Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 2/2013 - 13Usnesení KSLB ze dne 18.03.2013

Prejudikatura

9 As 57/2008 - 35


přidejte vlastní popisek

58A 2/2013-13

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Karolínou Tylovou, LL.M. v právní věci žalobkyně N.V., nar. xx, bytem xx, zastoupené zákonnými zástupci M. V., nar. …, a B. V., nar. …, oba bytem tamtéž, právně zastoupené Mgr. Pavlem Svobodou, advokátem se sídlem Jungmannova 7, Jablonec nad Nisou, proti žalovanému Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, v řízení o žalobě proti úředním záznamům žalovaného č.j. 3263/2013, sp.zn. 125/2013/SPR/OPŘ/31-Dpř/Lx a č.j. 3352/2013, sp.zn. 124/2013/SPR/OPŘ/30-Dpř/Lx oba ze dne 14. 1. 2013,

takto:

I. Žaloba proti úředním záznamům Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou č.j. 3263/2013, sp.zn. 125/2013/SPR/OPŘ/31-Dpř/Lx a č.j. 3352/2013, sp.zn. 124/2013/SPR/OPŘ/30-Dpř/Lx oba ze dne 14. 1. 2013 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dne 11. 3. 2013 u zdejšího soudu žalobu proti napadeným úředním záznamům žalovaného a domáhala se jejich zrušení. V úředním záznamu č.j. 3263/2013, sp.zn. 125/2013/SPR/OPŘ/31-Dpř/Lx je uvedeno, že dne 14. 1. 2013 byl dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) odložen přestupek podezřelé nezletilé N. V., nar. …V úředním záznamu č.j. 3352/2013, sp.zn. 124/2013/SPR/OPŘ/30-Dpř/Lx je uvedeno, že dne 14. 1. 2013 byl dle § 66 odst. 3 písm. b) zákona a o přestupcích odložen přestupek podezřelého J. Š., nar. …

Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle části třetí hlavy druhé dílu prvního s. ř. s. nemohlo proběhnout a žaloba musela být odmítnuta z následujících důvodů:

Dle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 S., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Postup správního orgánu po zjištění jednání, které může mít znaky přestupku, je upraven v ustanovení § 67 odst. 3 zákona o přestupcích. V souladu s ním správní orgán nejdříve zváží, zda přichází v úvahu odložení věci či postoupení věci jinému orgánu, teprve po vyloučení těchto možností zahájí vlastní řízení o přestupku. Odložení věci upravuje ustanovení § 66 zákona o přestupcích, v němž jsou taxativně stanoveny podmínky odůvodňující takový postup. V odstavci 4 tohoto ustanovení je uvedeno, že rozhodnutí o odložení věci se nevydává a vyrozumí se o něm pouze poškozený.

Úřední záznam o odložení přestupku (s výjimkou návrhového přestupku dle § 68 odst. 1 zákona o přestupcích, kde osoba navrhovatele je postiženou osobou, jejíž práva byla přestupkem dotčena - srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 9 As 57/2008-41 ze dne 13. 8. 2009, dostupný na www.nssoud.cz), není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. Jedná se pouze o úkon správního orgánu, který nepodléhá přezkumu ve správním soudnictví.

Dle § 70 písm. a) s. ř. s. jsou ze soudního přezkumu vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími. Žaloba proti úkonu, který je ze soudního přezkoumání vyloučen, je nepřípustná [§ 68 písm. e) s. ř. s.]. Vzhledem k tomu, že úřední záznamy o odložení věci č.j. 3263/2013, sp.zn. 125/2013/SPR/OPŘ/31-Dpř/Lx a č.j. 3352/2013, sp.zn. 124/2013/SPR/OPŘ/30-Dpř/Lx ze dne 14. 1. 2013 nelze považovat za rozhodnutí správního orgánu, byla žaloba odmítnuta dle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

K vydání tohoto usnesení nemusel soud nařizovat jednání, protože nerozhodoval ve věci samé - o důvodnosti žaloby. Zákon v tomto případě uvedený procesní postup dovoluje (§ 49 odst. 1 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 18. března 2013

Mgr. Karolína Tylová, LL.M, v.r.

soudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Kohútová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru