Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Ad 3/2011 - 32Usnesení KSHK ze dne 01.09.2011

Prejudikatura

5 Ca 105/2006 - 123


přidejte vlastní popisek

32Ad 3/2011-32

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobkyně Z. H., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu I. stupně, k žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 6.12.2010 č. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 6.12.2010 č. 585 414 1073/46091-HO-308 se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně napadla včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 6.12.2010, jímž žalovaná zamítla námitky žalobkyně a potvrdila rozhodnutí žalované ze dne 5.5.2010 č.j. X, kterým žalobkyni odňala od 6.6.2010 invalidní důchod podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Rychnově nad Kněžnou ze dne 15.4.2010, podle kterého žalobkyně není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost pouze o 25 %.

Žalovaná v průběhu řízení vydala dne 30.6.2011 nové rozhodnutí, kterým vyhověla námitkám žalobkyně a zrušila své rozhodnutí ze dne 5.5.2010 s tím, že žalobkyni nadále náleží invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně.

Žalobkyně podáním doručeným soudu dne 25.8.2011 oznámila, že byla postupem správního orgánu uspokojena.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 62 odst. 4 s.ř.s.

Ačkoli bylo řízení zastaveno poté, kdy žalovaná vydala ve věci nové rozhodnutí a vyhověla žalobkyni, ta náhradu nákladů nežádala, a proto bylo rozhodnuto, že žádnému z účastníků se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává (§ 60 odst. 3 s.ř.s.).

Pokračování 32Ad 3/2011

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 1. září 2011

JUDr. Ivona Šubrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru