Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Ad 13/2016 - 32Usnesení KSHK ze dne 15.03.2017

Prejudikatura

59 Ca 99/2008 - 33


přidejte vlastní popisek

32Ad 13/2016-32

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce: F. T., bytem X, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, pracoviště Hradec Králové, Slezská 839, 502 00 Hradec Králové, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované o námitkách, ze dne 7. 7. 2016, č. j. 5907191840/46091-KRM, o invalidní důchod, t a kto :

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 7. 2016, č. j.

5907191840/46091-KRM se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou žalobou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 7. 7. 2016, č. j. 5907191840/46091-KRM, kterým žalovaná zamítla námitky žalobce a potvrdila své prvoinstanční rozhodnutí ze dne 20. 4. 2016, kterým zamítla žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zdp), s odůvodněním, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Náchod ze dne 12. 4. 2016 není žalobce invalidní.

V žalobě žalobce namítal nesouhlas s posouzením svého zdravotního stavu s přesvědčením, že má nárok na invalidní důchod.

V průběhu řízení před soudem byl dne 14. 12. 2016 vypracován a soudu zaslán posudek posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Hradci Králové se závěrem, že od 24. 3. 2016 byl žalobce invalidní podle § 39 odst. 2 písm. c) zdp pro invaliditu třetího stupně s konečnou mírou poklesu pracovní schopnosti 70%.

Soud následně vyzval žalovanou ke sdělení, zda vzhledem k posudkovému závěru posudkové komise MPSV ČR ze dne 14. 12. 2016 bude postupovat podle § 62 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“). Podle odstavce 1 citovaného ustanovení platí, že dokud soud nerozhodl, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jimiž navrhovatele uspokojí. Svůj záměr navrhovatele uspokojit sdělí

Žalovaná soudu dne 23. 2. 2017 oznámila, že ve smyslu § 62 odst. 1 s.ř.s. vydala dne 30. 1. 2017 nové rozhodnutí č.j. R-30.1.2017- 425/590 719 1840, kterým žalobci podle § 56 odst. 1 písm. b) zdp od 24. 3. 2016 přiznala invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně ve výši 9 557 Kč měsíčně, který od lednové splátky důchodu v roce 2017 náleží ve výši 9 824 Kč měsíčně (citované rozhodnutí ke svému oznámení připojila). Navrhla, aby soud řízení podle § 47 písm. b) s.ř.s. zastavil.

Soud ve smyslu ustanovení § 62 odst. 3 s.ř.s. následně vyzval žalobce k vyjádření, zda byl postupem správního orgánu uspokojen.

Podáním ze dne 9. 3. 2017 žalobce sdělil, že byl novým rozhodnutím žalované ze dne 30. 1. 2017 plně uspokojen a souhlasí s tím, aby řízení bylo zastaveno.

Podle ustanovení § 62 odst. 4 s.ř.s. soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen.

Podle § 47 písm. b) s.ř.s. soud řízení usnesením zastaví, prohlásí-li navrhovatel, že byl postupem správního orgán plně uspokojen (§ 62 s.ř.s.).

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že žalobce byl postupem správního orgánu uspokojen, a proto soud řízení dle ust. § 47 písm. b) s.ř.s. zastavil.

Protože řízení bylo zastaveno, soud výrokem II. určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Hradec Králové 15. březen 2017

JUDr. Ivona Šubrtová v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Kyralová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru