Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Ad 11/2015 - 38Usnesení KSHK ze dne 15.08.2016

Prejudikatura
8 As 24/2005

přidejte vlastní popisek


32Ad 11/2015- 38

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce: J. Ž., bytem, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované o námitkách ze dne 3. 6. 2015, č. j. 520 414 411/315-JPA, o invalidní důchod, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 3. 6. 2015, č.j. 520 414 411/315-JPA se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou žalobou se žalobce domáhal přezkoumání a zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalované, jímž žalovaná zamítla námitky žalobce a potvrdila rozhodnutí žalované ze 25. 3. 2015, č. j. R-25. 3. 2015 - 424/520 414 411, kterým zamítla žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Při jednání soudu dne 15. 8. 2016 žalobce oznámil, že bere svou žalobu v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že žalobce vzal svou žalobu zpět, soud řízení zastavil podle ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“).

Protože řízení bylo zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s. ř. s.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

2 pokračování

32Ad 11/2015

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 15. srpna 2016

JUDr. Ivona Šubrtová v. r.
samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Alena Poláková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru