Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

51 A 13/2012 - 21Usnesení KSHK ze dne 15.10.2012


přidejte vlastní popisek

51A 13/2012-21

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Kumprechtem v právní věci žalobce: R. M., zast. Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou se sídlem AK v Olomouci, Legionářská 3, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. června 2012, č.j. OD 467/12-3/67.1/12108/Rg,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 13. 8. 2012, doručenou nadepsanému krajskému soudu dne 14. 8. 2012, domáhal soudního přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 12. června 2012, č.j. OD 467/12-3/67.1/12108/Rg, vydaného ve věci přestupku na úseku dopravy. Protože žaloba směřovala proti správnímu rozhodnutí, podléhala soudnímu poplatku ve výši 3.000,--Kč podle položky 18 bodu 2 písm. a) Sazebníku soudních poplatků, v platném znění. Ačkoliv byl tento soudní poplatek splatný spolu s podáním žaloby ( viz § 4 odst. 1 písm.a/, § 7 odst. 1 cit.zák.), žalobce tuto svoji povinnost nesplnil. Krajský soud jej proto musel k zaplacení soudního poplatku vyzývat, což učinil usnesením ze dne 17. 9. 2012, č.j. 51A 13/2012-17.

Toto usnesení krajského soudu nabylo právní moci dne 1. 10. 2012. Osmidenní lhůta k zaplacení soudního poplatku doběhla dne 9. 10. 2012. Žalobce však uvedený soudní poplatek v této lhůtě, ani do vydání tohoto rozhodnutí, nezaplatil. Krajský soud proto musil podle ust. § 9 odst. 1 zák. ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, řízení zastavit. O následcích nezaplacení soudního poplatku byl žalobce poučen.

Výrok o náhradě nákladů řízení vyplývá z ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Pokračování 51A13/2012

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 15. října 2012 JUDr. Pavel Kumprecht, v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru