Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Ad 18/2010 - 6Usnesení KSHK ze dne 20.10.2010


přidejte vlastní popisek

32Ad 18/2010-6

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce F. K., bytem X, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti posudku o invaliditě Okresní správy sociálního zabezpečení v Jičíně ze dne 21.9. 2010,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 10.10. 2010, doručenou nadepsanému soudu dne 12.10. 2010, žalobce brojí proti posudku o invaliditě, vydanému Okresní správou sociálního zabezpečení v Jičíně dne 21.9. 2010, který mu byl doručen dne 2.10. 2010. Uvedl, že tímto posudkem mu byla stanovena míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti na 30% a tudíž mu nebude přiznán invalidní důchod. Posudek považuje za nesprávný, žádá o nové posouzení svého zdravotního stavu a přiznání invalidního důchodu. K žalobě přiložil citovaný posudek.

Krajský soud v Hradci Králové o předmětné věci uvážil následovně: V § 65 a následujících zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) je upraveno řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

O dávkách důchodového pojištění rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (§ 5 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění ).

Okresní správy sociálního zabezpečení ( dále jen OSSZ) posuzují invaliditu a změnu stupně invalidity (§ 8 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 582/1991 Sb.). Stejnopis posudku vydaného dle citovaného § 8 odst. 1 písm. a) OSSZ předá nebo zašle občanu do 7 dnů (§ 8 odst. 10 cit. zákona).

Podle ustanovení § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 582/1991 Sb. jsou ze soudního přezkumu vyloučena rozhodnutí, která jsou podkladem pro rozhodnutí o důchodu z důchodového pojištění; soud přezkoumá takové rozhodnutí jen při rozhodování o žalobě proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o důchodu.

Z ustanovení § 88 odst. 1 zákona ČNR č. 582/1991 Sb. vyplývá, že proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění (zde proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení) lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal (odst. 3 cit. ustanovení). Námitky lze podat též u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení, pokud rozhodnutí vydala Česká správa sociálního zabezpečení; účinky podání námitek jsou zachovány, byly-li podány okresní správě sociálního zabezpečení ve lhůtě podle odstavce 1. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna námitky neprodleně postoupit České správě sociálního zabezpečení (odst. 9 cit. ustanovení).

Z výše uvedeného je tak zcela zřejmé, že žaloba směřuje proti návrhu (posudku o invaliditě), který je ze soudního přezkumu vyloučen (viz výše cit. ustanovení § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 582/1991 Sb.). Soud poučuje žalobce tak, že teprve poté, co Česká správa sociálního zabezpečení na základě posudku o invaliditě OSSZ Jičín ze dne 21.9. 2010 vydá rozhodnutí o důchodu, poběží žalobci 30-ti denní lhůta pro podání námitek, počítaná ode dne doručení takového rozhodnutí. Až po vyčerpání námitek jako řádného opravného prostředku, je případně možné domáhat se přezkoumání rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení (t.j. rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o námitkách) podáním žaloby ke krajskému soudu dle výše citovaného ustanovení § 65 a násl. s. ř. s.

Vzhledem ke shora uvedenému krajskému soudu nezbylo, než žalobu odmítnout podle § 46odst.1písm.d)s.ř.s.(návrh je podle tohoto zákona nepřípustný) ve spojení s § 68 písm. e) s. ř s. (žaloba je nepřípustná také tehdy, domáhá-li se žalobce přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno).

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 20. října 2010

JUDr. Ivona Šubrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru