Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Ad 2/2011 - 41Usnesení KSHK ze dne 27.10.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

32 Ad 2/2011-41

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobkyně B. G., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu II. stupně, k žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 20.12.2010 č. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 20.12.2010 č. X se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně napadla včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 20.12.2010, kterým jí žalovaná zamítla námitky proti jejímu rozhodnutí ze dne 11.8.2010 č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobkyni snížila od 22.9.2010 invalidní důchod podle § 39 odst. 2 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek Okesní správy sociálního zebezpečení Náchod ze dne 17.3.2010, podle kterého je žalobkyně invalidní pro invaliditu prvního stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost pouze o 40 %.

Podáním doručeným soudu dne 6.10.2011 žalobkyně oznámila, že po seznámení se s posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8.9.2011, bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 32 Ad 2/2011

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 27. října 2011

JUDr. Ivona Šubrtová, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru