Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Ad 16/2011 - 17Usnesení KSHK ze dne 24.11.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

32Ad 16/2011-17

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce J. F., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu třetího stupně, k žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 24.2.2011 č.j. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 24.2.2011 č.j. X se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 24.2.2011, kterým žalovaná změnila své rozhodnutí ze dne 3.9.2010 č.j. X a to tak, že od 7.6.2010 žalobci náleží namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně ve výši dosud pobíraného invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. b) zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Hradci Králové ze dne 7.6.2010, podle kterého žalobce není invalidní pro invaliditu třetího stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 40 %.

Podáním doručeným soudu dne 26.9.2011 žalobce oznámil, že bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 32Ad 16/2011

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 24. listopadu 2011

JUDr. Ivona Šubrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru