Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 A 72/2014 - 24Usnesení KSLB ze dne 16.09.2014

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 As 229/2014

přidejte vlastní popisek

59A 72/2014-24

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. a JUDr. Pavla Vacka v právní věci žalobců a) Ing. J.K., b) M.K., obou bytem XX, proti žalovanému Krajskému úřadu Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 4. 2014, č. j. OÚPSŘ 86/2014-330-rozh.,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 23. 4. 2014, č. j. OÚPSŘ 86/2014-330-rozh., se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Společnou žalobou se žalobce a) a žalobkyně b) domáhali soudního přezkumu shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jejich odvolání a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru stavebního a životního prostředí, stavebního úřadu ze dne 6. 1. 2014, č. j. 1028/2014, jímž bylo vydáno stavební povolení na stavbu ,,změna způsobu vytápění objektu bytového domu XX.

Zdejšímu soudu byla společná žaloba postoupena dne 7. 8. 2014 krátkou cestou Okresním soudem v Jablonci nad Nisou - přípisem ze dne 4. 8. 2014.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen ,,s. ř. s.“) soud usnesením odmítne návrh, pokud byl podán předčasně nebo opožděně.

Podle § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Podle § 72 odst. 4 s. ř. s. zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

V souzeném případu soud zjistil, že žalobci osobně podali dne 20. 5. 2014 společnou žalobu u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, jehož prostřednictvím ji výslovně adresovali Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci. U žalovaného soud ověřil, že oběma žalobcům bylo napadené rozhodnutí doručeno dne 7. 5. 2014. Dvouměsíční zákonná lhůta pro podání žaloby u správního soudu tak v souladu s § 72 odst. 1 s. ř. s. uplynula pondělím 7. 7. 2014.

Pokračování
2
59A 72/2014

Žalobci, ač si byli vědomi, že k projednání žaloby je příslušný Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, jako věcně i místně příslušný správní soud, podali žalobu prostřednictvím Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Ten ji zdejšímu soudu postoupil až po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty k podání správní žaloby.

V daném případu dospěl soud k závěru, že nelze aplikovat ust. § 72 odst. 3 s. ř. s. a vycházet z toho, že žaloba byla podána včas, tedy dnem, kdy došla Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou jako soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení. Z podané žaloby bylo zcela zřejmé, že žalobci výslovně nemají za to, že by jejich žalobu měl projednávat tento civilní soud a svou vůlí nezaložili jeho pravomoc ve věci rozhodovat. Ačkoli si tedy byli žalobci vědomi toho, že zdejší soud je věcně i místně příslušný, nezaslali žalobou přímo k němu, či ji u něj osobně nepodali, ale požádali Okresní soud v Jablonci nad Nisou o doručení žaloby, který ji však zdejšímu soudu zaslal po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty. Tento postup jde k tíži žalobců. Ust. § 72 odst. 3 s. ř. s. nelze aplikovat za situace, kdy je žaloba výslovně adresována věcně a místně příslušnému krajskému soudu jako správnímu, ale podána včas prostřednictvím soudu okresního rozhodujícího v občanském soudním řízení, který ji neformálně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu soudu po zákonné dvouměsíční lhůtě k podání žaloby dle § 72 odst. 1 s. ř. s.

Podle přesvědčení soudu nelze aplikovat závěry Nejvyššího správního soudu uvedené v rozsudku ze dne 20. 9. 2013, č. j. 4 Ads 72/2013-30, ve kterém tento soud dovodil zachování lhůty ve smyslu § 72 odst. 3 s. ř. s. Jednalo se však o skutkově jiný případ, kdy byla žaloba účastníkem na počátku řízení podána u okresního soudu, a Nejvyšší správní soud dovodil nesprávný procesní postup okresního soudu. O ten se však v řešeném případu jednat nemohlo, neboť žalobci zcela jasně deklarovali vůli, aby civilní soud ve věci nerozhodoval, pouze zprostředkoval podání žaloby ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci. Protože okresní soud není ani orgánem, jež má povinnost podání doručit, nelze aplikovat ani ust. § 40 odst. 4 s. ř. s., upravující podmínky zachování lhůty.

Z uvedených důvodů dospěl soud k závěru, že žaloba, jež byla zdejšímu soudu postoupena až dne 7. 8. 2014, tedy po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty k podání žaloby proti správnímu rozhodnutí, je opožděná. Proto ji odmítl v souladu s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení

Pokračování
3
59A 72/2014

rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 16. září 2014.

Mgr. Lucie Trejbalová,.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru