Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Az 24/2011 - 45Usnesení KSHK ze dne 13.03.2012

Prejudikatura

8 Azs 21/2009 - 91


přidejte vlastní popisek

32Az 24/2011-45

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce M. D., zastoupeného opatrovníkem Organizací pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, 190 00 Praha 9, proti žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky, Nad Štolou 3, Praha 7. pošt. schránka 21/OAM, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14.7. 2011, č.j. OAM-407/ZA-ZA06-PA03-2010, ve věci mezinárodní ochrany, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14.7. 2011, č.j. OAM-407/ZA-ZA06-PA03-2010, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se včas podanou žalobou domáhal přezkoumání shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo řízení o udělení mezinárodní ochrany zastaveno podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), když správní orgán vyhodnotil žádost žalobce jako nepřípustnou dle § 10a písm. e) téhož zákona.

Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany ( žalobce ).

V průběhu řízení před soudem vyšlo najevo, že žalobce dne 26.7. 2011 svévolně opustil Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí, na adrese Husitská 91/17, 130 00 Praha 3 – Žižkov, což byla poslední známá adresa žalobce, se nezdržuje a jeho současné místo pobytu není známo. Tato skutečnost byla potvrzena odpovědným pracovníkem Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí ( zpráva ze dne 22.2. 2012) a Ministerstva vnitra ČR ( zpráva ze dne 20.2. 2012, aktuálně ze dne 12.3. 2012).

Pravomocným usnesením č.j. 32Az 24/2011-41 ze dne 22.2. 2012 soud ustanovil žalobci z důvodu neznámého pobytu opatrovníka podle § 29 odst. 3 občanského soudního řádu za použití § 64 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ( dále jen s. ř. s.).

Vzhledem k tomu, že nelze zjistit místo pobytu žalobce, nezbylo soudu než řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného zastavit podle § 33 písm. b) zákona o azylu. Tento postup umožňuje ust. § 47 písm. c) s. ř. s. dle kterého soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 13. března 2012

JUDr. Ivona Šubrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru