Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 A 18/2013 - 37Usnesení KSLB ze dne 09.01.2014

Prejudikatura

8 As 8/2011 - 66


přidejte vlastní popisek

59A 18/2013-37

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. a JUDr. Pavla Vacka v právní věci žalobců: a) J.V., b) M.V., oba bytem XX, právně zastoupených JUDr. Janem Vodičkou, advokátem, se sídlem Valdštejnská 381/6, Liberec 1, proti žalovanému Krajskému úřadu Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 462/2a, Liberec 2, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 19. 12. 2012, č. j. OÚPSŘ 294/2012-330-rozh.,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 19. 12. 2012, č. j. OÚPSŘ 294/2012-330-rozh. se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci a) J.V. se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000 Kč, žalobkyni b) M.V. se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000 Kč, k rukám jejich právního zástupce JUDr. Vodičky, advokáta se sídlem Valdštejnská 381/6, Liberec 1, do 15 dnů od dne právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobci se podanou žalobou domáhají přezkoumání ve výroku označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo částečně změněno a ve zbytku potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odboru stavebního úřadu ze dne 2. 8. 2012, č. j. SUUR/7130/040577/12 Re, sp. zn. CJ MML 090809/12, kterým byla podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“), zamítnuta žádost o povolení výjimky z § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), nemohlo proběhnout a žaloba musela být odmítnuta z následujících důvodů:

Dne 30. 7. 2013 vydal rozšířený senát Nejvyššího správního soudu rozhodnutí č. j. 8 As 8/2011 - 66 (dostupné na www.nssoud.cz, publikované pod č. 2908/2013 Sb. NSS), ve kterém dospěl k závěru, že „rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu zpravidla nezakládá práva a povinnosti fyzických a právnických osob samo o sobě, ale až ve spojení s navazujícím aktem správního orgánu, kterým je rozhodováno o celém předmětu řízení. Takové rozhodnutí lze proto soudně přezkoumat pouze v režimu § 75 odst. 2 s. ř. s. Samostatně soudně přezkoumatelným ve smyslu § 65 s. ř. s. by bylo rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu pouze v případě, pokud by po jeho vydání nebylo k Pokračování
2
59A 18/2013

uskutečnění příslušného stavebního záměru zapotřebí žádného navazujícího úkonu stavebního úřadu.“

V souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu proto zdejší soud žalobu dle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 70 písm. a), § 68 písm. e) s. ř. s. odmítl, neboť rozhodnutí o žádosti o výjimce z § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vydané dle § 169 stavebního zákona není samostatně přezkoumatelným rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. Tento úkon bude možné případně přezkoumat až ve spojení s navazujícím aktem stavebního úřadu, jímž bude v daném případě rozhodnutí o žádosti o dodatečné povolení stavby.

Vzhledem k vydání usnesení o odmítnutí žaloby soud v souladu § 60 odst. 3 s. ř. s. vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Současně bylo vysloveno, že se každému ze žalobců vrací soudní poplatek ve výši 3 000 Kč, který uhradili za podání žaloby, neboť nedošlo k jejímu věcnému projednání (§ 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Poplatek bude žalobcům vrácen z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 9. ledna 2014

Mgr. Lucie Trejbalová,

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru