Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Az 5/2011 - 36Usnesení KSHK ze dne 16.08.2011

Prejudikatura

7 Azs 66/2009 - 71


přidejte vlastní popisek

32Az 5/2011-36

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce S. H. M., zastoupeného Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, 190 00 Praha 9, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22.12. 2010, č.j. OAM-540/VL-18-LE05-2009, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22.12. 2010, č.j. OAM-540/VL-18-LE05-2009 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou shora uvedené rozhodnutí žalovaného, kterým mu nebyla udělena mezinárodní ochrana dle ustanovení § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Podle § 33 písm. c) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) v průběhu řízení neoprávněně vstoupil na území jiného státu.

V průběhu řízení před soudem vyšlo najevo, že žalobce neoprávněně vstoupil na území Spolkové republiky Německo, kde byl zadržen. V rámci tzv. dublinského řízení Česká republika akceptovala žádost Spolkové republiky Německo o zpětvzetí žalobce, který byl dne 15.4. 2011 transferován zpět do České republiky. Z aktuálního vyjádření žalovaného ze dne 2.8. 2011 vyplynulo, že žalobce opět neoprávněně vstoupil na území jiného státu, tentokrát na území Nizozemska.

Vzhledem k tomu, že žalobce v průběhu řízení opakovaně vstoupil na území jiného státu, nezbylo soudu než řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného zastavit podle § 33 písm. c) zákona o azylu. Tento postup umožňuje ust. § 47 písm. c) zák.č. Pokračování 32Az 5/2011

150/2002 Sb., soudního řádu správního ( dále jen „s. ř. s.“), dle kterého soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 16. srpna 2011 JUDr. Ivona Šubrtová, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru