Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Az 20/2010 - 43Usnesení KSHK ze dne 09.05.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

32Az 20/2010-43

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce K.-N. J., nar. X, evidenční číslo X, zast. Mgr. Vítem Biolkem, advokátem advokátní kanceláře Wildt & Biolek, se sídlem Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému Ministerstvu vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7.12. 2010, č.j. OAM-1339/VL-10-P08-R2-2006, ve věci mezinárodní ochrany, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7.12.2010, č.j. OAM-1339/VL-10-P08-R2-2006, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se včas podanou žalobou domáhal přezkoumání shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým mu nebyla udělena mezinárodní ochrana dle ust. § 12, § 13, § 14, § 14a a §14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Podáním ze dne 1.5. 2011, doručeným soudu dne 3.5.2011 žalobce oznámil, že bere svou žalobu v celém rozsahu zpět a žádá soud, aby řízení zastavil.

Vzhledem k tomu, že žalobce vzal svou žalobu zpět, soud řízení zastavil podle ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“).

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že

pokračování 32Az 20/ 2010

žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo

zastaveno.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 9. května 2011

JUDr. Ivona Šubrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru