Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Az 18/2011 - 30Usnesení KSHK ze dne 06.10.2011

Prejudikatura

8 Azs 21/2009 - 91


přidejte vlastní popisek

32Az 18/2011-30

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobců: a) M. N., b) nezl. A. A., c) nezl. Y. F. Z., všichni zastoupeni opatrovníkem Organizací pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, 190 00 Praha 9, proti žalovanému Ministerstvu vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25.5. 2011, č.j. OAM-101/LE-LE05-ZA14-2011, ve věci mezinárodní ochrany, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25.5. 2011, č.j. OAM-101/LE-LE05-ZA14-2011, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně a) jménem svým a svých nezletilých dětí ( žalobců b) a c) ) napadla včas podanou žalobou shora uvedené rozhodnutí žalovaného, kterým byla jejich žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany ( žalobce ).

V průběhu řízení před soudem vyšlo najevo, že žalobci dne 4.8. 2011 svévolně opustili Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí bez udání adresy a jejich současné místo pobytu není známo. Tato skutečnost byla potvrzena odpovědným pracovníkem Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí ( zpráva ze dne 21.9. 2011) a Ministerstva vnitra ČR ( zpráva ze dne 12.9. 2011, aktuálně ze dne 5.11. 2011).

Pravomocným usnesením č.j. 32Az 18/2011-26 ze dne 21.9. 2011 soud ustanovil žalobcům z důvodu neznámého pobytu opatrovníka podle § 29 odst. 3 občanského soudního řádu za použití § 64 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ( dále jen s. ř. s.).

Vzhledem k tomu, že nelze zjistit místo pobytu žalobců, nezbylo soudu než řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného zastavit podle § 33 písm. b) zákona o azylu. Pokračování 32Az 18/2011

Tento postup umožňuje ust. § 47 písm. c) s. ř. s. dle kterého soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 6. října 2011

JUDr. Ivona Šubrtová, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru