Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Az 1/2019 - 27Usnesení KSHK ze dne 10.01.2020

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

43 Az 1/2019-27

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem Mgr. Tomášem Blažkem ve věci žalobce: G. M.

proti

žalovanému: Ministerstvo vnitra sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 1. 2019, č. j. OAM-643/ZA-ZA11-ZA20-2018,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal u krajského soudu žalobu proti shora označenému rozhodnutí, kterým žalovaný rozhodl, že mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, se žalobci neuděluje.

Dne 10. 1. 2020 bylo krajskému soudu doručeno zpětvzetí předmětné žaloby. Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Krajský soud proto výrokem I. tohoto usnesení rozhodl o zastavení řízení.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle nějž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Krajský soud neshledal důvody k aplikaci věty druhé uvedeného ustanovení. Žádná z písemností obsažených v soudním spisu nesvědčí o tom, že by žalobce vzal podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo že by řízení bylo zastaveno pro uspokojení navrhovatele. Ostatně žalobce ani nic takového netvrdí a nedomáhá se toho, aby mu byla přiznána náhrada nákladů řízení.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům. Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Hradec Králové 10. ledna 2020

Mgr. Tomáš Blažek v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru