Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

51 A 14/2011 - 40Usnesení KSHK ze dne 19.12.2011

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

51A 14/2011-40

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Kumprechtem ve věci žalobce Ing. I. S., proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. října 2011, zn. 18363/DS/2011/GL, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 2.400,-- Kč, a to z účtu Krajského soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal žalobou ze dne 21. 10. 2011 zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Nové Město nad Metují ze dne 2. 9. 2011, č.j. 5360/2011/ODSH/VaD, a toto potvrzeno. Jde o rozhodnutí v přestupkové věci žalobce.

Podáním ze dne 15. 12. 2011 vzal žalobce žalobu v celém rozsahu zpět.

Krajský soud proto v souladu s ust. § 47 písm.a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“), řízení zastavil, neboť žalobce je oprávněn vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst.4 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 větu první s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Protože řízení bylo zastaveno před prvním jednáním, bylo zároveň dle ust. § 10 odst. 3 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, rozhodnuto o vrácení části již zaplaceného soudního poplatku, a to ve výši 2. 400,--Kč (původně zaplacený soudní poplatek snížený o 20%), neboť řízení bylo zastaveno před prvním jednáním.

Pokračování 51A 14/2011

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§§ 54 odst. 5 a 55 odst. 5 s. ř. s.) Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů uvedených v § 103 a násl. s. ř. s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost se podává do 31. prosince 2011 ke Krajskému soudu v Hradci Králové; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Od 1. ledna 2012 se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 19. prosince 2011 JUDr. Pavel Kumprecht, v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru