Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 A 98/2010 - 29Usnesení KSLB ze dne 01.02.2011

Prejudikatura

4 As 82/2006 - 73


přidejte vlastní popisek

59A 98/2010-29

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Karla Kosteleckého a soudkyň Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. a Mgr. Lucie Trejbalové v právní věci žalobce: H.D.N, nar. xx , zast. matkou N.T.A, nar. xx, posledně bytem M.xx, ČL, zast. Mgr. Jiřím Hladíkem, advokátem se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno, proti žalovanému Policie ČR, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, Inspektorát cizinecké policie Liberec - detašované pracoviště Česká Lípa, se sídlem ul. p. Zdislavy 299/3, Česká Lípa, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného,

takto:

I. Řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 1 000,- Kč, který bude vyplacen z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce Mgr. Jiřího Hladíka, advokáta se sídlem Příkop 6, Brno.

Odůvodnění:

Žalobce, zastoupený matkou jako zákonným zástupcem, podal prostřednictvím právního zástupce dne 17. 12. 2010 žalobu na ochranu proti nečinnosti, kterou spatřoval v tom, že žalovaný správní orgán dosud nerozhodl o žádosti žalobce o udělení oprávnění ve věci přechodného pobytu na území ČR za účelem sloučení rodiny podle § 87b odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Žalobce uvedl, že ve věci bylo žalovaným vydáno rozhodnutí dne 16. 10. 2009, toto rozhodnutí však bylo zrušeno v odvolacím řízení nadřízeným správním orgánem. Dále byl žalovaným dne 6. 4. 2010 doručen přípis o pokračování v řízení, poté se již ve věci nic nedělo. Proto žalobce podal dne 30. 9. 2010 žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, avšak žalovaný správní orgán zůstal i nadále nečinný.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný správní orgán uvedl, že dne 21. 4. 2010 doručila zákonná zástupkyně žalobce žalovanému sdělení, ve kterém žádala o zpětvzetí žádosti o povolení k přechodnému pobytu a uvedla, že si nepřeje být nadále zastupována v řízení AK Marek Sedlák. Proto bylo dne 26. 4. 2010 vydáno usnesení o zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, usnesení nabylo právní moci dne 20. 5. 2010. Žalovaný poukázal na to, že správní řízení bylo již pravomocně ukončeno, proto se nemůže jednat o nečinnost správního orgánu. Protože zákonná zástupkyně žalobce písemně sdělila, že Pokračování
2
59A 98/2010

již nechce být zastupována právním zástupcem ve správním řízení, dne 5. 10. 2010 byl právní zástupce o této skutečnosti písemně vyrozuměn.

Na písemné vyjádření žalovaného žalobce zareagoval tak, že vzal žalobu dne 18. 1. 2011 zpět. Uvedl ale, že žalobu bere zpět výlučně z důvodu pozdějšího chování žalovaného, proto požaduje náhradu nákladů řízení. Dovozoval, že plná moc k zastupování ve správním řízení zanikla až dne 11. 10. 2010, neboť teprve až přípisem ze dne 5. 10. 2010, doručeným dne 11. 10. 2010, byl zástupce zpraven o odvolání plné moci. Proto každý úkon v mezidobí od 20. 4. 2010 do 11. 10. 2010 ze strany správního orgánu požadoval ke své účinnosti taktéž doručení zástupci podle § 34 odst. 2 správního řádu. Z tohoto důvodu nabylo usnesení o zastavení řízení právní moci až dne 10. 1. 2011, kdy byl právní zástupce o vydání a doručení usnesení o zastavení řízení spraven v písemném vyjádření k podané žalobě. Úkon k doručení usnesení ve smyslu § 71 odst. 2 písm. a) správního řádu tak žalovaný učinil až dnem odeslání vyjádření k žalobě dne 4. 1. 2011. Z těchto skutečností právní zástupce dovozoval, že žaloba byla podána důvodně a byla vzata zpět pouze z důvodu následného chování žalovaného.

Podle ust. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen ,,s.ř.s.“) může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ust. § 47 písm. a) vety prvé s.ř.s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že soud dosud o podané žalobě nerozhodl a žalobce prostřednictvím zákonné zástupkyně zastoupené právním zástupcem vzal žalobu v plném rozsahu zpět, rozhodl soud o zastavení řízení.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Soud neshledal důvod rozhodovat o náhradě nákladů řízení podle § 60 odst. 3 věta druhá s.ř.s., jak navrhoval žalobce. Soud totiž dospěl k závěru, že žaloba nebyla vzata zpět pouze z důvodu pozdějšího chování žalovaného. Soud má za to, že ani otázka okamžiku zániku zastoupení, ani postup správního orgánu vůči právnímu zástupci ve správním řízení nemůže nic změnit na skutečnosti, že v době podání žaloby žalobce v zastoupení své zákonné zástupkyně musel vědět, že v řízení o žádosti o přechodný pobyt na území ČR za účelem sloučení rodiny podle zákona o pobytu cizinců bylo dne 26. 4. 2010 vydáno usnesení o zastavení řízení, kterým žalovaný rozhodl o zpětvztetí žádosti s tím, že toto usnesení doručil přímo zákonné zástupkyni žalobce v reakci na její sdělení, že si již nepřeje být ve správním řízení zastupována, a nebyl tak nečinný. Otázka, zda toto usnesení mělo být doručeno také právnímu zástupci, není pro věc důležitá, pokud by soud dospěl k závěru, že by tak tomu mělo být, mělo by to vliv pouze na to, že by v souladu s § 33 odst. 2 nepočala běžet odvolací lhůta proti tomuto usnesení. Nicméně soud považuje za rozhodné, že v době podání žaloby žalobce zastoupený svou zákonnou zástupkyní prokazatelně musel vědět, že žalovaný nečinný v předmětném správním řízení není. Proto soud dospěl k závěru, že žalobu žalobce nevzal zpět jen z důvodu pozdějšího chování žalovaného, jak to má na mysli ust. § 60 odst. 3 věta druhá s.ř.s.

Pokračování
3
59A 98/2010

Soudní poplatek ve výši 1 000,- Kč, který byl žalobcem zaplacen, soud vrátí z účtu soudu podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle kterého soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatným podání návrhu na zahájení řízení, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednání, jak tomu v daném případě bylo.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě 2 týdnů po doručení tohoto usnesení k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím soudu podepsaného.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel dle § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s., dle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost obsahovat kromě obecných náležitostí označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V Liberci dne 1. února 2011

Mgr. Karel Kostelecký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru