Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

51 A 2/2014 - 21Usnesení KSHK ze dne 26.05.2014

Prejudikatura

8 Ans 4/2008 - 167


přidejte vlastní popisek

51A 2/2014-21

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Kumprechtem ve věci neúplného podání (žaloby) žalobce J.Z., proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245, PSČ 500 03, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 10. 2013, zn. 17578/DS/2013-2-Ma, takto:

I. Podání se odmítá.

II. Podatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl podáním ze dne 30. 11. 2013, označeným jako správní žaloba, výše uvedené správní rozhodnutí žalovaného, vydané v jeho přestupkové věci podle zákona o silničním provozu. Toto podání – žaloba, však postrádala náležitosti stanovené v § 37 odst. 3 a § 71 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“), a to do té míry, že si o ní nebylo možno udělat ani základní úsudky ve smyslu výše zmíněných ustanovení s.ř.s. Přitom žalobce v ní výslovně uvedl, že „žalobu doplní do 14 dnů, jakmile se uzdraví.“ Protože tak delší dobu nečinil, vyzval jej krajský soud usnesením ze dne 4. 4. 2014, č.j. 51A 2/2014-18, k jeho doplnění. Podatele (žalobce) přitom poučil o tom, jakým způsobem je třeba podání (žalobu) doplnit. Současně jej upozornil na to, že pokud nebude výzvě krajského soudu vyhověno, tak že bude řízení o tomto podání odmítnuto.

Přestože byl tedy podatel (žalobce) vyzván k odstranění nedostatků podání, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výše zmíněného usnesení, k čemuž došlo dne 9. 4. 2014 a tedy lhůta k jeho doplnění mu skončila dnem 9. května 2014, podatel na ně ve stanovené lhůtě nereagoval a neučinil tak ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí. Podatel tak neuvedl právní náhled na věc, přestože jeho povinností bylo subsumovat aplikovatelné právní normy na jím vylíčená skutková tvrzení a neuvedl ani konkrétní právní výtky, tj. tvrzení o porušení práva. Soud přitom není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné nezákonnosti, a proto nestačí, vytýká-li podatel obecně, že zákon byl porušen nebo vytýká-li, že řízení bylo vadné, aniž by zároveň patřičnou formou poukazoval na konkrétní skutečnosti, z nichž je takové tvrzení dovozováno. Na základě toho krajský soud konstatoval, že v předmětném podání absentují konkrétní skutková tvrzení o nezákonnostech a rovněž právní výtky. Pro tyto nedostatky nebylo možno v řízení pokračovat.

Vzhledem k tomu krajskému soudu nezbylo, než podání podatele (žalobce) ze dne 30. 11. 2013 (krajskému soudu bylo doručeno dne 3. 12. 2013) podle § 37 odst. 5 s.ř.s. usnesením odmítnout. O takovémto následku v případě neodstranění vad podání byl podatel krajským soudem ve výzvě (usnesení) poučen.

Podle § 60 odst. 3 s.ř.s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta. Totéž zcela logicky obdobně platí v případech odmítnutí neprojednatelných návrhů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu az jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 26. května 2014

JUDr. Pavel Kumprecht, v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iveta Kyralová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru