Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Ad 14/2011 - 24Usnesení KSHK ze dne 24.11.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

32Ad 14/2011-24

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce L. P., zast. JUDr. Viliamem Kováčikem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Škroupova 957 proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu prvního stupně, k žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 15.2.2011 č.j. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 15.2.2011 č.j. X se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Zástupce žalobce napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 15.2.2011, kterým mu žalovaná zamítla námitky proti jejímu rozhodnutí ze dne 9.11.2010 č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobci odňala od 24.12.2010 invalidní důchod dle podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek Okresní správy sociálního zebezpečení Hradec Králové ze dne 26.10.2010, podle kterého žalobce není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 20 %.

Podáním doručeným soudu dne 10.11.2011 žalobce oznámil, že po seznámení se s posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19.10.2011, bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 32Ad 14/2011

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 24. listopadu 2011

JUDr. Ivona Šubrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru