Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Ad 7/2017 - 8Usnesení KSHK ze dne 03.04.2017

Prejudikatura
4 Ads 37/2004

přidejte vlastní popisek


32Ad 7/2017- 8

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci podatele: I. Z., bytem X , proti žalovanému: neuvedeno, o podání žalobce ze dne 27. 2. 2017, takto:

I. Podání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

V podání ze dne 27. 2. 2017, postoupeném nadepsanému soudu od Okresního soudu v Hradci Králové dne 1. 3. 2017, označeném jako „Žádost o prominutí 3 let důchodového pojištění“, podatel kromě citované žádosti nic dalšího neuvedl. K podání nebylo přiloženo žádné rozhodnutí o důchodu (vyjma sdělení Okresního soudu v Trutnově ze dne 14. 2. 2017, kterým byl podatel poučen o příslušnosti Krajského soudu v Hradci Králové ve věcech důchodového pojištění).

Vzhledem k tomu, že podání neobsahovalo ani základní formální náležitosti podání, krajský soud podatele dne 2. 3. 2017 vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení výzvy doplnil svoje podání o náležitosti žaloby dle ustanovení § 71 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s.). Poučil ho o obecných náležitostech podání podle § 37 odst. 3 s. ř. s. a o náležitostech žaloby ve smyslu ustanovení § 71 odst. 1 s. ř. s. a dal mu poučení, že pokud ve stanovené lhůtě nevyhoví výzvě soudu a nedoplní své podání ve smyslu daného poučení, soud uvedené podání odmítne (§ 37 odst. 5 s. ř. s.). Podateli bylo usnesení soudu doručeno proti jeho vlastnoručnímu podpisu dne 8. 3. 2017. Lhůta uplynula marně, do dnešního dne podatel na výzvu soudu nijak nereagoval a své podání nedoplnil.

Podle ustanovení § 71 odst. 1 s. ř. s. musí žaloba kromě obecných náležitostí podání ( § 37 odst. 2 a 3 s. ř. s. ) obsahovat: a) označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci, b) označení osob na řízení zúčastněných, jsou-li žalobci známy, c) označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá, d) žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, e) jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést a f) návrh výroku rozsudku. K žalobě žalobce připojí jeden opis napadeného rozhodnutí. Podle věty třetí odstavce 2 cit. ustanovení může žalobce rozšířit žalobu na dosud nenapadené výroky rozhodnutí nebo ji rozšířit o další žalobní body jen ve lhůtě pro podání žaloby. Podle ustanovení § 72 odst. 1 cit. zákona lze žalobu podat ve lhůtě 2 měsíců

2 pokračování
32Ad 7/2017

poté, co rozhodnutí bylo žalobci doručeno.

Vzhledem k tomu, že podání ze dne 27. 2. 2017 obsahuje takové nedostatky, pro které není možné v řízení pokračovat, nezbylo soudu, než žalobu odmítnout podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Soud v tomto směru odkazuje na již ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu, např. na jeho rozsudek ze dne 22. 9. 2004, č. j. 4 Ads 37/2004-42, dostupný na www.nssoud.cz, v němž se uvádí: „V řízení o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů musí žaloba obsahovat jednak základní náležitosti podání podle § 37 odst. 2 a 3 s. ř. s., jednak náležitosti žaloby podle § 71 odst. 1 písm. a) až f) s. ř. s. Neobsahuje-li žaloba tyto náležitosti a žalobce na výzvu soudu k odstranění vad podání a po poučení o následcích, jestliže výzvě nevyhoví, reaguje podáním, které zákonem požadované náležitosti rovněž neobsahuje, a v řízení nebylo možno pro tento nedostatek řízení pokračovat, soud žalobu odmítne (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).“ V projednávaném případě však žalobce na výzvu soudu nereagoval vůbec.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., kdy pro případ, že došlo k odmítnutí žaloby, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Hradec Králové 3. duben 2017
JUDr. Ivona Šubrtová v. r.
samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Škopová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru