Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 Af 15/2012 - 8Usnesení KSLB ze dne 12.09.2012


přidejte vlastní popisek


59Af 15/2012-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Hany Burešové a soudkyň Mgr. Karolíny Tylové a Mgr. Lucie Trejbalové ve věci žalobce Ing. J.H., bytem nám. xx, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká hradební 61, 400 92 Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 6. 2012, č.j. 6645/11/1500-506476,

takto:

Věc se postupuje Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, podanou k poštovní přepravě dne 3. 9. 2012, domáhá také soudního přezkumu shora označeného rozhodnutí žalovaného správního orgánu, kterým bylo zamítnuto žalobcovo odvolání a potvrzeno rozhodnutí o zastavení řízení Finančního úřadu v Jilemnici ze dne 10. 2. 2012, č.j. 8564/12/259960603261.

Žaloby proti rozhodnutím správních orgánů přezkoumávají správní soudy v řízení dle § 65 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s. ř. s.). Podle § 7 odst. 2 s. ř. s. ve znění účinném od 1. 1. 2012 je k řízení místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.

Podle § 7 odst. 5 věty první s. ř. s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému.

V daném případě soud v rámci zkoumání své místní příslušnosti zjistil, že ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni Finanční úřad v Jilemnici. Tento správní orgán má sídlo v obvodu působnosti Okresního soudu v Semilech (bod 58. Přílohy č. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích). Okresní soud v Semilech náleží do obvodu Krajského soudu v Hradci Králové (bod 6. Přílohy č. 2 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích), který je ve smyslu § 7 odst. 2 s. ř. s. místně příslušný k projednání podané žaloby. Na základě shora uvedeného zdejší soud tedy konstatuje, že není místně příslušný a po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému v souladu s ustanovením § 7 odst. 5 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 12. září 2012.

Mgr. Hana Burešová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru