Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 Ad 5/2013 - 18Usnesení KSLB ze dne 14.10.2013

Prejudikatura

4 Ads 32/2007


přidejte vlastní popisek

59Ad 5/2013-18

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karla Kosteleckého a Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. v právní věci žalobkyně T.M,.N.D., bytem XX, zastoupené JUDr. Josefem Klofáčem, advokátem se sídlem Sokolovská 270, Česká Lípa, proti žalovanému Oblastnímu inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj, se sídlem SNP 2720, Ústí nad Labem, o žalobě proti rozhodnutí vedoucího inspektora žalovaného ze dne 9. 8. 2013, č. j. 11935/7.71/13/15.2.-1,

takto:

I. Žaloba s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou k poštovní přepravě dne 30. 8. 2013, postoupenou zdejšímu soudu Krajským soudem v Ostravě usnesením ze dne 12. 9. 2013, č. j. 78Ad 79/2013-8, domáhala zrušení shora označeného rozhodnutí vedoucího inspektora žalovaného, kterým byly zamítnuty námitky žalobkyně proti výsledku přezkoumání protokolu o výsledku kontroly ze dne 11. 3. 2013, č. j. 1860/7.71/12/15.2.

Podáním žaloby proti správnímu rozhodnutí bylo zahájeno řízení dle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Žalobou napadené rozhodnutí soud přezkoumal a dospěl k závěru, že jsou zde dány podmínky pro odmítnutí žaloby.

Pro úplnost soud uvádí, že jednal s Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký a Liberecký kraj (nikoli Státním úřadem práce) jako s žalovaným podle § 69 s. ř. s., neboť proti jeho aktu žaloba směřuje a tomuto správnímu orgánu je přiznána působnost jako samostatnému správnímu orgánu na úseku zaměstnanosti, jehož se věc týká.

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., soud usnesením návrh odmítne, pokud je podle tohoto zákona nepřípustný.

Podle § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba nepřípustná, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno. Pokračování
2
59Ad 5/2013

Podle § 70 písm. a) s. ř. s. jsou ze soudního přezkumu vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími [tedy ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. nejsou úkony správního orgánu, jimiž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva a povinnosti].

V posuzovaném případě bylo napadeno rozhodnutí, kterým vedoucí inspektor oblastního inspektorátu práce zamítl námitky žalobkyně proti výsledku přezkoumání protokolu o kontrole na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek a na úseku zaměstnanosti podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Samotný protokol o výsledku kontroly provedené podle zákona o inspekci práce, ani jeho přezkoumání inspektorem práce, ani rozhodnutí o námitkách vydané vedoucím inspektorem oblastního inspektorátu práce nepředstavují žádný zásah do právní pozice žalobkyně, neboť z těchto aktů neplynou žalobkyni žádné povinnosti, ani v jejich důsledku žalobkyně neztrácí žádná práva. Do právní sféry žalobkyně by mohlo zasáhnout teprve rozhodnutí, kterým by byla žalobkyni uložena nějaká povinnost či odňato právo, tj. například rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt. Protokol o provedené kontrole podle zákona o inspekci práce, včetně napadeného rozhodnutí o námitkách, tak může sloužit toliko jako podklad pro vydání rozhodnutí způsobilého zasáhnout do právní pozice žalobkyně. Bude-li takové správní rozhodnutí vydáno a bude-li proti němu podána žaloba ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. (tj. například právě rozhodnutí o správním deliktu), pak soud projedná rovněž námitky (žalobní body), které by žalobkyně uplatnila proti zmíněnému protokolu o kontrole a nyní žalobou napadenému rozhodnutí vedoucího inspektora oblastního inspektorátu práce o námitkách.

Napadené rozhodnutí vedoucího inspektora žalovaného je tak rozhodnutím pouze po formální stránce (je takto úkon označen), nicméně o správní rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. se nejedná a žaloba proti němu je nepřípustná podle § 68 písm. e) ve spojení s § 70 písm. a) s. ř. s.. Soudu nezbylo, než ji v souladu s § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítnout. Zcela shodné závěry byly již judikovány Nejvyšším správním soudem v rozsudku ze dne 25. 9. 2007, č. j. 4 Ads 32/2007-36, dostup. na www.nssoud.cz.

V souladu s § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. soud vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení

Pokračování
3
59Ad 5/2013

rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 14. října 2013.

Mgr. Lucie Trejbalová,

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru