Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 A 52/2014 - 13Usnesení KSLB ze dne 17.07.2014


přidejte vlastní popisek

59A 52/2014-13

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. a JUDr. Pavla Vacka v právní věci žalobce Z. L., nar. …, adresa pro doručování Věznice Rýnovice, Belgická 3765/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, proti žalované Vězeňské službě České republiky, Věznice Rýnovice, se sídlem Belgická 3765/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, o žalobě proti rozhodnutí vychovatele Věznice Rýnovice ze dne 12. 6. 2014, č. j. VS 28/797/001/2014-12/OVT/326,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí vychovatele Věznice Rýnovice ze dne 12. 6. 2014, č. j. VS 28/797/001/2014-12/OVT/326, se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 24. 6. 2014 adresovaným zdejšímu soudu se žalobce domáhal přezkumu rozhodnutí o stížnosti proti uložení kázeňských trestů odsouzenému. Neztotožnil se s posouzením svého jednání, ke kterému došlo 11. 6. 2014, zaměstnancem věznice vychovatelem J. S. a žádal soud o spravedlivé rozhodnutí. K žalobě žalobce přiložil shora specifikované rozhodnutí vychovatele Věznice Rýnovice o uložení kázeňského trestu odsouzenému podle § 46 odst. 3 písm. f) zákona č. 169/1999 Sb.

Z přiloženého rozhodnutí vyplývá, že jím byl žalobci uložen podmíněný kázeňský trest umístění do uzavřeného oddělení na 3 dny s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení na zkušební dobu 3 dnů. Na rozhodnutí je podpis žalobce prokazující převzetí rozhodnutí dne 12. 6. 2014. Rozhodnutí obsahuje poučení o tom, že proti němu lze podat stížnost písemně nebo ústně do 3 dnů ode dne oznámení, s tím, že proti rozhodnutí o stížnosti již není stížnost přípustná, lze proti němu ale ve lhůtě 2 měsíců podat žalobu ke krajskému soudu, v jehož obvodu se věznice nachází. Na rozhodnutí, v části vymezené podání stížnosti, nebyl záznam o tom, že by žalobce stížnost proti rozhodnutí vychovatele Věznice Rýnovice ze dne 12. 6. 2014 podal. Toto soud ještě ověřil u žalované, která potvrdila, že žalobce proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu žalobce nepodal ve stanovené lhůtě stížnost dle § 52 zákona č. 169/1999 Sb.

Podáním žaloby bylo zahájeno řízení před správním soudem dle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Pokračování
2
59A 52/2014

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. soud návrh na zahájení řízení usnesením odmítne, jestliže je návrh podle tohoto zákona nepřípustný.

Podle § 68 odst. 1 písm. a) s. ř. s. je žaloba nepřípustná, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zákon.

Podle § 52 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu, odsouzený má právo do 3 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o uložení kázeňského trestu podat proti němu stížnost. Odkladný účinek má jen stížnost proti uložení kázeňského trestu propadnutí věci. Podle odst. 3 citovaného ustanovení o stížnosti rozhodne do 5 pracovních dnů od jejího podání ředitel věznice nebo k tomu zmocněný zaměstnanec Vězeňské služby.

Podle § 52 odst. 4 zákona o výkonu trestu přezkoumání rozhodnutí o uložení kázeňských trestů podle § 46 odst. 3 písm. e) až h) a rozhodnutí o zabrání věci se lze domáhat u soudu za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem ve stejném rozsahu, v jakém je takový přezkum možný v řízení o přestupku. Rozhodnutí vydaná v kárném řízení, kterými byly uloženy kázeňské tresty podle § 46 odst. 3 písm. a) až d) a i), nepodléhají přezkoumání soudu.

Z uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí o uložení kázeňského trestu podle § 46 odst. 3 písm. f) zákona o výkonu trestu, je přezkoumatelné soudem. Podmínkou řízení je však v souladu s § 5 a § 68 odst. 1 písm. a) s. ř. s. vyčerpání opravných prostředků, pokud je zvláštní zákon připouští.

Opravným prostředkem proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu je v souladu s § 52 odst. 1 zákona o výkonu trestu stížnost. V souzeném případu, byť žalobce obecně uvedl, že žalobu podává proti rozhodnutí o stížnosti, soud ověřil, že v zákonné lhůtě 3 dnů od oznámení rozhodnutí vychovatele Věznice Rýnovice ze dne 12. 6. 2014, stížnost proti tomuto rozhodnutí žalobce nepodal a nevyčerpal tudíž opravné prostředky, které zákon o výkonu trestu jako zákon zvláštní stanovil, a jeho žaloba směřuje do rozhodnutí vydaného v 1. stupni kázeňského řízení.

Žaloba je tak nepřípustná podle § 68 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a soud ji odmítl v souladu s § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení

Pokračování
3
59A 52/2014

rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 17. července 2014.

Mgr. Lucie Trejbalová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Zita Frydrychová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru