Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

51 A 21/2013 - 29Usnesení KSHK ze dne 19.12.2013

Prejudikatura

59 Ca 99/2008 - 33


přidejte vlastní popisek

51A 21/2013-29

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Kumprechtem ve věci žalobce M. K., zast. JUDr. Irenou Wenzlovou, advokátkou se sídlem AK v Litoměřicích, Sovova 709/5, PSČ 412 01, proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 9. 2013, zn. 15855/DS/2013-2/SR, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 2.000,--Kč prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

III. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení v celkové výši 9.228,--Kč, a to do 8 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupkyně JUDr. Ireny Wenzlové, advokátky se sídlem v Litoměřicích, Sovova 709/15, PSČ 412 01.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal žalobou ze dne 4. září 2013 přezkoumání zákonnosti shora uvedeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Trutnov ze dne 3. 6. 2013, č.j. 2012/9185/SPR/SVM, v přestupkové věci (jako odvolání opožděné), a toto potvrzeno.

Dopisem ze dne 14. 11. 2013 žalovaný nadepsanému krajskému soudu sdělil, že žalované rozhodnutí rozhodnutím vydaném v přezkumném řízení dne 12. 11. 2013 pod zn. 16658/DS/2013/Kj, zrušil. Toto rozhodnutí zároveň krajskému soudu předložil.

Podáním ze dne 16. 12. 2013, které došlo Krajskému soudu v Hradci Králové téhož dne, žalobce Krajskému soudu v Hradci Králové sdělil, že byl postupem žalovaného, jehož výsledkem bylo zrušení žalobou napadeného rozhodnutí po podání žaloby, uspokojen.

Podle § 62 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“), soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že byl uspokojen. Jelikož k naplnění této skutečnosti došlo (žalované rozhodnutí bylo zrušeno samotným žalovaným), krajský soud řízení podle vpředu uvedeného ustanovení zastavil (viz výrok I.)..

Protože řízení bylo zastaveno před prvním jednáním, byl dle ust. § 10 odst.3 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, žalobci vrácen zaplacený soudní poplatek, snížený o 1.000,--Kč (viz II. výrok usnesení). Soudní poplatek bude vrácen po právní moci tohoto usnesení na účet právní zástupkyně žalobce.

Podle § 60 odst. 3 s.ř.s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení. V dané věci došlo k uspokojení žalobce po podání žaloby, a proto ten má podle uvedeného zákonného ustanovení právo na náhradu nákladů řízení do té doby vynaložených.

Jeho důvodně vynaložené náklady soudního řízení spočívaly v náhradě části soudního poplatku ve výši 1.000,-Kč (částka 2.000,--Kč ze soudního poplatku bude žalobci vrácena), v odměně advokáta za dva úkony právní služby při zastupování po 3.100,--Kč (převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby soudu - § 11 odst. 1 písm. a/ a c/ a § 9 odst. 3 písm.f/ ve spojení s § 7 vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění), a v náhradě hotových výdajů za celkem dva úkony po 300,-- Kč (§ 13 odst. 3 citované vyhlášky). Náhrada nákladů řízení by tak činila 7.800,--Kč. Protože je ale zástupkyně žalobce plátcem daně z přidané hodnoty, jak soudu doložila, byla k uvedené částce podle § 57 odst. 2 s.ř.s. ještě připočtena výše této daně z odměny za zastupování a paušální částky ve výši 1.428,--Kč, takže celková výše náhrady nákladů řízení činí 9.228,--Kč.

Náklady řízení je žalovaný povinen zaplatit podle výroku III. tohoto usnesení zástupkyni žalobce, neboť je advokátkou (viz § 64 s.ř.s. a § 149 odst. 1).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem

lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 19. prosince 2013 JUDr. Pavel Kumprecht, v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru