Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Ad 7/2011 - 14Usnesení KSHK ze dne 31.03.2011

Prejudikatura

9 As 24/2007

21 Cad 108/2005 - 8


přidejte vlastní popisek

32Ad 7/2011-14

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce P. G., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o starobní důchod, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 8.10.2010, č.j. „X“, takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou datovanou dne 14.10.2010, doručenou žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze dne 20.12.2010 (k poštovní přepravě předané dne 17.12.2010), domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 18.10.2010, kterým žalovaná zamítla námitky žalobce a potvrdila rozhodnutí žalované č.j. 501 120 294 ze dne 21.6.2010, kterým žalobci zamítla žádost o starobní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zdp).

Žalovaná dne 28.2. 2011 postoupila žalobu k projednání nadepsanému soudu spolu se svým vyjádřením k žalobě. V něm uvedla, že napadené rozhodnutí ze dne 8.10.2010, č.j. „X“ bylo žalobci doručeno dne 13.10.2010. Žalovaná poukázala na ustanovení § 72 s. ř. s., dle kterého je nutné uplatnit žalobu do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci doručeno buď přímo u krajského soudu nebo u České správy sociálního zabezpečení v Praze. O způsobu a lhůtě k podání žaloby byl žalobce v napadeném rozhodnutí řádně poučen. Žalovaná namítla, že žaloba byla podána opožděně, neboť žalobce žalobu předal k přepravě až dne 17.12.2010, žalované byla doručena dne 20.12.2010, tedy opožděně. Navrhla, aby soud návrh odmítl jako opožděné podání podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Žalovaná připojila dodejku o převzetí napadeného rozhodnutí žalobcem dne 13.10. 2010.

pokračování 32Ad 7 /2011

Základním předpokladem pro věcné přezkoumání zákonnosti rozhodnutí správního orgánu je včasné podání žaloby proti tomuto rozhodnutí u příslušného orgánu. Dle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“ ), lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Dle ustanovení § 72 odst. 4 s. ř. s. nelze zmeškání lhůty pro podání žaloby prominout.

Podle ustanovení § 7 odst. 3 s. ř. s. ve věcech důchodového pojištění, úrazového pojištění, důchodového zabezpečení a dávek podle zvláštních předpisů vyplácených spolu s důchody je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.

Z vyjádření žalované a ověřením z dodejky o doručení rozhodnutí žalobci krajský soud zjistil, že žalobce osobně převzal proti svému podpisu žalobou napadené rozhodnutí dne 13.10.2010. Žalobce doručil svoji žalobu datovanou dne 14.10. 2010 žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze dne 20.12. 2010 prostřednictvím držitele poštovní lince, kterému písemnost předal k přepravě dne 17.12. 2010.

Lhůty jsou upraveny v § 40 s. ř. s. Dle odst. (1 ) lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.

Dle odst. (2) lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Dle odst. (3) připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.

Dle odst. (4) je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 s. ř. s. a § 40 odst. 1, 2, 3, 4 s. ř. s. by tak posledním dnem dvouměsíční lhůty pro podání žaloby bylo úterý dne 13.12.2010. Žaloba byla předána k poštovní přepravě až dne 17.12.2010 a České správě sociálního zabezpečení v Praze doručena dne 20.12.2010. Z výše uvedeného je tak zcela nepochybné, že žaloba byla podána po marném uplynutí zákonné lhůty pro podání žaloby, jejíž zmeškání nelze prominout.

Vzhledem k tomu, že žalobce podal žalobu opožděně, nemohl se krajský soud zabývat věcnou správností a zákonností rozhodnutí samotného a nezbylo mu, pokračování 32Ad 7 /2011

než žalobu podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděnou odmítnout, když

žalobce byl napadeným rozhodnutím řádně poučen o místu a lhůtě pro podání žaloby.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť žaloba byla odmítnuta.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 31. března 2011

JUDr. Ivona Šubrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru