Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 A 86/2011 - 10Usnesení KSLB ze dne 19.12.2011

Prejudikatura

30 Ca 398/2001 - 41


přidejte vlastní popisek

59 A 86/2011 - 10

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Mgr. Karla Kosteleckého a soudkyň Mgr. Lucie Trejbalové a Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. v právní věci žalobce: DO V.T., státní příslušnost x., nar. xx, bytem K. xx, D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného čj. OAM-36202-10/DP-2011 ze dne 6. 9. 2011,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky čj. OAM-36202-10/DP-2011 ze dne 6. 9. 2011 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Blanketní žalobou ze dne 28. 11. 2011 se žalobce domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalovaného s tím, že žalobu do 30ti dnů doplní.

Z napadeného rozhodnutí, které si soud vyžádal, bylo zjištěno, že jím byla zamítnuta žalobcova žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného dle § 42 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), za účelem podnikání – OSVČ. Žalobce byl poučen o tom, že proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení napadeného rozhodnutí. Dle sdělení Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, oddělení pobytu cizinců Ústeckého kraje, které ve věci rozhodovalo, žalobce odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců také skutečně podal, dosud však o něm nebylo rozhodnuto.

Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle části třetí hlavy druhé dílu první zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) nemohlo proběhnout a žaloba musela být odmítnuta z následujících důvodů:

Podle § 2 s.ř.s. ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon. Podle § 65 odst. 1 s.ř.s. ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, Pokračování
2
59 A 86/2011

popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Zjevně se tedy musí jednat o rozhodnutí pravomocné. Podle § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání. Žalobu proti takovému rozhodnutí lze pak podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou (§ 72 odst. 1 věta první s. ř. s.). Takovým zvláštním zákonem je v daném případě zákon o pobytu cizinců, který v § 172 odst. 1 stanoví, že žaloba proti správnímu rozhodnutí musí být podána do 30 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni nebo ode dne sdělení jiného rozhodnutí správního orgánu, pokud není dále stanoveno jinak. Zmeškání lhůty nelze prominout. Podle § 69 s.ř.s. je žalovaným správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán na který jeho působnost přešla.

V projednávané věci žalobce využil proti napadenému rozhodnutí žalovaného řádný opravný prostředek – odvolání, o kterém dosud nebylo nadřízeným správním orgánem rozhodnuto. Řízení v dané věci tedy dosud nebylo pravomocně ukončeno.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně. Vzhledem k tomu, že žaloba v dané věci byla podána u soudu předčasně, soudu nezbylo, než ji usnesením odmítnout.

Vzhledem k vydání usnesení o odmítnutí žaloby soud v souladu ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

K vydání tohoto usnesení nemusel soud nařizovat jednání, protože nerozhodoval ve věci samé - o důvodnosti žaloby. Zákon v tomto případě uvedený procesní postup dovoluje (§ 49 odst. 1 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě 2 týdnů po doručení tohoto usnesení, k Nejvyššímu správnímu soudu, prostřednictvím soudu podepsaného, písemně, trojmo.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel dle § 105 odst. 2 s.ř.s. zastoupen advokátem.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s., dle § 106 odst. 1 s.ř.s. musí kasační stížnost obsahovat kromě obecných náležitostí označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V Liberci dne 19. prosince 2011.

Mgr. Karel Kostelecký, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru