Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 A 23/2011 - 23Usnesení KSLB ze dne 01.06.2011

Prejudikatura

3 As 64/2007 - 62


přidejte vlastní popisek

59A 23/2011-23

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Karla Kosteleckého a soudců JUDr. Pavla Vacka a Mgr. Lucie Trejbalové v právní věci žalobce Ing. V.J. , bytem S.č. xx, P. x, správce konkursní podstaty úpadce NES-ČL, s.r.o., v likvidaci, se sídlem Bezručova 108, 276 73 Mělník, proti žalovanému Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Liberci, se sídlem Rumjancevova 10, 460 01 Liberec, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 2. 2011, č.j. ZKI-O-6-92/2011 Lg,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci ze dne 9. 2. 2011, č.j. ZKI-O-6-92/2011 Lg, se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal u krajského soudu žalobu podle části páté o.s.ř. proti shora označenému rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Liberecké kraj, katastrálního pracoviště Česká Lípa, ze dne 13. 1. 2011, č.j. V-6700/2010-501-7-Vil. Tímto prvostupňovým rozhodnutím katastrální úřad podle § 64 odst. 1 písm. e) správního řádu ve spojení s § 12 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, přerušil řízení o návrhu na povolení vkladu vlastnického práva a práva věcného břemeno, který katastrálnímu úřadu došel dne 27. 12. 2010 a je veden pod sp. zn. V-6700/2010-501, a to do ukončení řízení o návrhu na povolení vkladu vlastnického práva, který došel katastrálnímu úřadu dne 28. 3. 2007 a je veden pod sp. zn. V-1441/2007-501. Občanskoprávní úsek podepsaného krajského soudu podanou žalobu předal bez procesního rozhodnutí správnímu senátu téhož soudu, který je k projednání žaloby věcně příslušný (srov. usnesení zvláštního konfliktního senátu ze dne 21. 5. 2008, č.j. Konf 34/2007-15, www.nssoud.cz, ve spojení s usnesením ze dne 20. 9. 2007, č.j. Konf 22/2006-8), neboť se nejednalo o věcné rozhodnutí správního orgánu o sporu či jiné právní věci vyplývající ze soukromoprávního vztahu.

Z koncepce soudního řádu správního však vyplývá, že soud ve správním soudnictví nepřezkoumává každé rozhodnutí správního orgánu. Tzv. kompetenční výluky, tedy případy, kdy jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny určité úkony správního orgánu, jsou stanoveny v ust. § 70 s. ř. s., přičemž pod písm. c) je uvedeno, že ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem. Podle § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba proti rozhodnutí správního orgánu nepřípustná, domáhá – li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno. Nepřípustný návrh soud dle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. usnesením odmítne.

V souzeném případě se žalobce domáhal soudního přezkumu rozhodnutí správního orgánu o přerušení správního řízení o povolení vkladu vlastnického práva a práva věcného břemene vydaného podle § 64 odst. 1 písm. e) správního řádu. Přerušení řízení je v judikatuře správních soudů považováno ze úkon správního orgánu, jímž se upravuje vedení správního řízení a který je dle § 70 písm. c) s. ř. s. vyloučen ze soudního přezkoumání. Návrh, kterým se žalobce domáhal přezkoumání správního rozhodnutí o přerušení vkladového řízení, je podle cit. ustanovení nepřípustný a soud jej usnesením odmítnul v souladu s § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č.j. 3 As 64/2007-62, www.nssoud.cz).

V souladu s § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. soud vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě 2 týdnů po doručení tohoto usnesení, k Nejvyššímu správnímu soudu, prostřednictvím soudu podepsaného, písemně, trojmo.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel dle § 105 odst. 2 s.ř.s. zastoupen advokátem.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s., dle § 106 odst. 1 s.ř.s. musí kasační stížnost obsahovat kromě obecných náležitostí označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V Liberci dne 1. června 2011.

Mgr. Karel Kostelecký, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru