Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Ad 11/2020 - 35Rozsudek KSHK ze dne 11.02.2021

Prejudikatura

4 Ads 82/2011 - 44

2 Ad 14/2013 - 20

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
2 Ads 67/2021

přidejte vlastní popisek

32 Ad 11/2020 - 35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci

žalobce: J. R.

zastoupen JUDr. Denisem Mitrovićem, advokátem se sídlem v Týništi nad Orlicí, Mírové náměstí 274 proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2020, č. j. MPSV-2020/25206-918, ve věci příspěvku na zvláštní pomůcku - pořízení motorového vozidla,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Předmět řízení

1. Rozhodnutím žalovaného ze dne 5. 2. 2020, č. j. MPSV-2020/25206-918 (dále jen „napadené rozhodnutí“) bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Hradci Králové ze dne 2. 5. 2019, č. j. 47313/19/RK (dále jen „rozhodnutí správního orgánu prvního stupně“), kterým byla zamítnuta žádost žalobce o příspěvek na zvláštní pomůcku - pořízení motorového vozidla, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

2. V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaný ocitoval relevantní právní úpravu příspěvku na zvláštní pomůcku - pořízení motorového vozidla (dále také jen „příspěvek na motorové vozidlo“), závěry rozhodnutí správního orgánu prvního stupně učiněné na podkladě posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou (dále jen „OSSZ“) ze dne 10. 4. 2019, podle kterého žalobce není osobou, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci ve smyslu § 9 odst. 2 a 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 329/2011 Sb.“) pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku, poskytovaného na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému. U žalobce se totiž nejedná o zdravotní postižení uvedené v části I. bodu 1 písm. a), b), d) až i) a l) přílohy k citovanému zákonu, nejde ani o těžké mentální postižení uvedené v části I. bodu 4 písm. b) téže přílohy. Dále žalovaný odkázal na v rámci odvolacího řízení vypracovaný posudek Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí v Hradci Králové (dále jen „posudková komise MPSV“ nebo „PK MPSV“) ze dne 13. 1. 2020, která přezkoumala posudkový závěr OSSZ Rychnov nad Kněžnou ze dne 10. 4. 2019, potvrdila jeho správnost a po zvážení všech skutečností konstatovala, že u žalobce se nenachází takové zdravotní postižení, které by splňovalo kritéria odůvodňující poskytnutí příspěvku na motorové vozidlo. Z těchto důvodů žalovaný neshledal v rozhodnutí správního orgánu prvního stupně žádné pochybení a jako správné je potvrdil.

II. Obsah žaloby

3. Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce včas podanou žalobou. Napadené rozhodnutí považuje za nezákonné ze dvou důvodů.

4. V prvním žalobním bodu namítá nesprávné zjištění skutkového stavu věci z důvodu neobjektivního zkoumání jeho skutečného zdravotního stavu. Žalobce má za to, že žalovaný vydal své rozhodnutí na základě posudku posudkové komise MPSV ze dne 13. 1. 2020, která zasedla v době, kdy ještě bylo řízení přerušeno, přičemž řádně nezohlednila všechny skutečnosti významné pro posouzení „stupně závislosti žalobce“. Žalobce uvádí, že objektivně má těžkou vadu nosného a pohybového ústrojí ve smyslu přílohy k zákonu č. 329/2011 Sb. bodu 1 části I. písmene g), tedy že má těžkou funkční poruchu pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí (tj. trup, pánev a končetina) s odkázaností na vozík pro invalidy, přičemž posudková komise žádnou z těchto okolností nevzala při svém rozhodování v potaz. Tím zatížila řízení vadou, neboť nezjistila skutkový stav v rozsahu potřebném pro rozhodnutí. Pro žalobce je zarážející, že sám žalovaný v jiném svém rozhodnutí (rovněž ze dne 5. 2. 2020, ve věci průkazu osoby se zdravotním postižením) uvedl, že žalobce je odkázán na invalidní vozík, ale v tomto rozhodnutí již tuto skutečnost nikterak neakcentuje.

5. V druhém žalobním bodu žalobce namítá, že byla porušena jeho procesní práva, což spatřuje jednak v tom, že posudek PK MPSV byl vyhotoven v době, kdy řízení bylo přerušeno a dále v tom, že se nemohl seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Uvedl, že správní orgán mu sice písemně sdělil, že se může k podkladům pro rozhodnutí vyjádřit, ale již mu nezaslal kopii stěžejního posudku, a s vědomím značně omezené mobility žalobce mu dal k vyjádření dobu toliko pěti dnů. Explicitně ho neupozornil na právo nahlédnout do spisu (na cyklostylovaném předtisku bylo pouze uvedeno, že právo na nahlížení do spisu tím není dotčeno) a na telefonický dotaz jeho manželky jim bylo sděleno, že se k podkladům ani vyjádřit nemusí. Tím byl žalobce zkrácen na svém právu seznámit se s obsahem posudku PK MPSV.

6. Navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Za správnost vyhotovení: R. V.

III. Vyjádření žalovaného

7. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že pro účely odvolacího řízení si vyžádal posudek PK MPSV, která ve svém posudku ze dne 13. 1. 2020 zhodnotila zdravotní stav žalobce jako dlouhodobě nepříznivý při souhrnu onemocnění uvedených v diagnostickém souhrnu, jemuž dominuje stav po laminektomii C5,6, cervikobrachiální syndrom na podkladě v. s. myelopatie C4/5 - C6/7 s paraparézou dolních končetin, peroneální plegie vlevo. Z doložené propouštěcí rehabilitační zprávy (z hospitalizace žalobce na Rehabilitační klinice FN Hradec Králové ve dnech 23. 1. - 15. 2. 2019) pak vyplývá, že chůze je obtížná, má nevyhovující peroneální osmičku. Chůze je schopen s oporou dvou francouzských holí, na delší vzdálenosti za použití vozíku. U dolních končetin je normální konfigurace, normotonus, pasivně bez hrubého omezení, aktivně paraparéza vlevo. U páteře jsou hlava a ramena v normálním postavení, dynamika C páteře - zvládá pohyby všemi směry s mírným omezením rozsahu, Th, L páteře přiměřená, šíjové a paravertebrální svaly normotonické, měkké tkáně bez reflexníxch změn.

8. Dle závěru posudkové komise se u žalobce nejedná o těžkou vadu nosného (pohybového) ústrojí uvedenou v písm. a), b), d) až i) a l) bodu 1 části I. přílohy k zákonu č. 329/2011 Sb. Žalovaný uvedl, že komise vylučovacím způsobem srovnávala jednotlivá taxativně určená zdravotní postižení uvedená ve výše citovaném ustanovení se závěrem, že se nejedná o žádné z těchto postižení, jejichž výčet je taxativní, a proto s nimi nelze srovnávat funkční dopad doložených postižení.

9. K žalobní námitce odkázanosti na invalidní vozík žalovaný uvedl, že tato skutečnost není bez dalších souvislostí podmínkou pro přiznání příspěvku na motorové vozidlo, vždy je třeba hodnotit zdravotní stav ve vtahu k taxativně vymezeným kritériím. Uvedl, že u žalobce se nejedná o stav dle písm. g), neboť funkční celky páteř (těžké postižení více úseků páteře), pánev (např. uvolňování a nestabilita pánve) a trup (deformity, nedostatečný vývin či atrofie) nevykazují stupeň postižení uvedený v taxativním výčtu zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku.

10. K žalobní námitce porušení procesních práv žalobce žalovaný uvedl, že odvolací řízení se přerušuje na dobu, po kterou bude PK MPSV posuzovat zdravotní stav účastníka řízení. Tato speciální úprava má přednost před obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Dále uvedl, že oznámení o přerušení i pokračování řízení bylo žalobci řádně oznámeno, jakož i standardní poučení o právu nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nad rámec povinností ukládaných žalovanému zákonem byl v uvedeném přípise žalobci sdělen i stěžejní závěr posudku PK MPSV, obsah se účastníkům nezasílá. Pětidenní lhůta pro seznámení, je dle žalovaného standardní, žalobce o její prodloužení nežádal.

11. Navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.

IV. Skutková zjištění a posouzení věci krajským soudem

12. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo podle § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) v mezích žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.). O žalobě rozhodl při jednání, z něhož se žalovaný předem omluvil.

13. V přezkumném řízení soud provedl důkaz obsahem předložených správních spisů, z nichž ověřil následující rozhodné skutečnosti:

1) Řízení ve věci příspěvku na zvláštní pomůcku - pořízení motorového vozidla bylo zahájeno podáním žádosti ze dne 22. 2. 2019.

2) Posudková lékařka OSSZ Rychnov nad Kněžnou při posouzení zdravotního stavu žalobce

Za správnost vyhotovení: R. V. ve svém posudku ze dne ze dne 10. 4. 2019 vycházela ze zdravotnické dokumentace ošetřující lékařky MUDr. S. ze dne 26. 3. 2019 a dalších odborných lékařských nálezů (závěrečné zprávy z Neurochirurgické kliniky FN Hradec Králové ze dne 14. 11. 2018, závěrečné zprávy Rehabilitační kliniky FN Hradec Králové ze dne 15. 2. 2019). Při posouzení zdravotního stavu u žalobce zjistila tato zdravotní postižení: stav po laminektomii C5,6, cervikobrachiální syndrom na podkladě v.s. myelopatie C4/5- C6/7, paraparézu dolních končetin, peroneální plegii vlevo, deficit kognitivních funkcí s poruchou paměťových a exekutivních funkcí, diabetes mellitus II. typu s diabetickou polyneuropatií, ISCH, stav po bypassu v roce 2003, arteriální hypertenzi, hluchotu úplnou vpravo, částečně vlevo, varixy DKK, obezitu (BMI 38,7), gonartrózu bilat., coxartrózu, stav po operaci katarakty bilat. Lékařka uvedla, že chůze žalobce je pomalá, nejistá, paretická s přepadáváním L špičky, chůze s oporou dvou francouzských holí nebo pomocí rolátoru v doprovodu druhé osoby (prevence pádu) pouze na krátkou vzdálenost (20-40 m), na delší vzdálenost používá mechanický vozík. Dospěla k závěru, že zdravotní stav žalobce neodůvodňuje přiznání příspěvku na motorové vozidlo, nejedná se o funkční ztrátu obou DKK na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí (těžké parézy), nejedná se ani o těžkou nebo hlubokou mentální retardaci. V posudkovém výroku uvedla, že v případě žalobce nejde o osobu, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci ve smyslu ust. § 9 odst. 2 a 4 zákona č. 329/2011 Sb., pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku - pořízení motorové vozidlo nebo speciálního zádržního systému, nejedná se o zdravotní postižení uvedené v části I. bodě 4. přílohy k citovanému zákonu.

3) Správní orgán prvního stupně na podkladě výše uvedeného posouzení vydal dne 2. 5. 2019 rozhodnutí č. j. 47313/19/RK, kterým zamítl žádost žalobce o příspěvek na motorové vozidlo.

4) Odvolací orgán (žalovaný) žalobou napadeným rozhodnutím zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. V odůvodnění odkázal na posudek PK MPSV ze dne 13. 1. 2020 (viz výše), která se ztotožnila s posudkovým závěrem OSSZ.

14. Při jednání soudu zástupce žalobce odkázal na podanou žalobu. Uvedl, že žalobce se závěry posudkových orgánů nesouhlasí. Předložil k založení do spisu lékařskou zprávu MUDr. S. (ošetřující lékařky žalobce) ze dne 20. 2. 2020, v níž se vyjadřuje k nezvládání základních životních potřeb žalobcem, a to péči o zdraví, orientaci, komunikaci a stravování (primárně ve vztahu k nároku žalobce ve věci příspěvku na péči) s tím, že tento stav trval i v době rozhodování správních orgánů obou stupňů, přičemž uvedené vyjádření lze přiměřeně použít i při posuzování nároku žalobce na příspěvek na motorové vozidlo. Navrhl, aby zdravotní stav žalobce byl posouzen soudem ustanoveným znalcem.

15. Krajský soud uvedenému důkaznímu návrhu nevyhověl (§ 52 odst. 1 s. ř. s.) s odůvodněním nadbytečnosti (v dosavadním posouzení zdravotního stavu žalobce neshledal žádné zásadní rozpory ani nedostatečně posouzení všech rozhodujících skutečností) a zásady procesní ekonomie.

16. Soud hodnotil provedené důkazy jednotlivě i v jejich souhrnu, ve svém rozhodnutí vyšel ze skutkového a právního stavu takto zjištěného (§ 77 odst. 2 s. ř. s.) a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

17. Při posouzení věci soud vycházel z následujících rozhodných skutečností, platné právní úpravy a učiněných právních závěrů:

18. Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku - pořízení motorového vozidla upravuje § 9 odst. 2 a 4 zákona č. 329/2011 Sb. takto:

(2) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo

Za správnost vyhotovení: R. V. pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

(4) Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

19. Podle části I. bodu 4 této přílohy za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla se považují a) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l),

b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

20. Podle části I. bodu 1 přílohy k zákonu č. 329/2011 Sb., se za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí považuje: a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

21. Je třeba zdůraznit, že posouzení povahy zdravotního postižení z hlediska splnění podmínek nároku na dávku osobám se zdravotním postižením je věcí odborně medicínskou, k níž správní orgán ani soud nemají potřebné odborné znalosti, a proto se vždy obracejí k osobám, které jimi disponují, aby se k těmto otázkám vyjádřily. V prvním stupni je oprávněn posuzovat zdravotní stav pojištěnce lékař okresní správy sociálního zabezpečení. Pro účely odvolacího správního řízení posuzuje zdravotní stav občanů Ministerstvo práce a sociálních věcí, které za tím účelem zřizuje jako své orgány posudkové komise, jak vyplývá z § 4 odst. 2 a § 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, v níž zasedají lékaři s odbornou atestací z posudkového lékařství. Správní orgány obou stupňů jsou pak jejich odborně medicínskými závěry vázány.

22. Krajský soud po provedeném přezkumném řízení konstatuje, že zdravotní stav žalobce pro účely přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku - pořízení motorového vozidla byl posouzen oběma výše uvedenými posudkovými orgány v souladu s platnou právní úpravou. Jak lékařka OSSZ, tak i PK MPSV vycházely ze zdravotní dokumentace žalobce a odborných lékařských nálezů v nich obsažených k datu svého jednání (k dispozici měly i aktuální propouštěcí rehabilitační zprávu z hospitalizace žalobce na Rehabilitační klinice FN Hradec Králové ve dnech 23. 1. - 15. 2. 2019, v níž je zdravotní stav žalobce podrobně popsán).

Za správnost vyhotovení: R. V.

23. Soud zdůrazňuje, že při přezkoumání žalobou napadeného rozhodnutí vycházel v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 s. ř. s. ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. V projednávané věci byl pro žalovaného stěžejním důkazem posudek posudkové komise MPSV ze dne 13. 1. 2020. Na posudek posudkové komise jako svou podstatou rozhodující důkaz je třeba klást požadavek úplnosti a přesvědčivosti. To v posuzované věci platí především pro řízení před žalovaným správním orgánem, jako orgánem odvolacím, pro jehož řízení a rozhodnutí byl posudek vyžádán. Obdobně je však třeba posuzovat požadavky kladené na tento posudek i v případném soudním přezkumném řízení. Soud v projednávaném případě dospěl k závěru, že výše uvedený posudek posudkové komise MPSV je úplný, neobsahuje žádný vnitřní rozpor, zohledňuje podstatné okolnosti projednávané věci a je způsobilým podkladem pro rozhodnutí. Skutečnost, že s jeho závěry žalobce nesouhlasí či polemizuje, ještě neznamená, že takový posudek je nesprávný.

24. Krajský soud ve shodě se žalovaným připomíná, že zákonná právní úprava zcela jasně konkretizuje a jmenovitě uvádí, co se považuje za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí. V příloze k zákonu č. 329/2011 Sb. uvedený výčet zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku - pořízení motorového vozidla je taxativní, což vyplývá z jeho znění, že „za zdravotní postižení odůvodňující….. se považují“. To znamená, že jiná než tam uvedená zdravotní postižení uznat nelze. Jak soud již uvedl výše, zařazení konkrétního zdravotního postižení do zákonem vymezeného rozsahu, je pak oprávněn učinit pouze lékař OSSZ a ve druhém stupni posudková komise MPSV, jejich odborně medicínskými závěry je vázán jak správní orgán, tak i soud. Analogie není přípustná. Pokud by tomu tak bylo, zákonodárce by zcela jistě zvolil jinou formulaci, než jak tomu je nyní, např. by umožnil zařadit „i další zdravotní postižení obdobná či srovnatelná s tam uvedenými“ nebo by zvolil formulaci „zejména“ či „například“. Protože však dané vymezení je striktní a pro účely poskytnutí příspěvku na motorové vozidlo zahrnuje jmenovitě pouze 9 specifikací z 12 tam uvedených, není možné takto vymezený rozsah jakkoli rozšiřovat. Uvedený závěr vyplývá i z rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 6. 2013, č. j. 2 Ad 14/2013-20, v němž se ve vztahu k § 9 odst. 2 a 4 zákona č. 329/2011 Sb. uvádí: „Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí opodstatňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, motorové vozidlo, je výlučně vada vyjmenovaná v příloze k zákonu. Musí se jednat o postižení shodné, přirovnávání postižení jiných není přípustné“. Uvedený závěr byl opakovaně potvrzen i Nejvyšším správním soudem (srov. např. jeho rozsudky ze dne 2. 4. 2014, č. j. 3 Ads 55/2013 nebo ze dne 16. 6. 2016, č. j. 4 Ads 51/2016).

25. Úkolem posudkové komise bylo zhodnotit, zda zdravotní postižení žalobce představuje těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí dle zákonodárcem daného taxativního výčtu. Posudková komise ve shodě s lékařkou OSSZ dospěla k závěru, že žalobce žádné ze zákonem vymezených zdravotních postižení nemá, přičemž z odůvodnění napadeného rozhodnutí i výše citované judikatury jednoznačně vyplývá, že princip srovnatelnosti aplikovat nelze. Žalobce se dovolává přímo zařazení svého postižení či potažmo srovnatelnosti s postižením uvedeným v písm. g) bodu 1. části I. přílohy zákona č. 329/2011 Sb., tj. těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina. Posudková komise měla k dispozici potřebné odborné lékařské nálezy, z jejího posudkového závěru je zřejmé, že zdravotní postižení žalobce nelze pod písm. g) zařadit. Jak uvedl žalovaný ve vyjádření k žalobě, odkázanost na invalidní vozík není jediným kritériem pro zařazení uvedeného postižení pod písm. g). Aniž by soud zlehčoval četná zdravotní postižení žalobce, z lékařských zpráv i obou posudků vyplývá, že žalobce je schopen chůze jen se dvěma francouzskými holemi na kratší vzdálenost, na delší vzdálenost používá invalidní vozík. Těžké funkční poruchy pohyblivosti postižením tří a více funkčních celků pohybového ústrojí (vymezených výše) v případě žalobce ani jedním z posudkových orgánů shledány nebyly.

Za správnost vyhotovení: R. V.

26. Zástupce žalobce při jednání soudu předložil lékařskou zprávu ošetřující lékařky žalobce ze dne 20. 2. 2020 (ohledně nezvládání neuznaných základních životních potřeb (primárně ve věci žádosti žalobce o příspěvek na péči) s tím, že tento stav trval i v době rozhodování správních orgánů obou stupňů. Předložení této zprávy až v řízení před soudem nemohlo mít vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí vzhledem k ustanovení § 75 odst. 1 s. ř. s. Nad rámec uvedeného krajský soud konstatuje, že citovaná lékařská zpráva neobsahuje žádné stávající či nové informace týkající se nosného nebo pohybového ústrojí anebo mentální retardace, když jedině ty by se mohly vztahovat k posouzení nároku žalobce ve věci příspěvku na motorové vozidlo. Soud rovněž zdůrazňuje, že pouze lékařům s odborností posudkového lékařství přísluší posuzovat zdravotní stav pojištěnců pro účely jejich nároků na poskytování dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. To znamená, že ani názor odborného lékaře či praktického lékaře, pokud nemá odbornou atestaci z posudkového lékařství, není sto zvrátit posudkový závěr lékaře touto atestací nadaného. Krajský soud má za to, že v řízení před správními orgány byl na základě dostupných a aktuálních lékařských zpráv řádně a dostatečně zjištěn skutkový stav věci pro rozhodnutí v předmětné věci. První žalobní námitku proto důvodnou neshledal.

27. Podle § 24 zákona č. 329/2011 Sb., platí, že krajská pobočka Úřadu práce přeruší řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku též na dobu, po kterou okresní správa sociálního zabezpečení posuzuje zdravotní stav žadatele o dávku. Ministerstvo přeruší řízení o odvolání proti rozhodnutí o dávce podle věty první též na dobu, po kterou posudková komise ministerstva posuzuje zdravotní stav účastníka řízení. Opravný prostředek není přípustný.

28. Z obsahu správního spisu a výše uvedené rekapitulace krajský soud zjistil, že po podání odvolání žalobce proti prvoinstančnímu rozhodnutí, žalovaný usnesením ze dne 28. 5. 2019 (žalobci doručeným dne 30. 5. 2019) přerušil řízení do doby, po kterou bude posudková komise PMSV v Hradci Králové zkoumat zdravotní stav žalobce s tím, že v řízení bude pokračováno poté, co žalovaný obdrží od této komise příslušný posudek. Dne 16. 1. 2020 žalovaný vyrozuměl žalobce (jemu doručeno dne 20. 1. 2020) o tom, že dne 14. 1. 2020 obdržel od posudkové komise PMSV posudek ze dne 13. 1. 2020, seznámil ho s posudkovým výrokem a současně ho ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu poučil o právu nahlížet do spisu a vyjádřit se písemně či ústně do protokolu k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne oznámení (s uvedením úředních hodin - oddělení odvolání a správní agendy pro Královéhradecký kraj v Hradci Králové). Žalovaný v posuzované věci postupoval v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 329/2011 Sb. Procesní práva žalobce nebyla žádným způsobem porušena, pětidenní lhůta pro seznámení se krajskému soudu nejeví jako nepřiměřená. Žalobce se mohl dle uvedeného vyrozumění objednat a domluvit si termín i telefonicky, nic z toho nevyužil, o prodloužení lhůty k seznámení rovněž nepožádal.

29. Krajský soud své konečné rozhodnutí opírá o shodná zjištění obou posudkových orgánů, zejména pak o posudek PK MPSV v Hradci Králové ze dne 13. 1. 2020, jehož závěry, že v případě žalobce nejde o osobu, která má ve smyslu § 9 odst. 2 a 4 zákona č. 329/2011 Sb. těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, neboť se v jeho případě nejedná o zdravotní postižení uvedené v části I. bodu 1 písm. a), b), d) až i) a l) přílohy k citovanému zákonu, a nejde ani o těžké mentální postižení uvedené v části I. bodu 4 písm. b) téže přílohy, odůvodnily správnost žalobou napadeného rozhodnutí o nesplnění podmínek pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku - pořízení motorového vozidla. Soud uzavírá, že neshledal v postupu správních orgánů žádné pochybení.

30. S ohledem ke shora uvedenému proto soudu nezbylo, než v souladu s ustanovením § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu jako nedůvodnou zamítnout.

V. Náklady řízení

Za správnost vyhotovení: R. V.

31. Výrok o náhradě nákladů řízení soud odůvodňuje ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s., když žalobce nebyl ve věci úspěšný a správní orgán, který měl ve věci úspěch, přiznání nákladů řízení nepožadoval.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Hradec Králové 11. února 2021

JUDr. Ivona Šubrtová v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: R. V.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru