Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 A 73/2014 - 30Usnesení KSLB ze dne 19.09.2014

Prejudikatura

10 A 18/2014 - 52


přidejte vlastní popisek

59A 73/2014-30

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců JUDr. Pavla Vacka a Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. v právní věci žalobce: Ing. J.M., bytem XX, právně zastoupeného JUDr. Josefem Mackem, advokátem se sídlem Mšenská 3987/62, Jablonec nad Nisou, proti žalované: Jablonecká energetická, a.s., se sídlem Liberecká 120, Jablonec nad Nisou, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalované o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace a o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace, obě ze dne 27. 6. 2014 a proti rozhodnutí žalované o žádosti o informace ze dne 7. 7. 2014, o zpětvzetí žaloby ze dne 18. 9. 2014

takto:

I. Řízení o žalobě se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem část zaplaceného soudního poplatku ve výši 2 000 Kč do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce podáním doručeným zdejšímu soudu dne 18. 9. 2014 vzal svou žalobu v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k výslovnému zpětvzetí žaloby, soud dle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) řízení o žalobě zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

V souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích soud žalobci vrací část zaplaceného soudního poplatku ve výši 2000 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Pokračování
2
59A 73/2014

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 19. září 2014

Mgr. Lucie Trejbalová,

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru