Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 A 97/2010 - 27Rozsudek KSLB ze dne 21.07.2011


přidejte vlastní popisek

59A 97/2010-27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Mgr. Karla Kosteleckého a soudkyň Mgr. Lucie Trejbalové a Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. v právní věci žalobce: Ing. O.K., bytem T. G. M. xx, N.B., právně zastoupeného Mgr. Alešem Velcem, advokátem, se sídlem Ropkova 51, Litomyšl, proti žalovanému: Krajskému úřadu Libereckého kraje, se sídlem U jezu 642/2a, Liberec 2, za účasti Mgr. Ing. V.H., nar. xx a Ing. J.H., nar. xx, oba bytem Skalice u České Lípy 531, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č.j. OÚPSŘ 214/2010-328-rozh. ze dne 4. 10. 2010,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. OÚPSŘ 214/2010-328-rozh. ze dne 4. 10. 2010 se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto žalobcovo odvolání a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Nový Bor, stavebního úřadu a úřadu územního plánování (dále jen „stavební úřad“) ze dne 21. 6. 2010 sp. zn. SÚ 379/2009-12063/OP/Schw, č.j. MUNO 42899/2010, kterým bylo k žádosti Ing. J.H. a Ing. V.H, po provedeném územním řízení vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby skladové haly, přípojky elektro NN, vodovodní a kanalizační přípojky, zpevněné plochy na pozemcích p.č. xx, xx, xx, xx v k. ú. A. u N.B., obec N.B. (dále jen „předmětná stavba“). Toto rozhodnutí považuje žalobce za nezákonné a tvrdí, že byl napadeným rozhodnutím i řízením, které mu předcházelo, zkrácen na svých právech. Stavební úřad sice vyhověl žádosti žalobce o poskytnutí lhůty za účelem vyhotovení znaleckého posudku z oboru stavebnictví se zvláštní specializací požární bezpečnost staveb, zároveň ale žalobce nezákonně vyzval k tomu, aby s odkazem na ust. § 168 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 68 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě doložil souhlas s vyhotovením kopie projektové dokumentace toho, kdo dokumentaci pořídil, popřípadě souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace stavby týká. Žalobce tvrdí, že stavební úřad byl povinen umožnit mu pořídit si ze spisu kopii projektové dokumentace a nebyl oprávněn uložit mu, aby doložil souhlas s vyhotovením kopie projektové dokumentace toho, kdo dokumentaci pořídil, popřípadě souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. Stavební úřad tak porušil § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Žalobce zastává názor, že ustanovení § 38 správního řádu o nahlížení do spisu není ustanovením § 168 odst. 2 stavebního zákona nijak dotčeno. Vyhotovení znaleckého posudku na základě projektové dokumentace chtěl žalobce prokázat skutečnost, že předložená projektová dokumentace je zkreslená a neobsahuje skutečné a správné údaje. Tato dokumentace totiž uvádí až stonásobně nižší hodnotu nahodilého zatížení než je hodnota reálná. Vzhledem k této nesmyslné hodnotě vychází u plánované gigantické dřevostavby odstup od žalobcova pozemku pouhých 6,5 m. Na základě těchto skutečností žalobce navrhuje, aby soud napadené rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí stavebního úřadu, které napadenému rozhodnutí předcházelo, zrušil.

K žalobě se písemně vyjádřil žalovaný, který si trval na svých závěrech uvedených v napadeném rozhodnutí a navrhl žalobu zamítnout. Písemné vyjádření k žalobě podaly i osoby na řízení zúčastněné: Mgr. Ing. V.H. a Ing. J.H., kteří zdůraznili, že stavební zákon je vůči správnímu řádu předpisem speciálním a jeho ustanovení se použijí přednostně před ustanovením správního řádu, což výslovně vyplývá z § 192 stavebního zákona. Z dikce ust. § 38 správního řádu a § 168 odst. 2 stavebního zákona pak vyplývá, že žalobci není upíráno jeho právo nahlížet do spisu dle správního řádu, může nahlédnout i do dokumentace stavby, stejně tak je mu obecně umožněno pořizovat si kopie ze spisu, nesmí však činit kopii dokumentace stavby bez souhlasu pořizovatele (v tomto případě architekta) nebo vlastníka stavby. Stavební úřad postupoval v souladu se zákonem, když žalobci poskytl možnost obstarat si souhlas s pořízením kopií a za tímto účelem mu poskytl přiměřenou lhůtu. To, že jej žalobce nezískal, není vinou tohoto stavebního úřadu, jelikož současná právní úprava nestanoví povinnost stavebního úřadu vyžadovat souhlas s pořízením kopie dokumentace stavby od toho, kdo dokumentaci pořídil, popřípadě od vlastníka stavby, za žadatele. Pokud jde o otázku zatížení na 1 m2 haly, pak osoby zúčastněné a řízení mají za to, že žalobce bude mít dostatek příležitostí uplatňovat svá práva v dalším řízení, protože teprve v dalším stupni řízení bude tato otázka řešena.

Ze správního spisu, který si soud od žalovaného vyžádal, vyplývají následující pro věc rozhodující skutečnosti : Dne 2. 4. 2009 obdržel stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby. V průběhu řízení se k žádosti stavebníků žalobce vyjadřoval, na základě jeho námitek byla žádost o umístění stavby dne 27. 10. 2009 doplněna o prohlášení Ing. arch. V Smejkala – projektanta stavby, který mimo jiné uvedl, že v úrovni projektové dokumentace k umístění stavby nejsou zadávány hodnoty zatížení, ty jsou specifikovány až v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a jsou stanovovány tabulkově dle příslušných norem. Po proběhlém řízení bylo účastníkům řízení umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí v termínu do 16. 4. 2010. Dne 12. 4. 2010 stavební úřad obdržel od žalobce žádost o poskytnutí lhůty za účelem vyhotovení znaleckého posudku a žádost o vyhotovení kopie projektové dokumentace. Stavební úřad písemností ze dne 15. 4. 2010 vyhověl žádosti žalobce a pro doložení oponentního posudku ohledně požární bezpečnosti stavby poskytl žalobci lhůtu do 16. 6. 2010 s tím, že pro vyhotovení kopie projektové dokumentace je třeba doložit buď souhlas autora projektové dokumentace stavby nebo vlastníka stavby, které se dokumentace týká. Jelikož Ing. arch. V.S. - zhotovitel projektové dokumentace k územnímu řízení opakované nepřevzal žádost žalobce o souhlas s vyhotovením kopie kompletní projektové dokumentace předmětné stavby, požádal žalobce stavební úřad písemností ze dne 24. 5. 2010 o její úřední doručení. Stavební úřad žalobci nevyhověl a písemně ho vyrozuměl o tom, že není příslušný k doručování soukromé korespondence. Stavební úřad poté přezkoumal žádost o umístění předmětné stavby a dne 21. 6. 2010 rozhodnutím sp.zn. SU 379/2009-12063/OP/Schw, č.j. MUNO 42899/2010 rozhodl o umístění předmětné stavby. V bodě II. tohoto rozhodnutí stavební úřad stanovil podmínky pro umístění stavby, mezi kterými je pod č. 6 uvedeno, že v dalším stupni projektové dokumentace ke stavebnímu povolení bude v dokumentaci stavby uvedena hodnota zatížení na 1m2 plochy podlahy haly. Proti tomuto rozhodnutí stavebního úřadu žalobce podal odvolání, obsahově v podstatě shodné s podanou žalobou.

O podaném odvolání rozhodl žalovaný napadeným rozhodnutím tak, že je zamítl a rozhodnutí o umístění předmětné stavby potvrdil. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že k žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatelé předložili podklady zpracované oprávněným projektantem, které byly vypracovány v rozsahu postačujícím k posouzení všech podstatných otázek spojených s umístěním stavby. V řízení byl zjištěn skutkový a právní stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti ve všech rozhodných skutečnostech pro její posouzení a to ve smyslu ust. § 3 správního řádu. Stavební úřad posuzoval stavbu z hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního zákona, stanovil podmínky 1 – 7 pro umístění stavby v souladu s ust. § 92 odst. 1 stavebního zákona a v průběhu územního řízení neshledal důvody, které by umístění stavby bránily. Obsah podkladů, které měl stavební úřad v řízení k dispozici, jakož i průběh samotného řízení korespondují s obsahem výsledného rozhodnutí a nejsou s ním v rozporu. K námitce žalobce ohledně neposkytnutí projektové dokumentace stavby stavebním úřadem žalovaný uvedl, že bez souhlasu autora projektové dokumentace stavby nebo vlastníka stavby, které se dokumentace týká, nelze takový požadavek kladně vyřídit, neboť by došlo k porušení ust. § 168 odst. 2 stavebního zákona, kdy k získáním potřebných informací zásadně postačuje nahlédnutí do dokumentace či umožnění pořízení výpisů, a toto bylo ze strany stavebního úřadu naplněno. Pokud jde o otázku pořízení kopie dokumentace stavby, obsahuje stavební zákon speciální úpravu vůči obecné úpravě v ust. § 38 správního řádu, a proto je třeba v daném případě postupovat v intencích stavebního zákona, tj. k žádosti o pořízení kopie dokumentace stavby vyžadovat od žadatele souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. K námitce nereálné hodnoty nahodilého zatížení stavby žalovaný uvedl, že tato problematika bude řešena až v dalším stupni projektové dokumentace tj. v dokumentaci ke stavebnímu povolení, jak vyplývá z podmínky č. 6 pro umístění stavby, uvedené v prvostupňovém rozhodnutí.

Podanou žalobu soud projednal v řízení dle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“). Napadené rozhodnutí a rozhodnutí mu předcházející soud přezkoumal v mezích žalobních bodů, vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1, 2 s.ř.s.), a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Otázka nahlížení do spisu je v současné době upravena v § 38 správního řádu, když je stanoveno, že právo nahlížet do spisu mají účastníci řízení a jejich zástupci, a to i v případě, že rozhodnutí je již v právní moci (§ 38 odst. 1 spr. ř.). S právem nahlížet je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 spr. ř.). Otázka nahlížení do spisu je tedy upravena pouze správním řádem.

Otázku poskytování dokumentace řeší speciálně stavební zákon v § 168 odst. 2, kde je uvedeno, že vedení spisové služby a nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního předpisu, kterým je § 68 zákona č. 499/2004 Sb, o archivnictví a spisové službě. Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. Podmínkou pro to, aby mohla být kopie dokumentace poskytnuta tedy je, že žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentace pořídil, popřípadě vlastníka stavby, které se dokumentace týká. To, zda souhlas k poskytnutí dokumentace bude dán, plně závisí na uvážení toho, kdo dokumentaci pořídil, případně vlastníka stavby, které se dokumentace týká. Stavební úřad v tomto směru žádnými právními nástroji nedisponuje. Pokud se žadateli jako v projednávaném případě takový souhlas zajistit nepodařilo, nemohl stavební úřad žádosti o poskytnutí kopie dokumentace vyhovět.

Podle současné právní úpravy se práva na poskytnutí kopie dokumentace tedy nelze domáhat podle obecné právní úpravy, tj. § 38 odst. 4 správního řádu, který upravuje obecně právo oprávněné osoby na pořízení kopie spisu nebo jeho části, tj. nelze považovat právo na poskytnutí kopie dokumentace za právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části ve smyslu shora citovaného ustanovení správního řádu. Za tyto kopie nelze (vzhledem k § 168 odst. 2 stavebního zákona) kopie dokumentace stavby pokládat, neboť podmínky pro jejich poskytování jsou upraveny speciálním právním předpisem, který má na základě § 192 stavebního zákona ve vztahu ke správnímu řádu přednost.

Pokud žalobce namítá, že projektová dokumentace je zkreslená a uvádí až stonásobně nižší hodnotu nahodilého zatížení než je hodnota reálná, krajský soud ze spisu ověřil, že ve stavební části projektové dokumentace k umístění stavby není uveden žádný údaj o plánovaném množství skladovaných produktů specifikující zatížení na 1 m2 plochy podlahy. Dle vyjádření projektanta ze dne 27. 10. 2009 nejsou v úrovni projektové dokumentace k umístění stavby zadávány hodnoty zatížení, ty jsou specifikovány až v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a jsou stanovovány tabulkově dle příslušných norem. S tímto vyjádřením koresponduje také bod II. územního rozhodnutí, kde je mezi podmínkami pro umístění stavby pod bodem 6 výslovně uvedeno, že v dalším stupni projektové dokumentace ke stavebnímu povolení bude v dokumentaci stavby uvedena hodnota zatížení na 1 m2 plochy podlahy haly. Tato žalobní námitka je tedy za současného stavu věci bezpředmětná.

Lze tedy uzavřít, že na základě přezkoumání v rámci žalobních bodů nebylo shledáno napadené rozhodnutí nezákonné, netrpí ani vadami, pro které by je soud musel zrušit z úřední povinnosti, soud proto žalobu jako nedůvodnou dle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl, rozhodoval přitom podle § 51 odst. 1 s.ř.s. bez nařízení jednání, když oba účastníci ve stanovené lhůtě nevyjádřili s tímto postupem soudu nesouhlas.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 1 s.ř.s., dle kterého, nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Ve věci měl úspěch žalovaný, náhradu nákladů nežádal. Soud proto vyslovil, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě 2 týdnů po doručení tohoto usnesení, k Nejvyššímu správnímu soudu, prostřednictvím soudu podepsaného, písemně, trojmo.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel dle § 105 odst. 2 s.ř.s. zastoupen advokátem.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s., dle § 106 odst. 1 s.ř.s. musí kasační stížnost obsahovat kromě obecných náležitostí označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

Kasační stížnost nemá odkladný účinek. Jiné opravné prostředky nejsou přípustné.

V Liberci dne 21. července 2011

Mgr. Karel Kostelecký, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru