Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Az 33/2014 - 15Usnesení KSHK ze dne 09.09.2014

Prejudikatura

9 As 24/2007

21 Cad 108/2005 - 8

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
2 Azs 177/2014

přidejte vlastní popisek

32Az 33/2014-15

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce: Y. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3.6.2014, č.j. OAM-118/ZA-ZA04-K07-2014, ve věci mezinárodní ochrany,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádost žalobce o ustanovení zástupce se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 25.8.2014, doručenou nadepsanému soudu dne 26.8.2014, domáhal přezkoumání výše označeného rozhodnutí žalovaného ze dne 3.6.2014, kterým mu nebyla udělena mezinárodní ochrana podle ust. § 12, § 13, § 14, § 14a a §14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů („zákon o azylu“). K žalobě přiložil kopii napadeného rozhodnutí žalovaného, na němž je vyznačeno, že rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.6.2014.

Základním předpokladem pro věcné přezkoumání zákonnosti rozhodnutí správního orgánu je včasné podání žaloby proti tomuto rozhodnutí u příslušného orgánu. Dle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“ ), lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

V daném případě zvláštní zákon, kterým je zákon o azylu, stanoví ve svém ustanovení § 32 odst. 1, že žalobu proti rozhodnutí ministerstva vnitra ve věci mezinárodní ochrany lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Podle odst. 3 cit. ustanovení, je k řízení o žalobě místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žalobce v den podání žaloby hlášen k pobytu. Poučení o lhůtě a místu podání žaloby je uvedeno v žalobou napadeném rozhodnutí.

Soud z databáze MV ověřil, že žalobci bylo napadené rozhodnutí doručeno dne 25.6.2014 a stejného dne nabylo právní moci.

Lhůty jsou upraveny v § 40 s. ř. s. Dle odst. (1 ) lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.

Dle odst. (2) lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Dle odst. (3) připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.

Dle odst. (4) je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Dle ustanovení § 72 odst. 4 s. ř. s. nelze zmeškání lhůty pro podání žaloby prominout.

Ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 zákona o azylu a § 40 s. ř. s. by tak posledním dnem patnáctidenní lhůty pro podání žaloby byl čtvrtek 10. července 2014.

Žalobce doručil svoji žalobu Krajskému soudu v Hradci Králové, jako soudu věcně a místně příslušnému dne 26. srpna 2014 prostřednictvím držitele poštovní lince, kterému písemnost předal k přepravě dne 25. srpna 2014. Z výše uvedeného je tak zcela nepochybné, že žaloba byla podána po marném uplynutí zákonné lhůty pro podání žaloby, jejíž zmeškání nelze prominout.

Vzhledem k tomu, že žalobce podal žalobu opožděně, nemohl se krajský soud zabývat věcnou správností a zákonností rozhodnutí samotného a nezbylo mu, než výrokem I. žalobu podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděnou odmítnout, když žalobce byl napadeným rozhodnutím řádně poučen o místu a lhůtě pro podání žaloby.

Žalobce současně se žalobou požádal o ustanovení zástupce pro řízení. Podle ust. § 35 odst. 8 s. ř. s. navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát.

Podle ust. § 36 odst. 3 věty první a třetí s. ř. s. účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost účastník, osvobozen od soudních poplatků. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný,

takovou žádost zamítne. Krajský soud v dané věci dospěl k závěru, že návrh žalobce, jeho žaloba ze dne 25.8.2014, nemůže být zjevně úspěšná, neboť byla podána opožděně. Proto krajský soud rozhodl tak, jak je ve výroku II. tohoto usnesení uvedeno.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na jejich náhradu, neboť žaloba byla odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 9. září 2014

JUDr. Ivona Šubrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru