Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

51 A 8/2012 - 22Usnesení KSHK ze dne 13.08.2013

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

51A 8/2012-22

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Kumprechtem ve věci žalobce: D. K., proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245, PSČ 500 02, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2006, čj. 21124/DS/2006/Kj, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou, kterou obdržel Krajský soud v Hradci Králové dne 9. 5. 2012, se žalobce domáhal přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2006, čj. 21124/DS/2006/Kj, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí ze dne 6. 9. 2006 (v žalobě je nesprávně uvedeno datum 6. 8. 2006), č.j. ODSH 5536/06-11450/06-Te-242, a toto potvrzeno. Žalované rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 10. 2006. V žalobě žalobce požádal o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce – advokáta.

Usnesením nadepsaného krajského soudu ze dne 12. 6. 2013, č.j. 51A 8/2012-18, bylo rozhodnuto, že se žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznává a že se jeho žádost o ustanovení zástupce zamítá. Zároveň byl žalobce vyzván k tomu, aby zaplatil soudní poplatek ze žaloby ve výši 3.000,--Kč ve lhůtě osmi dnů ode dne doručení usnesení. Toto usnesení krajského soudu nabylo právní moci dne 1. 7. 2013, a to fikcí, když žalobce při jeho doručování nebyl zastižen, byla provedena výzva k vyzvednutí zásilky ve lhůtě 10, dnů, bylo adresátovi – žalobci sděleno, kde, od kdy a v kterou denní dobu si lze zásilku vyzvednout, přičemž byl poučen o právních důsledcích spojených s nevyzvednutím si zásilky. Tyto skutečnosti plynou ze záznamů na vrácené zásilce, přičemž je za tohoto stavu zcela nerozhodné, zda se žalobce v té době v místě doručení zdržoval a zda-li se o tom vůbec dozvěděl.

Osmidenní lhůta k zaplacení soudního poplatku ze žaloby uplynula dne 9. července 2013. Žalobce však uvedený soudní poplatek v této lhůtě, ani do dnešního dne nezaplatil a ani s krajským soudem v tomto směru nijak nekomunikoval. Krajský soud proto musil podle ust. § 9 odst. 1 zák. ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, řízení zastavit. O následcích nezaplacení soudního poplatku byl žalobce poučen.

Výrok o náhradě nákladů řízení vyplývá z ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 13. srpna 2013 JUDr. Pavel Kumprecht, v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru