žalobou napadené rozhodnutí zrušil postupem podle § 78 odst. 1 s.ř.s.

V dalším řízení bude žalovaná vysloveným právním názorem soudu v souladu s § 78 odst. 4, odst. 5 s.ř.s. vázána a bude povinna přihlédnout taktéž k důkazům, které byly provedeny soudem při ústním jednání dne 21. 9. 2010. Na základě nově zjištěného skutkového stavu bude potom povinna posoudit, zda období od 31. 1. 2003 do 31. 10. 2005 je dobou pojištění či nikoli. Pokračování
5
60Ad 11/2010

Soud uložil podle § 60 odst. 1 s.ř.s. žalované uhradit úspěšnému žalobci k rukám jeho právního zástupce náklady řízení důvodně vynaložené, za které soud považoval odměnu zástupce žalobce včetně hotových výdajů. Výše odměny zástupce byla stanovena v souladu s § 35 odst. 2 s.ř.s. za použití vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů z poskytování právních služeb (advokátní tarif), a to za 3 úkony právní služby, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby a účast u ústního jednání před soudem podle § 11 odst. 1 písm. a), d) a g) advokátního tarifu; každý z úkonů v tarifní hodnotě 500,-Kč za jeden úkon podle § 7 bod 2 a § 9 odst. 2 advokátního tarifu. K odměně zástupce žalobce byl přičten 3x režijní paušál v hodnotě 300,-Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu a DPH 20%. Žalovaná je tak povinna uhradit k rukám zástupce žalobce náklady řízení v celkové výši 2.880,-Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě 2 týdnů po doručení tohoto rozsudku k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím soudu podepsaného.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel dle § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s., dle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost obsahovat kromě obecných náležitostí označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.
V Liberci dne 21. září 2010.
Mgr. Lucie Trejbalová, v.r.
samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru