Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

51 Az 1/2021 - 39Usnesení KSHK ze dne 20.05.2021

Prejudikatura

8 Azs 21/2009 - 91

7 Azs 271/2004

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 Azs 153/2021

přidejte vlastní popisek

51 Az 1/2021-39

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Martinou Kűchlerovou, Ph.D. ve věci

žalobkyně: X. P. zastoupena Organizací pro pomoc uprchlíkům, z. s. sídlem Kovářská 4, 190 00 Praha 9

proti žalovanému: Ministerstvo vnitra České republiky sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 3. 2021, čj. OAM-682/ZA-ZA12-K02-R2-2016, ve věci mezinárodní ochrany

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou podanou u Krajského soudu v Hradci Králové dne 26. 3. 2021 domáhala přezkoumání a zrušení výše uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo řízení o její žádosti o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky zastaveno podle § 25 písm. j) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

2. Žalovaný správní orgán řízení zastavil, neboť nemohl zjistit místo pobytu žalobkyně. Jak je zřejmé z odůvodnění jeho rozhodnutí a předloženého správního spisu, poslední pobyt žalobkyně evidoval na privátní adrese. Na této adrese byla cizineckou policií provedena pobytová kontrola dne 28. 1. 2021 a bylo zjištěno, že bytový dům na uvedené adrese prochází postupnou rekonstrukcí. Dle sdělení nájemníků v již rekonstruovaných bytech se žalobkyně minulý rok odstěhovala. Dalším šetřením bylo zjištěno, že bytový dům spravuje realitní společnost Bohemian Estates International, s. r. o., která potvrdila, že žalobkyně na uvedené adrese již nebydlí a že její nájemní smlouva byla ukončena v srpnu 2020. K dotazu správního orgánu mu aktuální adresu pobytu žalobkyně nesdělila ani její zástupkyně.

3. V žalobě podané zdejšímu soudu zástupkyně žalobkyně uvedla jako místo jejího pobytu adresu. V této souvislosti jde nejspíše o chybnou záměnu adres, neboť zdejší soud vede další řízení (např. 28 Az 1/2021 či 51 Az 2/2021), ve kterých zástupkyně zastupuje další státní příslušníky Čínské lidové republiky, které rovněž nebylo možné dohledat (ve správním řízení i v řízení před soudem) – krajský soud však provedl vlastní šetření pobytu žalobkyně, jak je uvedeno níže. Zástupkyně žalobkyně k žalobě nedoložila plnou moc k zastupování. Krajský soud ji proto vyzval dne 8. 4. 2021 k předložení plné moci k zastupování a současně se jí vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem dotázal na aktuální místo pobytu žalobkyně. K doložení plné moci zástupkyně žalobkyně odkázala na obsah správního spisu, v němž měla být plná moci i pro zastupování v soudním řízení založena, k aktuálnímu místu pobytu žalobkyně se nijak nevyjádřila.

4. Krajský soud vyhověl požadavku zástupkyně žalobkyně a vyčkal zaslání správního spisu. Ten obdržel dne 18. 5. 2021 a plná moc pro zastupování žalobkyně i v soudním řízení zástupkyní (tj. Organizací pro pomoc uprchlíkům, z. s.) v něm byla založena. Současně krajský soud sám provedl šetření ohledně místa pobytu žalobkyně. K jeho dotazu Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra přípisem ze dne 26. 4. 2021 sdělila, že žalobkyně byla ubytována v zařízení Správy uprchlických zařízení MV, a to v pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí v období od 23. 8. 2016 do 5. 3. 2020. Dne 5. 3. 2020 odešla žalobkyně z uvedeného zařízení na ubytování v soukromí na adrese. Dalšími informacemi Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra nedisponuje. Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, přípisem ze dne 27. 4. 2021 sdělilo, že nedisponuje informací, kde je žalobkyně aktuálně hlášena k pobytu, přičemž že dle elektronické evidence MV ČR byla k pobytu naposledy hlášena na adrese a to do 31. 3. 2021. Ředitelství služby cizinecké policie přípisem ze dne 28. 4. 2021 sdělilo, že poslední nahlášená adresa pobytu, kterou eviduje, je adresa, a to od 5. 3. 2020 do 31. 3. 2021, a že současné místo pobytu mu není známo.

5. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. 6. Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany. 7. K podmínkám postupu dle zmíněných ustanovení se vyjádřil Nejvyšší správní soud např. v rozsudku ze dne 14. 8. 2009, čj. 8 Azs 21/2009-91, v němž konstatoval, že vychází-li soud ve svém rozhodnutí z toho, že účastník řízení je neznámého pobytu, musí být ověření této skutečnosti přiměřeně aktuální. V rozsudku ze dne 26. 5. 2005, čj. 7 Azs 271/2004-58, Nejvyšší správní soud uvedl, že „ … nemožnost zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu je dána jen tam, kde soud vyvíjel požadované úsilí ke zjištění místa pobytu žadatele a přes toto úsilí a případně další pátrání v příslušných evidencích pobyt žadatele nebyl zjištěn a zůstal zcela neznámý. Pokud i přes toto úsilí zůstane pobyt stěžovatele nezjištěn a zcela neznámý, lze řízení zastavit.“

8. Krajský soud v dané věci provedenými dotazy za účelem zjištění místa pobytu žalobkyně využil všechny dostupné možnosti. Přesto se současné místo jejího pobytu zjistit nepodařilo. Posledním známým místem pobytu žalobkyně bylo na adrese, kde však, jak je shora uvedeno, nepobývá. Aktuální místo pobytu žalobkyně není známo žalovanému, Správě uprchlických zařízení MV, ani Ředitelství služby cizinecké policie a ani její zástupkyně k dotazu soudu místo jejího pobytu nesdělila.

9. Ze shora uvedených důvodů krajský soud rozhodl o zastavení řízení dle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu. 10. Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle nějž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o žalobě zastaveno. 11. Pro úplnost nutno dodat, že žalobkyně k žalobě připojila i návrh na přiznání odkladného účinku. O tomto návrhu krajský soud již nerozhodoval, jelikož odkladný účinek působí jen do skončení řízení před soudem a soud rozhodl o samotné žalobě bez zbytečného odkladu po obdržení plné moci zástupce žalobkyně, nezbytném poučení účastníků řízení a obstarání si podkladů nutných pro rozhodnutí. Rozhodnutí o odkladném účinku by tak skončením řízení o žalobě pozbylo smyslu. Vzhledem k tomu, že krajský soud nedisponoval – do předložení správního spisu dne 18. 5. 2021 – plnou mocí deklarující zmocnění zástupkyně k jednání za žalobkyni, nerozhodoval o přiznání odkladného účinku dříve.

Za správnost vyhotovení: I. S.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Hradec Králové 20. května 2021

JUDr. Martina Kűchlerová, Ph.D. v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: I. S.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru