Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 Af 15/2020 - 64Usnesení KSLB ze dne 21.04.2021

Prejudikatura

3 Afs 99/2015 - 26


přidejte vlastní popisek

59 Af 15/2020 - 64

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. a Mgr. Zdeňka Macháčka ve věci

žalobce: X

sídlem X zastoupen advokátem Mgr. Martinem Rottou sídlem Maiselova 38/15, Praha 1

proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství sídlem Masarykova 427/31, Brno

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 2. 2020, č. j. X

takto:

I. V řízení o žalobě proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 20. 2. 2020, č. j. X, se pokračuje.

II. Žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 20. 2. 2020, č. j., se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení vrácen zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000 Kč.

Odůvodnění:

1. Žalobou podanou dne 20. 4. 2020 se žalobce domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného, jímž byly změněny dva platební výměry Finančního úřadu pro Liberecký kraj ze dne 29. 11. 2018 na odvody za porušení rozpočtové kázně.

2. Usnesením ze dne 23. 11. 2020, č. j. 59 Af 15/2020-41, zdejší soud zahájené soudní řízení správní přerušil z důvodu probíhajícího přezkumného řízení. V něm bylo napadené rozhodnutí změněno rozhodnutím žalovaného ze dne 15. 10. 2020, č. j. X, které samo bylo v odvolacím řízení ještě dílčím způsobem změněno rozhodnutím Generálního finančního ředitelství ze dne 17. 3. 2021, č. j. X. V důsledku těchto rozhodnutí došlo v rámci nyní již pravomocně skončeného přezkumného řízení ke změnám výše vyměřených odvodů za porušení rozpočtové kázně.

3. Protože pravomocným skončením přezkumného řízení odpadla překážka vedení žalobou zahájeného soudního řízení správního, jehož předmětem je přezkum napadeného rozhodnutí v původní podobě, jsou splněny podmínky pro pokračování v řízení (§ 48 odst. 6 s. ř. s.).

4. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud návrh na zahájení řízení usnesením odmítne, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

5. Podle konstantní judikatury správních soudů zakládá následná změna žalobou napadeného rozhodnutí v přezkumném řízení neodstranitelný nedostatek podmínky soudního řízení o přezkumu původního rozhodnutí, neboť žalobou ve správním soudnictví napadené původní rozhodnutí již neexistuje v podobě, v níž bylo napadeno. Nová podoba rozhodnutí je obsažena v rozhodnutí vydaném v přezkumném řízení, vůči němuž má žalobce případně uplatnit své námitky (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2007, č. j. 7 Afs 143/2006-95, a ze dne 28. 5. 2010, č. j. 2 Afs 125/2009-104; rozhodnutí Nejvyššího správního soudu dostupná na www.nssoud.cz). V rozsudku ze dne 16. 12. 2015, č. j. 3 Afs 99/2015-26, Nejvyšší správní soud uvedl, že „…v případě, kdy by správce daně zjistil, že jsou dány podmínky pro konání přezkumného řízení a rozhodl o změně nebo zrušení původního rozhodnutí…by správní soud, který na základě žaloby daňového subjektu přezkoumává původní rozhodnutí, musel podanou žalobu odmítnout, neboť by odpadl předmět řízení.“

6. Právě taková situace v daném případě nastala, neboť žalovaný, resp. Generální finanční ředitelství, které přezkumné řízení nařídilo, si po vydání napadeného rozhodnutí uvědomili nedostatky napadeného rozhodnutí, v důsledku čehož bylo žalovaným, resp. Generálním finančním ředitelstvím vydáno změnové přezkumné rozhodnutí, jehož cílem je odstranit nedostatky napadeného rozhodnutí. Za těchto okolností odpadl předmět řízení o žalobě proti původnímu rozhodnutí, jehož obsah byl změněn a v této změněné podobě vtělen do přezkumného rozhodnutí žalovaného, resp. Generálního finančního ředitelství. To je žalobce oprávněn napadnout novou žalobou, jeho přezkum však není předmětem nynějšího řízení o žalobě, která směřuje proti původnímu rozhodnutí, jež však již v původní podobě neexistuje.

7. S ohledem na výše uvedené soud konstatuje, že v daném případě je dán neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, pročež soudu nezbylo, než podanou žalobu odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

8. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

9. V důsledku odmítnutí žaloby bude žalobci po právní moci tohoto usnesení v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vrácen jím zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Liberec dne 21. dubna 2021

Mgr. Lucie Trejbalová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru