Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

51 A 20/2013 - 18Usnesení KSHK ze dne 09.10.2013

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

51A 20/2013-18

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Kumprechtem v právní věci žalobce: L. Ž., zast. JUDr. Františkem Pacovským, advokátem se sídlem AK v Blatné, Rakovnická 1128, PSČ 388 01, proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, PSČ 587 33, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 7. 2013, č.j.: KUJI 52510/2013, sp. zn. OOSČ 458/2013 OOSC/158, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 6. 8. 2013, doručenou nadepsanému krajskému soudu dne 9. 8. 2013, domáhal soudního přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 7. 2013, č.j.: KUJI 52510/2013, sp. zn. OOSČ 458/2013 OOSC/158, v přestupkové věci. Zároveň podal návrh na přiznání odkladného účinku žalobě.

Protože žaloba směřovala proti správnímu rozhodnutí, podléhala soudnímu poplatku podle položky 18 bodu 2. písm. a) Sazebníku soudních poplatků, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, ve výši 3.000,--Kč a návrh na přiznání odkladného účinku žalobě soudnímu poplatku v částce 1.000,--Kč (pol. 20 Sazebníku soudních poplatků). Ačkoliv byly tyto soudní poplatky splatné spolu s podáním žaloby ( viz § 4 odst. 1 písm.a/, § 7 odst. 1 cit.zák.), žalobce tuto svoji povinnost nesplnil. Krajský soud jej proto musel k zaplacení soudních poplatků vyzývat, což učinil usnesením ze dne 9. 9. 2013, č.j. 51A 20/2013-14.

Toto usnesení krajského soudu nabylo právní moci dne 10. září 2013. Osmidenní lhůta k zaplacení soudních poplatků doběhla dne 18. září 2013. Žalobce však uvedené soudní poplatky v této lhůtě, ani do vydání tohoto rozhodnutí, nezaplatil a ani s krajským soudem v tomto směru nijak nekomunikoval. Krajský soud proto musil podle ust. § 9 odst. 1 zák. ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, řízení zastavit. O následcích nezaplacení soudního poplatku byl žalobce poučen.

Výrok o náhradě nákladů řízení vyplývá z ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 9. října 2013

JUDr. Pavel Kumprecht, v.r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru