Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

51 A 22/2010 - 15Usnesení KSHK ze dne 22.09.2011

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

51A 22/2010-15

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Kumprechtem ve věci žalobce Ing. I. S., proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 8. 2010, zn. 13189/VZ/2010,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 17. 10. 2010, došlou nadepsanému soudu dne 18. 10. 2010, domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 4. 2010, č.j. VVS/15420-10/682-2010/moj, jímž mu byla uložena pokuta ve výši 7.000,--Kč za spáchání přestupku dle § 50 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a to v souvislosti s neoprávněným užíváním majetku J. M. Žalobci sice vznikla spolu s podáním žaloby poplatková povinnost (viz § 4 odst. 1 písm. a/ a § 7 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích), nicméně ji nesplnil.

Vzhledem k tomu jej krajský soud usnesením ze dne 19. 8. 2011, č.j. 51A 22/2010-13, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 2.000,--Kč s tím, aby soudní poplatek uhradil ve lhůtě 8 dnů od doručení tohoto usnesení. Usnesení bylo doručeno žalobci dne 7. 9 2011. Žalobce, přestože byl v usnesení poučen o následcích nesplnění této povinnosti, výzvě nevyhověl a ve stanovené lhůtě (do 15. září 2011) úhradu soudního poplatku neprovedl. Nestalo se tak ani k okamžiku vydání tohoto rozhodnutí.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Žalobce, přestože byl poučen o následcích nesplnění uvedené povinnosti, výzvě nevyhověl a ve stanovené lhůtě úhradu soudního poplatku neprovedl. Krajskému soudu tak nezbylo, než podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“s.ř.s.), ve spojení s § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, řízení zastavit.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud v souladu s § 60 odst. 3 s.ř.s.

Poučení :

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Pro tento případ by musel být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V Hradci Králové dne 22. září 2011

JUDr. Pavel Kumprecht, v.r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru