Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

60 A 5/2014 - 11Usnesení KSLB ze dne 13.06.2014

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

60A 5/2014-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Trejbalovou v právní věci žalobce XX, bytem XX, zastoupeného JUDr. Josefem Klofáčem, advokátem se sídlem Sokolská 270, Česká Lípa, proti žalovanému Krajskému úřadu Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 3. 2014, č. j. OD 227/14-3/67.1/14061/Rg,

takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne ze dne 21. 3. 2014, č. j. OD 227/14-3/67.1/14061/Rg, s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou zdejšímu soudu domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného ve věci uložení pokuty za přestupek.

Žalobce byl výzvou zdejšího soudu ze dne 28. 5. 2014, č. j. 60A 5/2014-10, vyzván k zaplacení soudního poplatku za podanou žalobu ve výši 3 000 Kč a za návrh na přiznání odkladného účinku žalobě ve výši 1 000 Kč s upozorněním, že nezaplatí-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě 5 dnů, bude řízení o žalobě zastaveno. Ve lhůtě stanovené soudem, jejíž konec připadl na den 9. 6. 2014, žalobce soudní poplatek za žalobu, jež je zásadně splatný jejím podáním, neuhradil.

Podáním žaloby bylo zahájeno soudní řízení správní dle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle odst. 3 cit. ustanovení soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

V daném případě byly splněny shora uvedené podmínky pro zastavení řízení o podané žalobě pro nezaplacení soudního poplatku. Soud řádnou výzvou, obsahující poučení Pokračování
2
60A 5/2014

o následcích nevyhovění výzvě v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., vyzval žalobce k uhrazení soudního poplatku za žalobu proti správnímu rozhodnutí i za návrh na přiznání odkladného účinku žalobě, žalobce ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, soud tak řízení o žalobě zastavil v souladu s § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 10 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 60 odst. 3 věta první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 13. června 2014.

Mgr. Lucie Trejbalová,

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru