Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 Af 9/2012 - 37Usnesení KSLB ze dne 13.11.2012

Prejudikatura

2 As 11/2005

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 Afs 86/2012 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

59Af 9/2012-37

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Mgr. Karla Kosteleckého a soudkyň Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. a Mgr. Lucie Trejbalové v právní věci žalobce M. s.r.o., se sídlem xx, zastoupeného JUDr. Oldřichem Voženílkem, advokátem se sídlem U Jiskry 114/1, 408 01 Rumburk, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 3. 2012, č.j. 2815/12-1500-505589,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 12. 3. 2012, č.j. 2815/12-1500-505589, se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 3 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem k rukám jeho právního zástupce JUDr. Oldřicha Voženílka, advokáta se sídlem U Jiskry 114/1, 408 01 Rumburk, do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 17. 5. 2012 u Krajského soudu v Ústí nad Labem žalobu proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného, kterým bylo k žalobcovu odvolání změněno rozhodnutí o odvolání Finančního úřadu v Liberci ze dne 9. 11. 2011, č.j. 377527/11/192933507019. Tímto rozhodnutím správce daně rozhodl o odvolání žalobce proti rozhodnutí ze dne 16. 8. 2011, č.j. 319592/11/192933507019, ve věci uložení záznamní povinnosti. Žaloba byla postoupena pobočce krajského soudu v Liberci dle platného rozvrhu práce.

Podáním žaloby bylo zahájeno řízení proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně.

Dle § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Dle odstavce 4 citovaného ustanovení zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Pokračování
2
59Af 9/2012

Jak žalobce uvedl a soud ověřil z originálu doručenky ze správního spisu žalovaného, napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno prostřednictvím jeho zástupce dne 16. 3. 2012. Soud z poštovního podacího razítka zjistil, že žaloba byla k poštovní přepravě žalobcem předána ve středu dne 17. 5. 2012.

Pravidla pro běh lhůt obsahuje § 40 s. ř. s. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. To neplatí o lhůtách, stanovených podle hodin (§ 40 ods.t 3 s. ř. s.). Dle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání poslední lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost ji doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

V daném případě dvouměsíční zákonná lhůta dle § 72 odst. 1 s. ř. s. k podání žaloby proti napadenému rozhodnutí počala v souladu s § 40 odst. 1 s. ř. s. běžet dne 17. 3. 2012. Posledním dnem této zákonné lhůty byl ale den 16. 5. 2012, neboť tento den se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty pro podání žaloby a kterým byl den 16. 3. 2012.

Ze všech shora uvedených důvodů soud posoudil žalobu podanou žalobcem až dne 17. 5. 2012 jako opožděnou, když zmeškání této lhůty nelze prominout, a v souladu s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. žalobu pro opožděnost odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. Žaloba byla odmítnuta, soud proto vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Soudní poplatek ve výši 3 000 Kč, který byl žalobcem zaplacen, soud vrátí z účtu soudu v souladu s § 10 odst. 3 věta poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle kterého soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, bylo-li rozhodnuto o odmítnutí návrhu před prvním jednání soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Pokračování
3
59Af 9/2012

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 13. listopadu 2012.

Mgr. Karel Kostelecký, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru